Angen newid cofrestru pleidleiswyr cyn yr etholiad cyffredinol nesaf

Yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ym mis Mehefin oedd y nifer mwyaf o bobl ar y gofrestr etholiadol, gydag amcangyfrif o 46.8 miliwn wedi cofrestru i bleidleisio. Mae parodrwydd y cyhoedd i ymgysylltu mewn democratiaeth yn glir ac yn galonogol, ond mae angen moderneiddio’r system sy’n cefnogi cofrestru pleidleiswyr i gadw i fyny gyda disgwyliadau’r pleidleiswyr.

Mae gallu cofrestru i bleidleisio ar-lein yn parhau i fod yn wasanaeth poblogaidd i bobl ym Mhrydain Fawr. Gwnaethom ddarganfod bod 96% o’r holl geisiadau wedi eu gwneud ar-lein. Ond does dal dim ffordd o gofrestru ar-lein yng Ngogledd Iwerddon. Ry’n ni’n credu bod angen i’r gwasanaeth yma fod ar gael i bawb yn y DU cyn gynted â phosibl.

Mae ein hadroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion i foderneiddio’r system gofrestru etholiadol. Mae data yr ydym wedi’i ddadansoddi yn cadarnhau bod cyfran sylweddol o geisiadau a wnaed yn ystod yr ymgyrch yn rhai dyblygu – hynny yw, bod yr ymgeisydd eisoes wedi cofrestru i bleidleisio yn y cyfeiriad nodwyd ar y cais. Efallai eich bod yn meddwl pam fod hyn yn bwysig – ond mae’r nifer enfawr o geisiadau dyblyg hyn yn golygu mewnbwn sylweddol o adnoddau gan staff yr awdurdodau lleol mewn adeg sydd eisoes yn brysur.

Felly ry’n ni am weithio gyda Llywodraethau’r DU, yr Alban a Chymru; a Swyddogion Cofrestru Etholiadol ledled y DU i nodi ffyrdd o leihau’r nifer ac effaith weinyddol o geisiadau dyblyg fel blaenoriaeth. Ry’n ni’n credu bod angen adolygiad o negeseuon mewn gweithgarwch ymwybyddiaeth y cyhoedd ac ar wefannau’r llywodraeth a gwefannau eraill sy’n anfon pobl i’r gwasanaeth cofrestru ar-lein; a gwella’r geiriad ar y gwasanaeth cofrestru ar-lein i atgoffa ymgeiswyr efallai nad oes angen gwneud cais eto.

Ry’n hefyd am weithio gyda Llywodraethau’r DU i ymgorffori gwiriadau awtomatig i’r gwasanaeth ceisiadau ar-lein i amlygu os oes person eisoes wedi gwneud cais. Ry’n ni wedi derbyn llawer o adborth gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol ac etholwyr eu hunain y byddai hi’n ddefnyddiol pe bai’r system cofrestru ar-lein yn gallu gwirio p’un a bod pobl eisoes wedi cofrestru’n gywir i bleidleisio. Mae cyfleusterau gwirio ar-lein eisoes ar gael i bleidleisio mewn democratiaethau cymharol, gan gynnwys Awstralia, Seland Newydd a Gweriniaeth Iwerddon, fel y gwelir isod.

Capture blog

Ond nid yw’n hargymhellion am gael gwared ar geisiadau dyblyg a lleihau gwastraff – maent hefyd am adlewyrchu ar y ffordd y mae pobl yn byw eu bywydau heddiw a gwneud cofrestru i bleidleisio yn gynt ac yn haws. Ry’n ni’n credu bod argaeledd sianeli ar-lein i gael mynediad at nifer o wasanaethau yn rhoi cyfleoedd yn yr ardal yma. Rhai o’r opsiynau yr ydym yn credu y dylid eu hystyried yw gwella cyfleoedd i roi mynediad i Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddata gan gyflenwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill; galluogi pobl i gofrestru i bleidleisio wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus eraill ar-lein (er enghraifft wrth wneud cais am drwydded yrru neu basbort); ac archwilio sut byddai ymdriniaeth fwy integredig i gofrestru etholiadol yn gallu cynnwys proses gofrestru awtomatig neu uniongyrchol.

Mae’r nifer o bobl oedd wedi cofrestru ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ym mis Mehefin yn dangos nad yw traddodiad cryf y DU o ymgysylltiad democrataidd wedi’i bylu, ac mae’n dangos y gwaith caled gan bawb. Fodd bynnag, os ydym am gadw i fyny gydag arferion modern ac arferion mewn byd digidol, mae’n rhaid i’r system gofrestru barhau i esblygu. Mae posibilrwydd o ddarparu gwelliannau sylweddol i gywirdeb a chyfanrwydd cofrestrau etholiadol, yn ogystal ag effeithiolrwydd ar gyfer awdurdodau lleol a phwrs y wlad.

Os hoffech wybod mwy am ein hargymhellion, mae ein hadroddiad llawn ar gael yma. Byddwn yn cynhyrchu adroddiadau eraill ar weinyddiaeth yr etholiad yn yr hydref.

Mark Williams, Rheolwr Polisi

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

5 peth sydd angen i chi wybod am bleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU

Gan Emma Hartley, Pennaeth Ymgyrchoedd y Comisiwn Etholiadol

Yn ôl ein hymchwil ni, ni wnaeth 21% o bleidleiswyr cymwys bleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU yn 2015 oherwydd diffyg amser*.

Dyna pam fod angen eich help chi i sicrhau bod pleidleiswyr yn cael dweud eu dweud fory. Rhannwch y ffeithiau hyn gyda phleidleiswyr i rannu’r neges.

1. Darganfod ble i bleidleisio

Mae lleoliad eich gorsaf bleidleisio i’w gael ar eich cerdyn pleidleisio. Does dim angen i chi ddod â’ch cerdyn pleidleisio i bleidleisio, ond maent yn ddefnyddiol a gallant arbed amser yn yr orsaf bleidleisio – yn enwedig os ydych yn pleidleisio ar ran rhywun arall.

Os ydych wedi colli eich cerdyn, peidiwch â phoeni! Os nad ydych yn gwybod lle mae eich cerdyn pleidleisio, gallwch ddarganfod lle i fynd drwy roi eich cod post ar ein gwefan.

2. ‘X’ yw’r boi

Yn yr etholiad yma rhowch un ‘X’ yn ymyl yr ymgeisydd yr ydych am bleidleisio drostynt ar eich papur pleidleisio. Gallwch ddefnyddio’r pensil sydd yn y bwth neu feiro eich hun i farcio’r papur pleidleisio.

Gallwch weld pwy sy’n sefyll i’w hethol yn eich ardal chi drwy roi eich cod post yn ein gwefan.

How do I fill in my ballot paper_Welsh

3. Cymorth mewn gorsafoedd pleidleisio

Mae cymorth ar gael mewn gorsafoedd pleidleisio i’r rheiny sydd ei angen.

Os ydych chi’n bleidleisiwr am y tro cyntaf, bydd staff gorsaf bleidleisio yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi.

Os oes gennych anabledd, gallwch ofyn i’r Swyddog Llywyddu eich helpu i farcio’r papur pleidleisio ar eich rhan chi. Gallwch hefyd ofyn i rywun arall ry’ch chi’n adnabod eich helpu.

Os oes gyda chi nam ar eich golwg, gallwch ofyn i weld papur pleidleisio print bras. Gallwch hefyd ofyn am declyn pleidleisio arbennig sy’n caniatáu i chi bleidleisio wrth eich hun yn gyfrinachol.

Webp.net-gifmaker (8)

4. Dod a cherdyn adnabod yng Ngogledd Iwerddon

Yng Ngogledd Iwerddon rhaid i chi ddod â cherdyn adnabod i’r orsaf bleidleisio. Allwch chi ddim pleidleisio hebddo.

Mae pa gardiau adnabod sy’n dderbyniol i weld ar ein gwefan.

Does dim angen cerdyn pleidleisio yng Nghymru, Lloegr na’r Alban.

5. Peidiwch â rhedeg allan o amser

Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm yfory. Peidiwch â’i gadael hi’n rhy hwyr a bod yn un o’r 21% o etholiad cyffredinol Senedd y DU 2015 wnaeth ddim pleidleisio gan iddyn nhw redeg allan o amser.

Os ydych mewn ciw yn eich gorsaf bleidleisio am 10pm byddwch yn gallu pleidleisio.

Rhieni, mae croeso i chi ddod â’ch plant i’r orsaf bleidleisio pan fyddwch chi’n mynd i bleidleisio.

Os nad ydych wedi anfon eich pecyn pleidleisio post yn ôl eisoes, gallwch fynd ag ef i orsaf bleidleisio yn eich ardal chi fory cyn 10pm.

Darllenwch fwy ynghylch pleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar ein gwefan.

Eisiau helpu’ch teulu a’ch ffrindiau i fwrw eu pleidlais ar ôl darllen y blog ‘ma? Rhannwch ein cyfres ffeithiau ar Facebook a Twitter.

*Ymchwil barn y cyhoedd ar ôl etholiad Mai 2015, Comisiwn Etholiadol

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio | Rhowch sylw

Partneriaeth Taclo’r Tacle: ennyn hyder wrth ddelio gyda thwyll etholiadol

Blog gwadd gan y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Gareth Cann QPM, West Midlands Police

Pan fo pobl yn mynd i fwrw eu pleidlais ar 8 Mehefin, dylent fod yn hyderus y gallant bleidleisio’n rhydd ac yn hyderus bod eu pleidlais yn ddiogel.

Dylai pleidleiswyr hefyd deimlo’n ddiogel adrodd unrhyw bryderon os fyddant yn teimlo fod pethau ddim yn iawn.

Dyna pam fod lluoedd heddlu ledled y DU yn cefnogi ymgyrch Taclo’r Tacle ‘don’t stand for electoral fraud’ sy’n cael ei redeg ar y cyd gyda’r Comisiwn Etholiadol, sy’n galluogi pobl i adrodd am y math o drosedd yn ddienw.

Mae heddluoedd ledled y DU yn gyfrifol am ymchwilio i honiadau o dwyll etholiadol a’u cymryd o ddifrif. Ym mhob llu heddlu mae Swyddog Pwynt Cyswllt Unigol (SPOC) ar gyfer twyll etholiadol sy’n rhoi cefnogaeth arbenigol a chyngor i ymchwilwyr.

Fel gwelwyd mewn achosion diweddar sydd wedi mynd i achos, mae’r llysoedd hefyd yn trin twyll etholiadol fel trosedd ddifrifol ac wedi rhoi dedfrydau sylweddol er mwyn atal eraill. Ond ni fyddai’r achosion hyn wedi gallu cael eu dwyn gerbron heb wybodaeth a ddarparwyd i’r heddlu i helpu nodi troseddwyr posibl.

Partneriaeth y Comisiwn Etholiadol gyda Taclo’r Taclau

Mae NPCC yn cefnogi partneriaeth y Comisiwn Etholiadol gyda Taclo’r Tacle i godi ymwybyddiaeth o adrodd yn ddienw gan ein bod ni’n deall nad yw pawb yn gyfforddus yn mynd â’u pryderon yn syth at yr heddlu. Gallai hyn fod gan nad ydynt am ddatgelu pwy ydyn nhw, efallai gan fod cysylltiadau teuluol neu aelodau eraill y gymuned yn rhan ohono. Dyna pam fod y bartneriaeth yn hanfodol – mae’n golygu y gall unrhyw un adrodd am dwyll etholiadol yn hyderus.

Rhannu gwybodaeth

Gobeithiwn y bydd hyn yn golygu y bydd mwy o bobl sy’n dyst i dwyll etholiadol yn gallu rhannu’r wybodaeth hon. Bydd Taclo’r Tacle yn pasio’r wybodaeth ymlaen at swyddogion ar yr heddlu perthnasol heb ddatgelu pwy yw’r person sy’n gwneud y gŵyn. Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o sut i adrodd am dwyll etholiadol, bydd yr ymgyrch hefyd yn helpu addysgu pobl ynghylch beth yw twyll etholiadol a sut i weld ei fod yn digwydd.

Sefwch yn erbyn twyll etholiadol a byddwch yn hyderus yn bwrw’ch pleidlais

Ry’n ni am i bob pleidleisiwr fod yn hyderus y gallant fwrw eu pleidlais yn ddiogel. Gallwch ein helpu ni i sefyll yn erbyn twyll etholiadol a sicrhau bod y bobl fyddai’n ceisio cyflawni’r math hwn o drosedd yn atebol. Peidiwch â gadael i’ch pleidlais gael ei ddwyn a pheidiwch â gadael i’n democratiaeth gan ei thanseilio. Os ydych chi’n gwybod bod twyll etholiadol yn digwydd, yna adroddwch amdano’n syth i’r heddlu, neu’n ddienw i Taclo’r Tacle trwy eu gwefan neu drwy ffonio 0800 555 111.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Rheoleiddio gwariant ymgyrchu etholiadol

Gan Syr John Holmes, Cadeirydd y Comisiwn Etholiadol

Mae’r wythnosau diwethaf wedi denu llawer o sylw o ran materion rheoleiddio ymgyrchu gwleidyddol, llawer ohono’n canolbwyntio ar ddwy set o ymchwiliadau tebyg nad ydynt yn gysylltiedig.

Gwnaeth y Comisiwn Etholiadol y cyntaf o’r rhain yn dilyn Etholiad Cyffredinol yn 2015. Fe wnaethom ymchwilio i’r Democratiaid Rhyddfrydol, y Blaid Llafur a’r Ceidwadwyr ac roedd y tair plaid wedi methu â bodloni’r gofynion cyfreithiol ar gyfer cofnodion gwariant cenedlaethol eu pleidiau yn ganolog. Fe wnaethom roi dirwyon gwahanol i’r tair plaid, gan ddangos difrifoldeb gwahanol y methiannau a’r lefelau o gydweithrediad yn ystod y broses ymchwil. Roedd y rhain yn gosbau sifil oherwydd methiannau’r pleidiau canolog i fodloni gofynion beth ddylid ei gynnwys yn eu cofnodion gwariant, fel nodwyd yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000.

AV4A0719

Yr ail set o ymchwiliadau oedd y rhai a wnaed gan yr heddlu, yn dilyn cwynion iddynt gan aelodau’r cyhoeddi, ac mewn rhai achosion cyfeiriwyd yr achosion at Wasanaeth Erlyn y Goron am benderfyniadau ar p’un a i erlyn ai peidio. Roedd y rhain yn ymchwiliadau troseddol i p’un a bod ymgeiswyr ac asiantiaid wedi torri Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 drwy fethu â chwblhau eu cofnodion gwariant ymgeiswyr lleol yn gywir. Ar gyfer ymgeiswyr mae hyn yn gofyn am safon droseddol o brawf a bwriad hysbys i gamarwain. O ran troseddau plaid genedlaethol ymchwiliwyd gan y Comisiwn Etholiadol nid oedd gofyn bod bwriad o’r fath a rhoddwyd dirwyon sifil.

Gall y gwahaniaeth yma beri dryswch i’r cyhoedd. Ry’n ni wedi cynnig y dylem reoleiddio gwariant ymgeiswyr yn ogystal â gwariant plaid, i sicrhau cysondeb. Fodd bynnag, mae’r deddfau presennol yn sefydledig ac yn glir o ran beth sy’n ofynnol. Mae hi felly yn ofidus bod rhai wedi trin y ddau ganlyniad fel rhai anghymharus neu wedi honni bod un yn tanseilio hygrededd y llall.

Mae’r methiannau nodwyd gan y Comisiwn Etholiadol yng nghofnodion canolog y blaid, yn golygu yn achos y Ceidwadwyr, nad oedd cofnodion gwariant rhai ymgeiswyr unigol yn cynnwys yr holl wariant gofynnol. Yn wir, nododd Gwasanaeth Erlyn y Goron fod hyn yn gyson gyda’u canfyddiadau nhw. Cafodd p’un a bod yr eithriadau hyn yn golygu bod ymgeiswyr wedi cyflawni troseddau wedyn eu hymchwilio gan yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron. Er bod y Comisiwn wedi cyfeirio dau berson at yr heddlu – y ‘person cyfrifol’ yn ganolog ar gyfer y Democratiaid Rhyddfrydol a’r Ceidwadwyr – ni wnaethom gyfeirio unrhyw ymgeiswyr unigol.

Roedd sicrhau tryloywder i’r cyhoedd wrth wraidd penderfyniad Senedd y DU i osod y rheolau y mae’r Comisiwn yn eu goruchwylio. Mae ein hadroddiadau manwl, yn seiliedig ar dystiolaeth i gyd ar gael ar ein gwefan. Ym mhob un o’r achosion diweddar, fe wnaeth y blaid dan sylw dalu’r ddirwy yn brydlon. Ers hynny, ry’n ni wedi darparu canllawiau i bleidiau gwleidyddol yn eu galluogi i gryfhau eu systemau a’u dealltwriaeth o’r gofynion. Mae cydymffurfio yn well na ymchwilio i fethiannau i ddilyn y rheolau.

Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol? Mae gyda ni un o’r systemau mwyaf tryloyw a llym yn y byd, nid yn unig oherwydd cyllid gwleidyddol. Mae etholiadau yn y DU yn cael eu rhedeg yn dda ac yn cael eu parchu’n fawr yn rhyngwladol. Mae’n bwysig bod y rheolau yn cael eu goruchwylio gan Gomisiwn Etholiadol amhleidiol a bod arian yn parhau i beidio â chwarae rhan rhy fawr yn ein prosesau democrataidd, yn rhannol gan ein bod yn gwybod bod y cyhoedd yn poeni am hyn.

Byddwn felly yn gwylio’r etholiad yma’n ofalus hefyd. Ymgyrchu gwleidyddol yw calon unrhyw etholiad neu refferendwm, gan geisio â chyrraedd neu roi gwybodaeth i bleidleiswyr a chreu trafodaeth, ac ni ddylid eu llyffetheirio’n ormodol neu’n ddiangen. Nid ein rôl ni yw sefyll yn y ffordd, ond i ddeall gweithgarwch ymgyrchu, gan gynnwys y posibiliadau newydd a gynigir gan gyfryngau cymdeithasol, ac i sicrhau tegwch a thryloywder ynghylch lle caiff arian ei wario i ddylanwadu ar bleidleisiau pobl.

Byddwn yn parhau i fod yn rhagweithiol wrth roi cyngor a chanllawiau i’r rheiny yr ydym yn eu rheoleiddio, ond yn y pen draw nid ydym yma i’w gwasanaethu nhw. Rhaid i fudd y cyhoedd fod wrth galon popeth ry’n ni’n gwneud. Yn ogystal â monitro’r ymgyrch yn agos, yn yr wythnosau sydd i ddod, byddwn yn cyhoeddi data wythnosol ar roddion a benthyciadau i bleidiau gwleidyddol. Yn dilyn yr etholiad, byddwn yn archwilio ac adrodd ar wariant ymgyrchu, a pha newidiadau i’r gyfundrefn reoleiddiol sy’n ofynnol i ddiogelu a gwella hyder yn ein prosesau democrataidd. Bydd parhau i gynnal hyder y cyhoedd yn hygrededd ein hetholiadau yn parhau i fod yn brif amcan i ni.

 

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Byw tramor? Peidiwch colli’ch cyfle i ddweud eich dweud yn etholiad cyffredinol Senedd y DU

Gan Emma Hartley, Pennaeth Ymgyrchoedd, Comisiwn Etholiadol y DU

Dyw nifer o ddinasyddion y DU sy’n byw tramor ddim yn gwybod y gallant bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol ar 8 Mehefin 2017 o bosib.

Gyda’r etholiad ar y gorwel mae’n bwysig eich bod chi’n sicrhau eich bod wedi cofrestru i bleidleisio cyn gynted â phosibl.

I gofrestru fel etholwr tramor mae’n rhaid i chi fod wedi’ch cofrestru i bleidleisio yn y DU yn y 15 mlynedd diwethaf. Os oeddech yn rhy ifanc i gael eich cofrestru pan adawoch y DU yna gallwch gofrestru fel etholwr tramor os oedd eich rhieni (neu warcheidwaid) wedi’u cofrestru yn y DU yn y 15 mlynedd diwethaf.

2017 Infographic Welsh1-04

Gallwch gofrestru ar-lein nawr yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Os oeddech wedi cofrestru ar gyfer Refferendwm yr UE ac nad ydych wedi cael cais i adnewyddu eich cofrestriad, yna nid oes angen i chi ailgofrestru i bleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU. Os ydych wedi cael cais i adnewyddu eich cofrestriad ac nad ydych wedi gwneud eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cyn gynted â phosibl.

Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â’ch awdurdod lleol yn y DU. Gallwch ddod o hyd i’w manylion cyswllt ar ein gwefan dybleidlaisdi.co.uk.

Unwaith i chi gofrestru, ry’n ni’n eich annog i wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy, sy’n golygu penodi rhywun yr ydych yn ymddiried ynddynt yn y DU i bleidleisio ar eich rhan. Gallwch hefyd lawrlwytho ffurflen gais o dybleidlaisdi.co.uk.

Ry’n ni’n gwybod bod pleidleiswyr tramor yn ei chael hi’n anodd gwneud cais, derbyn, cwblhau a dychwelyd eu pleidleisiau post mewn da bryd i allu dweud eu dweud. Dyna pam ddylech chi ystyried p’un a bod pleidlais ddirprwy’n fwy cyfleus i chi.

Peidiwch colli allan! Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n barod i bleidleisio heddiw.

Rhannwch y blog yma i sicrhau bod eich teulu a’ch ffrindiau yn cael dweud eu dweud yn etholiad cyffredinol Senedd y DU fis Mehefin. Pasiwch y neges ymlaen bo #DyBleidlaisYnCyfri!

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Y Comisiwn ac Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2017

AV4A0719Daeth y cyhoeddiad am Etholiad Cyffredinol 8 Mehefin ychydig cyn i’r bopeth lonyddu ar rai agweddau ar reoleiddio ymgyrch 2015. Dyna natur gwleidyddiaeth ddemocrataidd. Ond mewn unrhyw achos, roedd gan y Comisiwn Etholiadol gynlluniau wrth gefn yn eu lle. Ry’n ni eisoes yn chwarae’n rhan yn helpu awdurdodau lleol ac eraill i wneud yn siŵr bod y broses etholiadol yn rhedeg yn llyfn. Byddwn yn gweithio i sicrhau bod ymgyrchu ymgeiswyr a phleidiau yn cael eu cynnal yn unol â’r rheolau a’r rheoliadau a osodir gan y Senedd y DU yn unol â Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 ac yn fwy diweddar yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 – y Ddeddf greodd y Comisiwn.

Ry’n ni hefyd yn gyfrifol am yr ymgyrch i geisio cofrestru pleidleiswyr cyn y bleidlais. Bydd hyn yn cychwyn ar 8 Mai ac yn rhedeg nes y dyddiad cau cofrestru ddydd Llun 22 Mai. Bydd y gymysgedd arferol o hysbysebu a gwaith gyda phartneriaid megis Facebook. Ry’n ni am geisio cyrraedd cynulleidfa gyffredinol a grwpiau tangofrestredig, megis pobl ifanc, myfyrwyr a phobl sy’n symud cartref. Mae’r digwyddiadau etholiadol diweddar wedi codi lefelau cofrestru, ond does dim lle i ni fod yn hunanfodlon. Byddwn yn parhau i annog y rheiny sy’n gymwys ond nad ydynt eisoes ar y gofrestr etholiadol i gofrestru.

Mae cryfderau mawr i’n system etholiadol. Anaml iawn y caiff canlyniadau etholiadau eu herio. Caiff prosesau cofrestru pleidleiswyr a bwrw a chyfrif pleidleisiau eu profi drosodd a thro ac fe’u cyflenwir mewn modd tryloyw. Wrth gwrs, mae gwelliannau y gellir eu gwneud, mewn meysydd megis cofrestru awtomatig a gwell amddiffyniad rhag twyll. Mae’r Comisiwn Etholiadol wedi gwneud argymhellion o’r fath dros y blynyddoedd. Byddwn yn parhau i wneud hynny lle gwelwn achos cryf dros newid. Ond yn sicr nid yw’r system yn doredig.

Yn yr un modd mae gennym un o’r cyfundrefnau mwyaf tryloyw yn y byd yn llywodraethu rhoddion i bleidiau gwleidyddol a’u gwariant yn ystod ymgyrchoedd etholiadol. Mae hefyd lle i wella yn y maes yma, ac mae’r Comisiwn wedi gwneud argymhellion tebyg yn unol â hyn. Mae rhai wedi’u mabwysiadau, ond mae eraill yn dal yn aros. Byddwn yn parhau i geisio diwygiadau pellach yn y dyfodol. Yn benodol, mae natur ymgyrchoedd yn newid wrth i’r oes ddigidol fynd rhagddi. Mae arian yn cael ei wario mewn ffyrdd gwahanol, ac mae angen i ni sicrhau bod hyn yn cael ei adrodd yn gywir.

Felly, gall pleidleiswyr fod yn siŵr y byddwn yn monitro’r ymgyrch bresennol yn agos. Ni fyddwn yn oedi cyn ymyrryd os fyddwn yn credu bod rheolau a rheoliadau yn cael eu torri, neu ar fin cael eu torri. Byddwn hefyd yn edrych yn ofalus iawn ar ôl y bleidlais ar gofnodion gwariant pleidiau ac eraill i sicrhau eu bod wedi dilyn y rheolau. Ry’n ni’n anfon canllawiau wedi’u diweddaru at y pleidiau cyn i’r ymgyrch ddechrau o ddifrif, o ran beth a sut y dylent adrodd, a byddwn yn siarad gyda phobl i leihau’r posibilrwydd o gamddealltwriaeth. Gobeithiwn y bydd hyn yn osgoi’r angen i ymchwilio a rhoi dirwyon fel y gwelwyd ar ôl Etholiad Cyffredinol 2015.

Byddwn yn talu sylw agos i’r gwariant manwl rhwng pleidiau ar lefel genedlaethol ac ymgeiswyr mewn etholaethau unigol. Byddwn hefyd yn cadw llygad ar y moss y mae cyfryngau cymdeithasol a theclynnau digidol eraill yn cael eu defnyddio. Nid ydym am gyfyngu ar ymgyrchu arferol mewn unrhyw ffordd. Ymgyrchu yw hanfod unrhyw etholiad. Ry’n ni’n ymwybodol bod technegau newydd yn cael eu defnyddio o hyd. Mae angen i ni fod ar flaen y gad i sicrhau na chaiff tegwch y broses ei danseilio.

Canolbwynt arall bydd gweithgarwch ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Mae’n rhaid iddyn nhw gofrestru gyda ni os, rhwng 9 Mehefin y llynedd a’r diwrnod pleidleisio o 8 Mehefin eleni eu bod wedi neu’n debygol o wario mwy na £10,000 yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon neu mwy na £20,000 yn Lloegr. Unwaith eto, nid yr amcan yw rhoi stop ar y math yma o ymgyrchu, ond yn hytrach i sicrhau ei fod yn dryloyw.

Yn y Comisiwn, ry’n ni’n hyderus y bydd yr etholiad yma’n cael ei redeg yn dda a ry’n ni’n arfaethu y bydd yn cael ei frwydro’n deg, hyd yn oed os yw’r dadlau rhwng pleidiau yn danbaid ar adegau. Ond ry’n ni hefyd yn sylweddoli na allwn ni fyth cymryd hyn yn ganiataol. Pris democratiaeth yw gwyliadwriaeth dragwyddol. Dyna pam fod angen i ni fod yn ymwybodol a gweithgar yn ystod ac ar ôl yr ymgyrch. Allwn ni ddim gadael i hyder y cyhoedd yn ein democratiaeth a’n system etholiadol ballu.

Sir John Holmes, Cadeirydd

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Twyll etholiadol: cosbau uchel yn cael eu hamlygu mewn adroddiad newydd

Cafwyd nifer fawr o etholiadau yn 2016 gydag etholiadau pwysig yn cael eu cynnal ledled y DU ym mis Mai, refferendwm ar aelodaeth y DU o’r UE ym mis Mehefin, a nifer o isetholiadau Senedd y DU.

Yn ddiweddar ry’n ni wedi cyhoeddi data ar honiadau o dwyll etholiadol a’u canlyniadau adroddwyd gan yr heddlu yn ystod 2016, yn amlygu lefelau cymharol isel o dwyll, ac nad oedd achosion ar raddfa fawr o dwyll etholiadol wedi profi.

Yn fwyaf pwysig, mae’n hadroddiad yn dangos y gallwn fod yn hyderus bod honiadau o dwyll etholiadol yn cael eu cymryd o ddifrif. Bydd dedfrydau sylweddol yn cael eu rhoi os caiff cyfraith etholiadol ei thorri, a gall y rheiny sy’n gyfrifol am dwyll etholiadol wynebu carchar.

Electoral-Fraud-Data-Report-Quote-Welsh

Mae’r adroddiad yn dangos yr achosion hynny gafodd erlyniad llwyddiannus neu rybuddion gan yr heddlu, gan gynnwys dau arweiniodd at gosbau sylweddol i droseddwyr.

  • Cafwyd ymgeisydd llywodraeth leol a etholwyd yn llwyddiannus yn euog o gyflwyno cais cofrestru etholiadol a ffurflen enwebu dwyllodrus, a chafodd ddau fis o garchar a’i wahardd rhag sefyll mewn etholiad am bum mlynedd.
  • Plediodd pleidleisiwr yn Refferendwm yr UE yn euog i bleidleisio ddwywaith yn yr un orsaf bleidleisio, a rhoddwyd Gorchymyn Gwneud yn Iawn â’r Gymuned o 300 awr iddo a’i wahardd rhag sefyll mewn etholiad am bum mlynedd.

Mae’r data yn dangos bod 2016 wedi gweld cynnydd yn y gyfran o achosion o ran troseddau pleidleisio, gan gynnwys personadu mewn gorsafoedd pleidleisio, o’i gymharu â mathau eraill o drosedd etholiadol, ac ar yr un pryd lleihad yn y gyfran o achosion oedd yn berthnasol i droseddau cofrestru etholiadol, gyda lleihad mwy sylweddol yn 2015 a 2016.

fraud blog welsh 1

Ry’n ni’n edrych ymlaen at barhau i gefnogi a gweithio gyda gweinyddwyr etholiadol a lluoedd heddlu cyn yr etholiadau ym mis Mai ac yn y blynyddoedd i ddod, ac i fynd i’r afael â gwendidau yn ein systemau etholiadol a’r lefelau o bryder sydd gan y cyhoedd yn yr ardal hon, yn arbennig mewn perthynas â lefelau o dwyll nad yw’n cael ei adrodd.

Byddwn hefyd yn cydweithio’n agos gyda’r Llywodraeth a phartneriaid eraill gan gynnwys Comisiynau’r Gyfraith y DU i nodi sut i ddiweddaru a chryfhau troseddau, cosbau a’r broses herio gyfreithiol etholiadol, er mwyn sicrhau bod hyder y cyhoedd yn hygrededd system etholiadol y DU.

Os hoffech ddarllen yr adroddiad yn ei gyfanrwydd, a darllen ein hargymhellion, mae ar gael ar ein gwefan.

Katy Knock
Rheolwr Polisi

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw