Myfyrio ar etholiadau’r Unol Daleithiau

claire-bassett-2015-web

Myfyrio ar etholiadau’r Unol Daleithiau

Ddechrau’r mis, fe es i ar raglen pedwar diwrnod yn seiliedig ar etholiadau’r UD, drwy wahoddiad Sefydliad Rhyngwladol Systemau Etholiadol(International Foundation for Electoral Systems – IFES) Cefais gyfle yn ystod yr ychydig ddyddiau wnaeth amlygu’r pethau sy’n debyg, a’r gwahaniaethau enfawr rhwng ein dwy system etholiadol. 

  • Y gwahaniaeth mwyaf yw’r lefel o ddatganoli yn yr UD. Mae’r penderfyniadau a wneir ar lefel y taleithiau yn amrywio o’r ffyrdd caiff cofrestrau eu casgl, dull pleidleisio, yr angen am gardiau adnabod ac amseroedd agor gorsafoedd pleidleisio. Mae rheoli digwyddiad sy’n cael ei gynnal dros chwe chylchfa amser a hanner cant o daleithiau (a District of Colombia) yn ddigon cymhleth ac yn eithaf camp; ond fe wnaeth amlygu’r cysondeb a’r eglurder ar gyfer etholiadau sydd gyda ni mewn etholiadau ledled y DU neu’n genedlaethol yn ddibynnol ar y digwyddiad.
  • Ledled y byd, mae cydweithwyr etholiadol yn gweithio’n galed i roi hyblygrwydd i bleidleiswyr o ran pryd a sut i bleidleisio. Mae’r UD yn ddatblygedig o ran hyn, gyda nifer yn cymryd mantais o bleidleisio cynnar a thrwy’r post. Mae hyn i fyny o tua 5% yn yr 1970au i tua 40% nawr. Mewn rhai ardaloedd, bwriwyd dros hanner y pleidleisiau cyn y diwrnod pleidleisio. Ar ben arall y sbectrwm, gall rhai taleithiau gofrestru pleidleiswyr newydd ar y diwrnod pleidleisio, lle mae’n dyddiad ni 12 diwrnod gwaith cyn y bleidlais. Mae hyn yn esiampl newydd i hysbysu ein gwaith i fod yn fwy hyblyg i bleidleiswyr yn ein system ni. 
  • Mae ariannu ymgyrchoedd mewn cynghrair wahanol yn yr UD. Amcangyfrifir bod $11biliwn wedi’i wario gan ymgyrchwyr yn yr etholiad, o’i gymharu ag ychydig yn llai na £40 miliwn yn Etholiad Cyffredinol y DU 2015. Hyd yn oed o ystyried y gwahaniaeth yn y boblogaeth, mae hyn yn syfrdanol. Ond eto mae ein system o dryloywder yn llawer mwy datblygedig. Disgrifiodd rhywun i fi fod gan yr UD system dau drac: mae’n rhaid i ymgeiswyr a phleidiau gael tryloywder yn unol â’r gyfraith, lle bo ymgyrchoedd a ariannir gan beth a elwir yn Super PACs yn gwario symiau mawr o arian gyda rhai rhoddwyr yn ddienw fwy neu lai. Mae llawer o wrthwynebiad i newid, gan gynnwys gyda’r Comisiwn Etholiadol Ffederal, ond mae pryder y cyhoedd yn cynyddu; mewn arolwg diweddar o bleidleiswyr yn yr UD, dywedodd 85% bod angen newid sylfaenol yn y modd yr ariannir ymgyrchwyr gwleidyddol.
  • Fel yn y DU, roedd y cyfryngau cymdeithasol yn chwarae rôl ganolog yn yr ymgyrchu yn ogystal â rhannu gwybodaeth bwysig i bleidleiswyr. A hefyd fel yn y DU, mae’r mater o hunluniau yn y bythau pleidleisio yn parhau. Eto, mae gwahanol reolau’n berthnasol mewn gwahanol daleithiau, yn amrywio o ddedfrydau o 3 blynedd o garchar i daleithiau sy’n ystyried bod gwahardd hunluniau yn anghyfansoddiadol. Ry’n ni’n parhau i argymell, yn unol â chyfraith y DU, na ddylid cymryd lluniau yn yr orsaf bleidleisio, ond ei bod hi’n wych gwneud hyn tu allan, i ddangos eich bod chi wedi pleidleisio.

Mae proses ddemocrataidd y DU wedi symud ymlaen llawer yn y blynyddoedd diweddar, gyda chyflwyno cofrestru ar-lein a datblygu ein fframwaith rheoleiddio cyllid pleidiau ein hunain. Mae cymariaethau rhyngwladol yn cynnig eilied i gamu ‘nôl ac ystyried lle mae gwaith i’w wneud o hyd yn ein system ni, fel gwella diogelwch drwy gyflwyno cardiau adnabod, a ble’r ydym yn arwain y ffordd, fel trwy ein system o reoleiddio cyllid gwleidyddol a thryloywder.

Claire Bassett, Prif Weithredwr

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Cymrwch ran yn Wythnos Senedd y DU!

Mae Wythnos Senedd y DU, sy’n rhedeg o 14-20 Tachwedd, yn ŵyl flynyddol o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n cysylltu pobl o bob cwr o’r DU â Senedd y DU a democratiaeth.

Gyda mwy na 250 o ddigwyddiadau a gweithgareddau, mae gan Wythnos Senedd y DU rhywbeth i bawb: gallwch ymuno â thrafodaeth, mynd ar daith gerdded leol, darganfod sut i leisio’ch barn neu gymryd rhan mewn sgwrs ar-lein.

ukpw-blog-image-welsh

Sut alla i gymryd rhan?

Mae’n hawdd cymryd rhan yn Wythnos Senedd y DU. Gallwch fynd i un o’r digwyddiadau yn ein rhaglen, sydd wedi’u trefnu gan bartneriaid ledled y DU. Mae yna hefyd trafodaethau a gweithgareddau eraill yn digwydd ar-lein. Gallwch gael y wybod am y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf drwy ddilyn ein hashnod #UKPW16.

Pam ddylech chi gymryd rhan?

Mae wythnos Senedd y DU yn cysylltu pobl gyda democratiaeth ac yn annog pobl i godi llais. Mae i gyd i’w wneud ag amlygu rôl y Senedd ym mywydau pobl, waeth bynnag lle’r ych chi’n byw yn y DU.

Mae cydweithio gyda’r Comisiwn Etholiadol i annog pobl i gofrestru i bleidleisio, pleidleisio neu sefyll i’w hethol yn rhan bwysig o hyn.  Gallwch ddarganfod mwy ar dudalennau Cymryd rhan Senedd y DU.

Yn ogystal â phleidleisio, mae nifer o ffyrdd i chi gymryd rhan gyda Senedd y DU.  Gallwch gysylltu â’ch AS neu aelod o Dŷ’r Arglwyddi, creu neu lofnodi e-ddeiseb ynghylch mater sy’n bwysig i chi, neu gyfrannu at ymchwiliad pwyllgor dethol. Gallwch hefyd ddod i Senedd y DU i glywed am y materion sy’n cael eu trafod yn Nhŷ’r Cyffredin neu Dŷ’r Arglwyddi.

Ynghylch Wythnos Senedd y DU

Dyma chweched flwyddyn Wythnos Senedd y DU. Mae’n cael ei drefnu gan Wasanaeth Allgymorth ac Ymgysylltu Senedd y DU. I gael gwybod mwy, ewch i wefan Wythnos Senedd y DU.

Emily Unell
Rheolwr Prosiectau Allgymorth ac Ymgysylltu
Tŷ’r Cyffredin

 

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio | Rhowch sylw

Adeiladu hyder trwy gofrestru pleidleiswyr

Wythnos yma ry’n ni’n dathlu ein partneriaid gwych sy’n ein helpu ni i godi ymwybyddiaeth o gofrestru i bleidleisio. Dyma gipolwg ar ein partneriaeth gyda Shelter Scotland ar gyfer etholiadau Senedd yr Alban 2016.

Ym mis Chwefror fe lansiom ein pedwerydd ymgyrch ar y cyd gyda Shelter Scotland i annog cofrestru pleidleiswyr cyn etholiad Senedd yr Alban 2016.

Mae Shelter Scotland yn rhoi cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth eirioli i bobl mewn angen o ran cartref, ac mae’n ymgyrchu dros newid gwleidyddol parhaus i’r argyfwng cartrefi.

Mae ein partneriaeth gyda Shelter Scotland, gychwynodd yn 2011, yn golygu y gallwn gyrraedd mwy  o bobl ddigartref neu sy’n byw mewn llety rhentu neu dros dro gyda’n neges cofrestru i bleidleisio. Mae’n hysbys bod y grwpiau hyn ymysg y bobl fwyaf tan-gynrychioledig ar y cofrestrau etholiadol. Mae ein hymchwil diweddaraf yn dangos mai dim ond 70 y cant o bobl yn yr Alban sy’n byw mewn llety rhent preifat oedd wedi cofrestru i bleidleisio, o’i gymharu â 92 y cant oedd yn berchen ar eu cartref.

scotland-pr1

Caption: Aethom ni â’n X enfawr a’r neges cofrestru i strydoedd Caeredin i lansio ein hymgyrch ddiweddaraf

“Fe wnaethom ni groesawu’r cyfle i gydweithio gyda’r Comisiwn Etholiadol unwaith eto. Yn etholiad lleol, cenedlaethol, Ewropeaidd neu’n refferendwm, mae Shelter Scotland yn credu ei bod hi’n bwysig bod unrhyw un sydd am bleidleisio yn gallu gwneud.

Mae cofrestru i bleidleisio yn rhoi cyfle i bobl ddweud eu dweud am nifer o faterion allai fod yn bwysig iddyn nhw.”

Fel rhan o’r ymgyrch fe wnaeth Shelter Scotland anfon taflen ffeithiau a phosteri at fwy na 200 o sefydliadau ledled yr Alban gan gynnwys sefydliadau tai a darparwyr gwasanaethau digartrefedd – i wneud yn siŵr bod pobl yn cael cyfle i bleidleisio, a chodi eu llais, beth bynnag fo’u sefyllfa.

Fe wnaeth Shelter Scotland hefyd godi ymwybyddiaeth am yr ymgyrch drwy eu gwefan, cyfryngau cymdeithasol, a thrwy sianeli cyfryngau traddodiadol.

Dywedodd Jonny Mitchell sy’n arwain ar bartneriaethau’r Comisiwn Etholiadol: “Un o’r pethau mwyaf trawiadol am weithio ar yr ymgyrchoedd hyn yw gweld yr hyder y gall cofrestru i bleidleisio roi i bobl. Yn aml, mae’r digartref neu rhai sy’n symud o un darparwr llety dros dro i’r llall yn teimlo nad yw eu barn o bwys; nad oes gyda nhw lais, a bod eu grym wedi ei gymryd oddi wrthynt.

Mae cael clywed eu bod yn gallu cofrestru i bleidleisio a bod eu pleidlais yn cyfri cymaint ag un unrhyw un arall yn gallu rhoi grym i rywun, a gall fod yn gam cyntaf at adeiladu eu hyder unwaith eto.”

Darllenwch fwy am @ShelterScotland ac #wythnospartneriaid @DyBleidlaisDi ac ar Facebook!

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio | Rhowch sylw

Dim rhwystrau – galluogi lleisiau pobl ag anableddau dysgu

Wythnos yma ry’n ni’n dathlu ein partneriaid gwych sy’n ein helpu ni i godi ymwybyddiaeth o gofrestru i bleidleisio. Heddiw ry’n ni’n edrych yn ôl ar ein partneriaeth gyda ENABLE Scotland i gyrraedd y rheiny ag anableddau dysgu.

I sicrhau bod y broses bleidleisio a gwybodaeth ynghylch sut i gofrestr ar gyfer etholiadau Senedd yr Alban 2016 yn hygyrch i bawb, fe wnaethom gydweithio gyda ENABLE Scotland.

ENABLE Scotland yw’r prif sefydliad o ac ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Maent yn darparu ystod eang o wasanaethau ar gyfer mwy na 2,000 o bobl ag anableddau dysgu a’u teuluoedd yn yr Alban. Ynghyd â’u 5,000 o aelodau, maent yn ymgyrchu dros gymdeithas gyfartal i bob person ag anabledd dysgu.

enablepic

Ar gyfartaledd, dim ond 30 y cant o bobl ag anabledd dysgu sy’n arfer eu hawl i bleidleisio. Mae hyn yn anhygoel o isel pan ystyriwn fod 70 y cant o bobl sydd ag anableddau dysgu am bleidleisio, ond bod 60 y cant yn gweld y broses yn rhy anodd.

“Ro’n ni am newid hynny gyda #ENABLEtheVote. A ro’n ni wrth ein bodd yn gweithio gyda’r Comisiwn Etholiadol i wneud hynny!

Dyw lleisiau pobl ag anableddau dysgu ddim yn cael eu clywed. Maent yn aml yn wynebu cael eu heithrio a diffyg cyfleoedd. Os nad yw’r gwleidyddion yn clywed eu lleisiau, sut allan nhw ddeall yr effaith mae eu penderfyniadau yn ei wneud ar eu bywydau?

Ry’n ni wrth ein bodd i weithio gyda’r Comisiwn Etholiadol i ddatblygu canllawiau pleidleisio hawdd eu darllen wedi’u cyd-frandio. Diolch i’r bartneriaeth yma, roedd y canllawiau hyn yn fanwl gywir ac yn llawn gwybodaeth, yn ogystal ag elwa cynulleidfa ehangach.”

I fynd i’r afael â’r broblem, fe wnaeth ENABLE gynnal ymgyrch cofrestru pleidleiswyr a gwybodaeth – #ENABLEtheVote – gyda’r bwriad o sicrhau bod pobl ag anableddau dysgu yn gallu defnyddio eu pleidlais.

Roedd yr ymgyrch yn arloesol wrth ymgysylltu pleidleiswyr ag anableddau dysgu. Ysgrifennodd ENABLE Scotland at arweinwyr pleidiau gwleidyddol yn gofyn am faniffestos hawdd eu darllen, gyda’r amcan o wneud etholiad Senedd yr Alban 2016 yn Etholiad Hawdd ei Ddarllen #EasyReadElection. O ganlyniad i’w gwaith ac ymroddiad amlwg, maent wedi’u henwebu ar gyfer Gowbrau Herald Society 2016 ar gyfer yr ymgyrch.

Fe wnaethom gydweithio gydag ENABLE Scotland  i ddatblygu adnoddau taflen ffeithiau hawdd ei ddarllen i helpu pobl ddeall sut i gofrestru a phleidleisio; canllaw sut i bleidleisio, canllaw i deuluoedd a gofalwyr, canllaw i ddarparwyr gwasanaeth, cerdded drwy’r broses bleidleisio. 

Roedd #ENABLEtheVote yn gweithio ledled y sbectrwm gwleidyddol, yn grymuso pobl ag anableddau dysgu i ddweud eu dweud o ran gwleidyddiaeth yr Alban; dylanwadu’r drafodaeth ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw; gwneud penderfyniadau hysbys ynghylch pwy i bleidleisio drostynt, a chynyddu’r nifer o bobl sydd ag anableddau dysgu sy’n arfer eu hawl i bleidleisio yn etholiadau’r Alban.

  • Dywedodd 86% o bobl ag anableddau dysgu bod #ENABLEtheVote wedi eu helpu nhw i wneud pednerfyniad ynghylch eu pleidlais.
  • Fe wnaeth 8 o bob 10 arfer eu hawl i bleidleisio!

Mae’n hanfodol ar gyfer democratiaeth iach nad oes rhwystrau i gymryd rhan mewn etholiadau ac ry’n ni’n falch o fod wedi cefnogi ymgyrch #ENABLEtheVote ENABLE.

Darllenwch fwy am @ENABLEScotland ac #wythnospartneriaid @DyBleidlaisDi ac ar Facebook!

 

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio | Rhowch sylw

Adolygiad Strategol y Comisiwn Etholiadol – Dyma beth oedd gyda chi i’w ddweud…

Yn y Comisiwn Etholiadol, ein hamcan yw rhoi pleidleiswyr wrth galon popeth ry’n ni’n ei wneud. I wneud yn siŵr gall pleidleiswyr barhau i fod yn hyderus bod y broses etholiadol a’r weithdrefn cyllido pleidiau yn cynnal lefelau uchel o hygrededd, ry’n ni wedi bod yn cynnal adolygiad strategol i beth ry’n ni’n ei wneud a pham.

Dros yr haf, fe wnaethom wahodd pobl i rannu eu barn a’u meddyliau i’r adolygiad, a gofyn am sylwadau ar risgiau a heriau i’r broses etholiadol, blaenoriaethau pleidleiswyr a meysydd polisi mae pobl yn meddwl y dylai’r Comisiwn Etholiadol fod yn arwain arnynt.img_8288

Un thema gyffredin o farn yr ymatebwyr o flaenoriaethau pleidleiswyr a godwyd yn bron i bob ymateb oedd bod pleidleiswyr yn gynyddol ddisgwyl i bleidleisio bod yn rhwydd, gan gynnwys drwy ddulliau electronig. Yn ogystal, esboniodd nifer fawr o ymatebwyr eu bod yn credu y dylai moderneiddio etholiadol fod yn faes lle bod y Comisiwn yn arwain o ran datblygu syniadau.

Disgrifiodd nifer o’r ymatebwyr hefyd yr heriau a’r risgiau o ddarparu gwasanaethau lleol yng nghyd-destun llai a llai o adnoddau a staff etholiadol profiadol, gyda’r nifer a chymhlethdod gwahanol ddigwyddiadau etholiadol yn ychwanegu at hyn. Fodd bynnag, roedd nifer o ymatebwyr hefyd yn credu bod yr heriau hyn yn gyfleoedd i nodi ffyrdd newydd o wneud pethau.

Thema gyffredin arall a gododd oedd hygrededd etholiadol. Nododd nifer o ymatebwyr eu cefnogaeth i alwad y Comisiwn, a wnaed gyntaf yn 2014 , i gyflwyno gofyniad i ddarparu cardiau adnabod mewn gorsafoedd pleidleisio; argymhelliad oedd hefyd yn adolygiad o dwyll etholiadol diweddar Syr Eric Pickles.

Roedd yr ymatebion a dderbyniwyd hefyd yn ei gwneud hi’n glir bod rheoleiddio cyllid pleidiau ac etholiadau i gael tryloywder a hygrededd yn parhau i fod yn bwysig i bobl. Nododd rhai ymatebwyr bod angen i reoleiddio gadw i fyny gyda thechnegau ymgyrchu a chodi arian modern, megis cyllido torfol ac ymgyrchu cyfryngau cymdeithasol.

Wedi gwerthuso’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad, ry’n ni nawr yn eu defnyddio i hysbysu ein prif flaenoriaethau am y pum mlynedd o Ebrill 2017, a bydd y rhain yn cael eu hymgorffori i’n Cynllun Corfforaethol. Peth cyffredin arall ar gyfer yr holl ymatebion oedd dymuniad i gael gwelliannau parhau mewn etholiadau a chofrestru etholiadol i sicrhau ein bod ni’n cynnal democratiaeth iach, ac maen eich mewnbwn i’r ymgynghoriad wedi bod yn werthfawr iawn yn ein helpu i nodi’r ffordd orau o wneud hynny.

Mae crynodeb llawn o’r sylwadau a wnaed ar gael ar ein gwefan.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Annog pobl ddigartref i godi llais

Wythnos yma ry’n ni’n dathlu ein partneriaid gwych sy’n ein helpu i godi ymwybyddiaeth cofrestru i bleidleisio. Mae Alex yn gwirfoddoli gyda The Wallich ac yn blogio am bwysigrwydd cyrraedd y rheiny sy’n cael eu heffeithio gan anawsterau cartref neu ddigartrefedd.

Bu Alex yn byw yn Llundain a chafodd yrfa lwyddiannus mew Addysg Uwch cyn iddo gael trafferthion cartref.  Dychwelodd o Lundain i dde Cymru, lle’r oedd ei deulu yn byw, a dros y flwyddyn ddiwethaf mae wedi bod mewn cyswllt gyda nifer o wasanaethau yn ardal Caerdydd, gan gynnwys The Wallich.

Mae Alex wedi dechrau gwirfoddoli gyda The Wallich i gymryd rhan mewn dod â digartrefedd i ben yng Nghymru.  Mae’n ysgrifennu blog am ei brofiadau ac mae wedi cymryd rhan mewn ymgyrchoedd fideo ac ymchwil.

alex-the-wallich

Dyma beth oedd gan Alex i’w ddweud ym mis Ebrill 2016 cyn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru:

“Rwy wedi siarad gyda, a gweld nifer o bobl ddigartref, nifer ohonyn nhw’n defnyddio gwasanaethau gan The Wallich. Yn ystod y cyfarfodydd hyn, rwy wedi clywed nifer yn siarad yn ystyriol a chyda barn gref am nifer o faterion gwleidyddol.

Mae’n eithaf amlwg bod pobl ddigartref yng Nghymru â chymhelliad gwleidyddol ac yr un mor wleidyddol ystyriol ag unrhyw un arall, ac mewn rhai achosion, yn fwy nag eraill. Dyw hyn ddim yn gwneud llawer o les, fodd bynnag, os na allwch chi ddefnyddio’ch barn i newid unrhyw beth, neu effeithio penderfyniadau gwleidyddol yng Nghymru a Phrydain.

Cofrestru i bleidleisio yw’r cam cyntaf. Os na wnewch chi, allwch chi ddim pleidleisio, ac os na llwch chi bleidleisio, does dim dylanwad gyda chi ar bwy sy’n rhedeg y wlad yn Senedd y DU, pwy sy’n ein cynrychioli yn Ewrop na Chynulliad Cymru.  Os ydych chi wedi cofrestru, allwch chi hyd yn oed bleidleisio dros eich comisiynydd heddlu a throseddu lleol, sy’n golygu eich bod chi’n gallu effeithio materion deddforfodaeth a chyfreithiol yng Nghymru heddiw.

Gall cofrestru i bleidleisio hefyd eich helpu i ailadeiladu pethau fel eich statws credyd. Beth bynnag fo’ch barn, a ph’un a eich bod am bleidleisio neu beidio, mae cofrestru i bleidleisio eich bod yn cael eich ‘gweld’ neu’ch ‘cyfrif’ gan y system.  Os na fyddwch chi’n cofrestru, gallech chi golli’ch cynrychiolaeth yn Senedd y DU, gan fod y nifer o ASau yn seiliedig ar y nifer y bobl ar y gofrestr etholiadol.

Roedd yn rhaid i fi gofrestru i bleidleisio ar ôl i fi newid cyfeiriad yn ddiweddar, ac roedd e’n hawdd iawn.  Mae’n cymryd ychydig funudau ar-lein, ac os nad oes cyfeiriad penodol gyda chi, mae ffurflen bapur syml i’w llenwi.

Mae’n gamsyniad cyffredin bod pobl ddigartref ddim yn gallu pleidleisio – un y mae nifer o bobl ddigartref yn ei gredu hefyd.  Rwy’n gwirfoddoli gyda The Wallich i annog pobl ddigartref i ymgysylltu â democratiaeth a sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed.”

Darllenwch fwy am @TheWallich #wythnospartneriaid ar @DyBleidlaisDi ac ar Facebook!

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio | Rhowch sylw

Wyneb newydd hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr

Pennaeth Ymgyrchoedd, Emma Hartley yn blogio am ein hunaniaeth newydd i hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr…

Ry’n ni wëid bod yn newid y ffordd ry’n ni’n gwneud pethau o ran Cyfathrebu yn y Comisiwn. Efallai eich bod chi wedi sylwi ein bod ni wedi lansio ein hymgyrch newydd Mae dy Bleidlais yn Cyfrif ar Twitter yn Saesneg ac yn Gymraeg, ac wedi ail-frandio ein tudalen Facebook.

Mae’r platfformau hyn nawr yn fannau i ni roi’r holl wybodaeth ddiweddaraf ar gofrestru a phleidleisio yn y DU. Drwy wahanu ein hunaniaethau corfforaethol ac ymgyrchu, mae’n golygu y gallwn ymgysylltu’n well gyda phleidleiswyr a rhannu’r gwaith gwych mae awdurdodau lleol a phartneriaid yn ei wneud, wrth iddynt sicrhau bod pobl yn y DU yn gallu arfer eu hawl ddemocrataidd. Ac ar yr un pryd, sicrhau bod gyda ni lais cryf ar faterion megis cyllid pleidiau ac etholiadau a gweinyddiaeth etholiadol trwy ein cyfrif Twitter corfforaethol.

Doedd hi ddim yn benderfyniad ysgafn i symud oddi wrth ein teitl swyddogol, Y Comisiwn Etholiadol, ond mae’n rhywbeth ry’n ni’n teimlo’n gryf amdano. Ry’n ni’n byw mewn byd lle mae’r tirlun cyfryngol yn llawn ac mae ystod sylw yn gynyddol fyrrach. Diolch i’r arfer o aml-sgrîn, fel defnyddwyr, ry’n ni gwasgu bron i 11 o gyfryngau a chyfathrebu i mewn i nawr awr mewn diwrnod.

Mae’n anodd amgyffred, ond mae un peth yn sicr, mae perthnasedd yn allweddol. Rhywbeth ry’n ni’n meddwl amdanon ni ddyddiol yma yn y CE wrth geisio annog pobl i gymryd rhan – cofrestru i bleidleisio – sy’n aml yn mynd yn angof am ganran fawr o’r flwyddyn.

Dangosodd ein hadroddiad diweddaraf bod bron i wyth miliwn o bobl ym Mhrydain Fawr heb gofrestru’n gywir i bleidleisio. Mae hynny’n golygu nad oes gan un o bob chwech o bobl lais ar faterion sy’n eu heffeithio. Ledled y DU, mae pobl ifanc, myfyrwyr a rhai sy’n symud cartref yn parhau i fod ymysg y lleiaf tebygol o fod wedi cofrestru i bleidleisio.

www-gifcreator-me_mm8ijsY grwpiau tangofrestredig hyn ry’n ni’n eu targedu yn ein hymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd cyn etholiadau. Ond ry’n ni am gadw’r pwnc yn fyw drwy gydol y flwyddyn. Mae ein platfform Mae Dy Bleidlais Yn Cyfri yn rhoi’r cyfle i ni roi gwybodaeth bwysig mewn modd hygyrch ac wedi’i deilwra i’r rheiny sydd wedi’u tangofrestru. Mae hefyd yn fan lle gallwn ni gwrdd â sefydliadau newydd sydd am hyrwyddo cofrestru i bleidleisio ac annog newid yn y DU (os mai chi yw hwnna, e-bostiwch ni!)

Ynghyd â’r platfformau yma, ry’n ni hefyd wedi lansio ein cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr newydd, Y Gofrestr. Mae’n ffordd i ni rannu ein hadnoddau diweddaraf gydag awdurdodau lleol a phartneriaid ledled y DU ac iddyn nhw rannu’r ffyrdd arloesol o’n helpu ni i gyrraedd yr un o bob chwech sy’n anweledig. Byddem yn dwlu pe bae chi’n ymuno hefyd.

Ydych chi’n cytuno bod llawer gormod o bobl wedi’u tangofrestru yn y DU ac am newid hynny? Cofrestrwch ar gyfer Y Gofrestr i gael yr adnoddau diweddaraf.

Dilynwch ni @YourVote_UK, @DyBleidlaisDi ac ar Facebook!

Emma Hartley,
Pennaeth Ymgyrchoedd

 

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio | Rhowch sylw