CANRIF O BLEIDLAIS I FERCHED

Eleni mae hi’n ganrif ers pasio Deddf Cynrychiolaeth y Bobl, roddodd y bleidlais i rai merched am y tro cyntaf erioed.

Mae ein Comisiynwyr yn myfyrio ar y bleidlais i ferched, beth mae eu pleidlais nhw’n golygu iddyn nhw a pha mor anodd wnaeth merched frwydro am yr hawl.

Bridget Prentice

Bridget

Y flwyddyn oedd 1969 ac roeddwn i’n astudio Hanes Uwch yn fy ysgol uwchradd i ferched yn Nwyrain Glasgow. Siaradon ni am ddim byd arall (anghofiwyd achosion y Rhyfel Byd Cyntaf, diwygio cymdeithasol y 19eg ganrif ac ati yn llwyr) wrth inni drafod y newyddion y byddai pobl 18 oed yn cael pleidleisio’r flwyddyn ganlynol.

Sut brofiad byddai ef?  Sut roedd ei wneud? Beth sydd wir yn digwydd y tu mewn i orsaf bleidleisio? Sut byddan nhw’n gwybod bod gennyf i hawl i bleidleisio? Roedd y cwestiynau hyn i gyd a rhagor yn destun sgyrsiau rhyngom mewn gwersi ac ar yr iard chwarae. Roedden ni wedi’n cynhyrfu’n fawr iawn. Roedd rhywfaint o drafodaeth ynghylch a oeddem yn ddigon ‘aeddfed’ i bleidleisio ond wfftiwyd i hynny’n fuan iawn. Wrth gwrs ein bod ni – roedden ni’n blant y chwe degau, Heddwch a Chariad, y genhedlaeth fyddai’n newid y byd.

Felly pan alwyd yr etholiad cyffredinol ym mis Mehefin 1970, doedd dim cwestiwn phleidleisiodd pob un ohonon ni oedd yn 18 oed. Ond nid fi.

Naddo, wnes i ddim troi’n 18 tan ddiwedd mis Rhagfyr y flwyddyn honno ac felly fe gefais fy ngadael ar ôl. O leiaf dyna fel y teimlwn i. Yr oeddwn mor siomedig. Roeddwn i hyd yn oed wedi gweithio yn yr ymgyrch etholiadol, gan ddosbarthu taflenni ond ni chawn i bleidleisio. Roedd fy rhwystredigaeth yn amlwg. Mewn gwirionedd, ni chawn i bleidleisio nes fy mod yn 21 oed gan i’r etholiad nesaf gael ei gynnal yn 1974! Roeddwn i wedi gorffen yn y brifysgol cyn imi allu cerdded i mewn i Orsaf Bleidleisio a rhoi croes wrth yr ymgeisydd o’m dewis. Ond faint o bleser a roddodd gwneud hynny imi? Roedd y teimlad hwnnw fy mod yn rhan o gymuned fwy o bobl oedd yn penderfynu pwy ddylai redeg ein gwlad yn corddi y tu mewn i mi – o’r braidd y gallwn i ymdopi gan fy mod wedi fy nghyffroi cymaint. Ac mae awyrgylch yr Orsaf Bleidleisio wrth gael papur pleidleisio wedi’i stampio’n ofalus yn fy llaw, a cherdded i fwth simsan a chodi’r pensil cwta oedd wedi’i glymu i ochr y bwth simsan a gwirio, ddwywaith, efallai tair gwaith, fy mod wedi rhoi’r groes yn y man roeddwn i eisiau iddi fod, yn aros gyda fi o hyd (rwy’n dal i wirio ddwywaith – yn enwedig pan oeddwn i’n pleidleisio drosof fy hun – dychmygwch wneud y camgymeriad hwnnw!)

Felly mae dathlu etholfraint menywod mor bwysig – i’n hatgoffa o bŵer democratiaeth, yr ymladdwyd drosti ac y ceir gwledydd o hyd lle nad oes gan bobl y pŵer hwnnw. Ceir dwy ddelwedd sy’n fy atgoffa o bwysigrwydd ein pleidlais – De Affrica, a Phobl groenddu’n aros am oriau yn y gwres llesol i bleidleisio am y tro cyntaf ac yn Irac pan ddaeth menywod allan o’r Orsaf Bleidleisio gan ddala eu bysedd, oedd wedi’u staenio’n borffor, i fyny i ddangos bod ganddynt hwythau ran ym mhroses gwneud penderfyniadau yn eu gwlad. Peth bregus yw democratiaeth. Mae angen inni ei meithrin. Mae ein pleidlais yn symbol o’r gwaith meithrin hwnnw.

Elan Closs Stephens, CBE, Comisiynydd Etholiadol, Cymru

Elan

Yn 1918, cafodd dros 8m o ferched yr hawl i bleidleisio – rheiny oedd dros 30 neu oedd yn bodloni gofynion eiddo. Ymhen deng mlynedd, roedd gan ferched i gyd yr hawl i bleidleisio. Wrth i fi ddahtlu’r flwydyn bwysig hon i ferched, rwy’n cymryd eiliad i feddwl am y dewrder gymrodd hi i gael yr hawliau hynny.  I’r swffragetiaid, roedd y dioeddef yn hynod real ac weithiau’n ofnadwy.  Fe wnaeth Emily Davison, fu farw’n ddiweddarach dan geffyl y Brenin yn y Darby, godi baricêd yn ei chell a chafodd ei chwistrellu â dŵr. Roedd yn rhaid i’r wardeiniaid ei hadfywio gyda photel dŵr poeth cyn ei gorfodi i fwydo. Roedd gorfodi bwydo yn ateb rheolaidd i streiciau llwgu; o ystyried y deunydd meddygol a’r pibellau ar y pryd, mae’n rhaid ei fod wedi bod yn boenus dros ben.  Roedd swffragetiaid eraill yn credu mewn trafodaeth, dadlau a deisebau. Iddyn nhw hefyd, roedd hi’n cymryd dewrder i godi llais, i gamu i ffwrdd oddi o’r bywyd parchus, gwylaidd oedd i’w ddisgwyl gan wriag a mam, i fynnu eu hawliau. Rwy am anrhydeddu Millicent Fawcett , arweiniodd NUWSS; ei chwaer Elizabeth Garrett Anderson – y ferch gymwys gyntaf i fod yn feddyg, orfodd fynd i gael ei gradd o’r Sorbonne; Emmeline Pankhurst  a’u merched Christabel a Sylvia; Emily Davison; Emily Davies oedd yn sylfaenydd Girton a fu’n brwydro dros addysg uwch, ac yng Nghymru y ferch fusnes Y Fonesig Rhondda gafodd gwrthod sedd yn Nhŷ’r Arglwyddi pan fu farw ei thad.  A’r dynion a’r merched eraill di-ri fu’n brwydor dros newid.  Mae hi bron yn amhosibl i fi ailgreu’r cynefin cymdeithasol, cyfyngiadau[‘r oes a fu a’r dewrder gymrodd hi i wthio yn erbyn confensiwn a chael rhan annatod o gydraddoldeb. Mae fy nyledu iddynt oll mwy nag y gallaf ddeall.

Ailsa Irvine

Ailsa

Gwnes i bleidleisio am y tro cyntaf yn etholiadau Senedd yr Alban gynhaliwyd ar yr un diwrnod ag etholiadau’r cyngor lleol ym mis Mai 1999. Don i ddim ‘mewn’ i wleidyddiaeth bryd hynny, ond doedd dim dwywaith amdani fy mod i’n mynd i bleidleisio – i fi, mae pleidleisio’n hawl sylfaenol nad oedd gan nifer o ferched yn y gorffennol, ac rwy wastad wedi credu ei bod hi’n bwysig arfer yr hawl yna. Rwy’n cofio pleidleisio drwy’r post yn etholaeth fy nghartref o’r brifysgol. Roedd rheolau pleidleisio post yn wahanol bryd hynny, ac roedd yn rhaid i rywun fod yn dyst i’r llofnod ar y datganiad diogelwch – rwy’n cofio teimlo’n bwysig iawn pan ofynnais i ffrind wneud hyn, ac roedd hynny’n pwysleisio pwysigrwydd yr holl beth. Rwy’n credu’n gryf y dylai pob merch sy’n gymwys i bleidleisio allu arfer yr hawl yna’n rhydd ac yn hawdd. Gobeithio bydd dathlu canrif yn arwain at ferched ym mhob cwr o’r DU yn sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio fel eu bod yn gallu lleisio’u barn.

CYMRYD RHAN

Ry’n ni hefyd yn annog merched ar hyd a lled y Deyrnas Unedig ddathlu defnyddi’u hawl drwy bostio lluniau ‘Rwy’n pleidleisio’.

Lawrlwythwch yr arwyddion a’u hargraffu, tynnwch eich llun a’u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol gyda’r hashnodau #Pleidlais100 a #Vote100.

www.yourvotematters.co.uk/cymru/get-involved/centenary-of-womens-suffrage

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Helpu i roi stop ar frawychu ymgeiswyr Seneddol

Ddydd Mercher cyhoeddodd Y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus ei adroddiad terfynol yn dilyn adolygiad o frawychu a brofodd ymgeiswyr i Senedd y DU yn yr etholiad cyffredinol i Senedd y DU ym Mehefin 2017.

Yn dilyn etholiad cyffredinol Senedd y DU eleni, soniodd nifer o ASau ac ymgeiswyr bryderon gyda’r Comisiwn Etholiadol m achosion o frawychu ddigwyddodd iddyn nhw yn ystod yr ymgyrch. Dangosodd ein harolwg o ymgeiswyr yn yr etholiad bod y mater yma wedi ei godi heb ei annog gan 4% o ymatebwyr.

Gwnaethom nifer o awgrymiadau i’r Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus yn ystod eu hadolygiad ynghylch newidiadau i gyfraith etholiadau allai chwarae rhan yn helpu mynd i’r afael â’r pryderon. Ry’n ni’n croesawu eu hadroddiad ac ry’n ni am i Lywodraeth  DU ystyried eu cynigion cyn gynted â phosibl.

Yn ehangach, fe wnaeth yr adroddiad gydnabod pryderon ledled y gymuned etholiadol bod cyfraith etholiadol yn hynafol mewn rhai ardaloedd allweddol a bod angen ei ddiweddaru a’i wella. Mae hyn yn cynnwys diweddaru troseddau etholiadol a chydnabod rôl gynyddol ymgyrchu digidol ac ar-lein yn ystod etholiadau. Mae ein hadroddiad diweddaraf ar weinyddiaeth etholiad cyffredinol Senedd y DU yn amlygu’r risgiau i etholiad a gynhelir yn dda yn y dyfodol, ac roedd yn annog llywodraeth y DU i gymryd camau pellach i weithredu cynigion diwygio cyfraith etholiad pwysig Comisiynau’r Gyfraith.

Tryloywder ymgyrchu ar-lein

Mae’r Comisiwn Etholiadol wedi dadlau ers amser maith bod angen diweddaru cyfraith etholiadol fel bod y gofynion tryloywder ac atebolrwydd ar gyfer deunydd argraffedig etholiadol  yn cael eu hestyn i ddeunydd ar-lein.

Mae’r rheolau hyn yn sicrhau bod ymgyrchwyr yn atebol am wariant ar ddeunydd ymgyrchu a reoleiddir, ond eu bod hefyd yn caniatáu i bleidleiswyr nodi pwy sy’n gyfrifol am y deunydd a pwy sy’n ceisio dylanwadu arnynt. Ar hyn o bryd mae’r gofynion yn estyn i ddeunydd etholiadol argraffedig, a thra bod hyn yn para i fod yn bwysig, mae’r cynnydd yng ngweithgareddau ar-lein a digidol gan ymgyrchwyr yn golygu ei bod hi’n bwysicach nag erioed bod y rheolau yn cael eu hestyn i gynnwys deunydd ar-lein.

2c8f9b31-8407-4538-890b-030b0b3cd899

Fe wnaethom amlygu’r argymhelliad yma yn 2003, ac ry’n ni’n croesawu bod y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus wedi ailadrodd y cynnig yma, sydd wedi dod yn fwy perthnasol fyth mewn blynyddoedd diweddar.

Er y byddai hyn yn wellhad sylweddol, ry’n ni’n gwybod ei bod hi’n annhebygol i fod yn ddigon ar ei hun i fynd i’r afael â’r pryderon ynghylch ymgyrchoedd ar-lein. Fel rheoleiddiwr rhagweithiol, ry’n ni eisoes yn siarad gyda phobl fel Facebook, Google a Twitter i weld beth ellid ei wneud i wella tryloywder hysbysebu gwleidyddol ar eu platfformau. Ry’n ni hefyd am weld os oes camau penodol y gallant gymryd i gefnogi tryloywder a chydymffurfiaeth gyda rheolau cyllid gwleidyddol y DU, gan gynnwys beth allant wneud i’n helpu i sicrhau bod ein gwaith rheoleiddiol a gorfodi o ran gweithgarwch ymgyrchu digidol ac ar-lein mor effeithiol â phosibl.

Mae hwn yn faes sy’n symud yn gyflym ac ry’n ni’n gwybod bod seneddau’r DU yn parhau i edrych yn ofalus, i weld sut gallai deddfwriaeth bresennol gae ei newid a’i estyn i gadw ein hetholiadau, ymgeiswyr a’r etholwyr yn ddiogel.

Cyfeiriadau cartref ymgeiswyr

Trwy ein harolygon ein hunain gydag ymgeiswyr etholiadau cyngor lleol ry’n ni wedi cael gwybod bod pobl yn poeni bod eu cyfeiriad cartref yn cael ei argraffu ar bapurau pleidleisio. Dywedodd un person wrthym eu bod wedi gorfod galw’r heddlu ar ôl cael eu targedu o ganlyniad bod eu cyfeiriad yn gyhoeddus; roedd un arall y pryderu am eu diogelwch pan gyrhaeddodd aelod o’r cyhoedd yn eu cartref yn ystod y nos.

Cafwyd cefnogaeth gan ymgeiswyr etholiad lleol wnaethom glywed wrthynt eleni am allu dewis gadael eu cyfeiriad llawn oddi ar y papur pleidleisio yn y dyfodol. Mae hyn eisoes yn ddewis ar gyfer ymgeiswyr mewn etholiadau Senedd y DU a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

Mae’n bwysig cael cydbwysedd rhwng tryloywder i bleidleiswyr ynghylch pwy yw ymgeiswyr pan eu bod yn dewis pwy i bleidleisio drostynt a sicrhau diogelwch y rheiny sy’n rhoi eu hunain ymlaen i’w hethol.

Ry’n ni wedi argymell yn y gorffennol y dylai Llywodraeth yr Alban adolygu’r rheolau ar gyhoeddi cyfeiriadau cartref ymgeiswyr mewn etholiadau lleol i daro’r balans rhwng diogelwch a thryloywder. Yn yr un modd mae ein hadroddiad llywodraeth leol yng Nghymru  yn nodi bod Llywodraeth Cymru wedi awgrymu na ddylai fod yn ofynnol cyhoeddi cyfeiriadau cartref ymgeisiwyd etholiadau lleol ar bapurau pleidleisio. Ry’n ni’n croesawu argymhelliad Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus y dylai Llywodraeth y DU hefyd edrych ar hyn ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr.

Mae traddodiad cryf y DU o etholiadau rhydd yn rhan hanfodol o ddemocratiaeth iach, a dylai pobl fod yn gallu sefyll i’w hethol ac ymgyrchu heb ofni camdriniaeth neu frawychu.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Yw etholiadau’r DU yn addas? Rhaid osgoi hunanfoddhad i rwystro ‘storom berffaith’ rhag ffurfio

Nos Fercher, bu ein Cadeirydd Syr John Holmes yn traddodi araith i’r Institute for Government ar gyflwr y system etholiadol Brydeinig. Yn y blog yma ry’n ni’n siarad gydag ef am y prif faterion y mae’n credu sy’n wynebu system ddemocrataidd Prydain.

IMG_0049.JPG

“dylem fod yn agored yn gyffredinol i newid a moderneiddio’n systemau, a chadw i fyny gyda beth sy’n digwydd ledled y byd”

 

Beth ydych chi’n credu yw rhai o gryfderau system etholiadol Prydain? 

Mae ein system etholiadol wedi bod yn dda i ni dros y blynyddoedd. Mae ganddo gryfderau amlwg ac mae ein harolygon, fel y rhai a wnaed ar gyfer ‘Pleidleisio yn 2017’, yn dangos lefelau uchel o fodlonrwydd ynghylch cofrestru i bleidleisio a’r etholiadau eu hunain.

john IFG 1 welsh.png

Gallwn weld manteision traddodiad democrataidd cryf a chymdeithas sifil lle’r ydym yn edrych ar wledydd eraill ym mhob cwr o’r byd lle gellir dadlau â chanlyniadau a bod newid democratiaeth ymhell o fod yn rhan o’r diwylliant.

Pa wendidau ydych chi’n eu gweld yn y system etholiadol Brydeinig bresennol?

Ein harsylwadau ni yw bod ein system etholiadol, sy’n ddibynnol iawn ar ymddiriedaeth ar bob lefel, yn dechrau breuo wrth yr ymylon. Mae hyn yn arbennig o wir ym meysydd cyfraith etholiadol ac adnoddau. Mae pryderon amlwg hefyd ynghylch esblygiad ymgyrchu digidol , a’r angen i sicrhau nad oes twyll yn ein system, gymaint ag y gallwn ni. Y neges yw na allwn ni fod yn hunanfoddhaol am ein system a’n prosesau, ac mae angen i ni barhau i addasu a moderneiddio i’w cadw nhw’n ddiogel a credadwy.

Pa broblemau sydd gydag adnoddau?

Fel y sector cyhoeddus, mae awdurdodau lleol yn wynebu pwysau ar adnoddau. Mae cynnal etholiadau yn fusnes dwys, ac mae etholiadau ar fyr rybudd, fel yr etholiad cyffredinol Senedd y DU diwethaf, yn gwneud pethau’n waeth; mae’n fwy nag arian – mae gweinyddwyr etholiadol profiadol yn ymddeol ac nid oes neb yn dod yn eu lle, ac mae staff ar gyfer swyddogaethau syml fel cyfrif yn gynyddol anodd i ddod o hyd iddynt a’u recriwtio.

Yn y cyfamser, mae’r galw ar y rheiny sydd yn ymwneud ag etholiadau yn tyfu. Mae etholiadau wedi eu rhoi yn lle – yn fwyaf diweddar etholiadau Maer Awdurdod Cyfunol – ac mae gan wahanol etholiadau wahanol reolau, sy’n ychwanegu at y cymhlethdod.

John IFG 2 welsh

Yn y cyfamser, mae prosesau sy’n cyd-fynd á diwygiadau gwerthfawr i’r broses gofrestru megis Cofrestru Etholiadol Unigol a’r gallu i gofrestru ar-lein ym Mhrydain Fawr wedi arwain at fwy o faich gwaith i Swyddogion Cofrestru. Er enghraifft, o’r bron i 2.5 miliwn o geisiadau ar-lein a wnaed cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017, roedd bron i 40% gan bobl oedd eisoes ar y gofrestr.

Cyhoeddodd Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol adroddiad yn dilyn yr etholiad ym mis Mehefin, yn egluro, heb newid difrifol, eu bod yn pryderu y byddai’r system yn dechrau methu. Ni ddylem anwybyddu hyn.

Fe wnaethoch chi sôn bod esblygiad ymgyrchu digidol yn achosi rhai problemau – beth yw’r rhain?

IMG_0042.JPG

Mae’r modd mae pobl yn ymgyrchu’n newid. Mae pleidiau ac ymgyrchwyr yn defnyddio dulliau ymgyrchu digidol, ac yn targedu grwpiau penodol o bleidleiswyr gyda negeseuon arbennig – ffordd ratach o lawer na’r dulliau traddodiadol o daflenni neu fynd o ddrws i ddrws. Does dim yn bod gyda hyn, ac mae’n rhaid i bleidiau ac ymgyrchwyr adrodd i ni beth maen nhw’n ei wario a ble.  Ond mae’n creu heriau newydd ynghylch dilyn a deall beth sy’n digwydd.

John IFG 3 welsh

O “newyddion ffug” i honiadau o ymyrraeth o’r tu allan – mae pryderon ynghylch beth allai’r cyfryngau cymdeithasol wneud i’n democratiaeth ni dros amser. Mae ein rôl reoleiddiol ariannol wedi’i gyfyngu i weithgarwch yn y DU, ond ry’n ni’n effro i’r risgiau ehangach, ac yn dilyn y dystiolaeth, a’r arian, lle mae rhesymau dros hynny.

Ein prif ffocws yn sicrhau bod tryloywder ac atebolrwydd ynghylch popeth sy’n cael ei wneud. Mae gan bleidleiswyr hawl i wybod pwy sy’n ceisio dylanwadu arnynt a phwy sy’n gwario arian yn gwneud hynny.

Beth mae’r Comisiwn Etholiadol yn argymell newid?

Un prif achos o bryder yw deddfwriaeth etholiadol, sy’n or-gymhelth ac anghyson dros y blynyddoedd. Byddai cyfraith etholiadol newydd yn dilyn argymhellion Comisiynau’r’ Gyfraith yn helpu pawb. Tu hwnt i hynny, ry’n ni eisoes wedi creu rhestr o gynigion ar gyfer newid yr ydym yn gobeithio y bydd Llywodraeth a Senedd y DU yn mabwysiadu cyn bo hir.

Byddai cronfeydd data etholiadol cyfunol neu ganolog a chyfleuster chwilio ar-lein ar gyfer y rheiny sydd am wneud cais ar-lein ac nad ydynt yn gwybod os ydynt wedi cofrestru eisoes ai peidio yn helpu lleihau’r baich ar Swyddogion Cofrestru Etholiadol. Dylai Swyddogion Cofrestru Etholiadol hefyd fod yn gallu paru data â chronfeydd data megis rhai’r DVLA neu DWP, i wirio a diweddaru manylion fel bo gofyn.

Ry’n ni hefyd wedi awgrymu symud i system o gofrestru awtomatig, fel bod pobl yn cael eu cofrestru i bleidleisio pan eu bod yn cael eu rhif yswiriant gwladol. Mae chwe deg y cant o bleidleiswyr wedi dweud eu bod yn cefnogi newid o’r fath.

 

A beth am ymgyrchu?

Ry’n ni hefyd wedi argymell ers peth amser bod angen i gyfreithiau presennol sy’n galw am argraffnod ar ddeunydd argraffedig, sy’n dangos o ble mae’n dod, yn gyfan gwbl berthnasol i ddeunydd ar-lein hefyd. Dylai’r un peth fod yn wir am natur, tarddiad a chyllido botiau a hysbysebu gwleidyddol. Ry’n ni’n siarad gyda phobl fel Facebook, Google a Twitter i weld beth allwn ni wneud. A ry’n ni hefyd yn cynnal nifer o ymchwiliadau i grwpiau neu unigolion sy’n cynnal ymgyrchoedd, fel rhan o’n gweithgarwch rheoleiddio arferol a’n polisi gorfodi.

Faint ydych chi’n poeni am dwyll etholiadol?

Mae’r dystiolaeth sydd gyda ni’n awgrymu bod y lefel o dwyll yn isel, ond mae pleidleiswyr yn dal i boeni amdano. Mae pethau yma y gellir gwneud i leihau’r risgiau. Er enghraifft ry’n ni’n cefnogi cyflwyno gofyniad am ID ar gyfer pleidleiswyr mewn gorsafoedd pleidleisio, gyda cherdyn pleidleiswyr a, ddim i’r rheiny nad oes ID gyda nhw, newid rhai arferion o ran pleidleisio post, a’r cynnig bod y rheiny wedi cofrestru mewn dau le orfod nodi ymlaen llaw lle byddan nhw’n pleidleisio mewn etholiadau cyffredin Senedd y DU.

John IFG 4 welsh

Ydy’r Comisiwn yn cefnogi syniadau megis symud i bleidleiswio ar-lein?

Dyw hyn ddim ar yr agenda ar hyn o bryd, oherwydd pryderon hacio a’r risg o ymyrryd o’r tu allan. Ond dylem fod yn agored yn gyffredinol i newid a moderneiddio’n systemau, a chadw i fyny gyda beth sy’n digwydd ledled y byd. Gall y Comisiwn chwarae rôl yn hyn.

Mae lluniau o ddigwyddiad dydd Mercher ar wefan Institute for Government’s yma.

Dolenni defnyddiol:

 

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Etholiadau i Bawb

Katy Knock, Y Comisiwn Etholiadol

Wythnos diwethaf fe wnaethom ni gyhoeddi ein hadroddiad – ‘Etholiadau i bawb’.

Mae ychydig o amser wedi mynd heibio ers i ni glywed am brofiadau pobl gydag anableddau wrth iddyn nhw gofrestru i bleidleisio a bwrw eu pleidlais, felly rwy’n falch ein bod ni’n gallu dangos eu barn nhw heddiw, yn seiliedig ar eu profiad o etholiad cyffredinol Senedd y DU a gynhaliwyd ar 8 Mehefin.

Hoffwn ddiolch i bawb wnaeth ymateb i’n holiadur a fu’n dweud wrthym am eu profiadau. Allem ni ddim fod wedi ysgrifennu’r adroddiad yma heboch chi.

Rwy hefyd yn falch ein bod ni wedi gallu cyfrannu at alwad am dystiolaeth Mynediad at Etholiadau’r gweinidog, Chris Skidmore AS, gan ddefnyddio profiadau uniongyrchol pobl ag anableddau.

Dylai cofrestru i bleidleisio a phleidleisio fod yn brofiad da i bawb. Ond dyw e ddim.

Dywedodd rhai pobl ag anabledd wrthym nad oes gyda nhw hyder i gofrestru i bleidleisio a bwrw eu pleidlais. Dywedodd eraill bod nifer o rwystrau iddynt eu goresgyn er mwyn iddyn nhw fwrw eu pleidlais.

Dywedwyd wrthym nad yw ffurflenni etholiadau yn hawdd eu darllen a’u deall fel bod pobl yn gwybod beth sydd angen iddyn nhw wneud: eu bod nhw’n defnyddio geiriau cymhleth ac anghyfarwydd, jargon a phrint bach.

Clywsom hefyd nad oedd rhai pobl wedi gallu pleidleisio yn eu gorsaf bleidleisio gan nad oedden nhw’n gallu mynd mewn, neu eu bod wedi eu gwrthod. Ddylai hyn ddim digwydd.

Blog quote1 welshpink

Rhaid i ni beidio ag anghofio bod hygyrchedd am fwy na chyrraedd a mynd mewn i’r orsaf bleidleisio, ac nid ynghylch pobl sydd ag anabledd ‘gweladwy’ yn unig. Roedd nifer o rwystrau i bobl gyda gwahanol anableddau unwaith iddynt gyrraedd mewn i’r orsaf bleidleisio. Yr adborth am y gorsafoedd pleidleisio:

 • roedden nhw’n fach ac yn anodd symud o’u cwmpas
 • roedd yn rhy swnllyd ac roedd gormod o bobl oedd yn gwneud iddynt deimlo’n bryderus
 • bod staff ddim yn gwybod am y teclyn pleidleisio cyffyrddol neu os oeddent, doedden nhw ddim yn gwybod sut i’w ddefnyddio
 • bod pobl yn gallu gweld sut oedden nhw’n pleidleisio ac felly nid oedden nhw’n gallu pleidleisio’n gyfrinachol

Dywedodd rhai pobl wrthym hefyd nad oedden nhw’n gwybod eu bod nhw’n gallu mynd a rhywun gyda nhw i’r orsaf bleidleisio i’w helpu nhw, na bod staff gorsaf bleidleisio yn gallu eu helpu.

Gofynnom i bobl ddweud wrthym beth oedden nhw’n meddwl am sut mae pleidiau ac ymgeiswyr yn dweud wrth bobl am beth maen nhw’n sefyll.

Dywedwyd fod y wybodaeth y maent yn ei gael gan ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol ddim wastad yn hawdd ei ddarllen na’i ddeall. Fe wnaethant hefyd ddweud yr hoffent gael gwybodaeth yn gynt gan ei fod yn rhoi mwy o amser iddyn nhw edrych arno a phenderfynu dros bwy i bleidleisio.

Er bod y pleidiau wedi cyhoeddi eu maniffestos mewn da bryd cyn yr etholiad cyffredinol, doedd y fersiynau hawdd eu darllen ddim ar gael nes yn hwyrach ac yn aml yn agos iawn ar y Diwrnod Pleidleisio.

Blog header img2 welsh

Beth nesaf?

Ry’n ni wedi gwrando ar farn pobl ag anableddau. Mae newidiadau y gallwn ni gyd wneud i fynd i’r afael á’r rhwystrau.
Dylai Llywodraethau:

 • newid ffurflenni etholiadau er mwyn iddynt gael eu deall yn hawdd
 • edrych ar ffyrdd eraill gall pobl ag anableddau bleidleisio er mwyn cael mwy o hyblygrwydd a dewis
 • newid y gyfraith fel bod gan bobl ag anableddau mwy o ddewis o bwy all fynd i’r orsaf bleidleisio gyda nhw.

Dylai pleidiau gwleidyddol ac ymgeiswyr:

 • gwneud yn siŵr bod y wybodaeth y maent yn ei hanfon yn hawdd ei darllen
 • gwneud yn siŵr eu bod yn cyhoeddi maniffestos hawdd eu darllen ar yr un pryd fel bod pobl ag anableddau yn cael yr un amser a phobl eraill i ddeall beth yw safbwynt y pleidiau ac i wneud penderfyniad gwybodus
 • gwneud yn siŵr eu bod yn anfon gwybodaeth mewn da bryd fel bod gan bobl amser i’w ddarllen

Dylai pobl sy’n cynnal etholiadau:

 • edrych ar ffyrdd y gallant wneud cofrestru i bleidleisio a phleidleisio’n fwy hygyrch
 • gwneud eu llinell gymorth yn fwy defnyddiol
 • gwneud yn siŵr eu bod yn barod i gefnogi unrhyw un os ydynt yn gofyn am gymorth i bleidleisio

Mae angen i ofalwyr a gweithwyr cymorth wybod:

 • gall pobl ag anableddau bleidleisio
 • gallant gefnogi’r bobl y maent yn gofalu amdanynt i gofrestru i bleidleisio a phleidleisio

Bydd y Comisiwn yn:

 • parhau i weithio gyda Llywodraethau a sefydliadau anabledd i weld beth ellir ei wneud i wneud cofrestru i bleidleisio a phleidleisio’n hygyrch i bawb
 • diweddaru’r wybodaeth yr ydym yn rhoi i bobl sy’n cynnal etholiadau a siarad gyda grwpiau hygyrchedd ynghylch beth ddylid ei gynnwys.

Dylai pawb allu cofrestru i bleidleisio a bwrw eu pleidlais. Rwy’n edrych ymlaen at barhau i weithio gyda’r Llywodraeth, sefydliadu anabledd a gweinyddwyr etholiadol i roi rhai o’r mesurau hyn yn eu lle i sicrhau bod etholiadau i bawb.

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio | Rhowch sylw

Ymateb i’r twf mewn ymgyrchu digidol

Bob Posner, Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio a Chwnsler Cyfreithiol y Comisiwn Etholiadol

Mae gwaith ymgyrchu effeithiol, fel erioed, yn rhan bwysig o etholiadau ac, yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld ymgyrchu o’r fath yn symud yn fwyfwy tuag at y maes digidol. Ochr yn ochr â hyn, rydym wedi gweld twf mewn ffyrdd mwy soffistigedig o ddefnyddio data, negeseuon mwy personol sydd wedi’u targedu, a gallu ymgyrchwyr i wneud llawer mwy, am lai o gost nag erioed o’r blaen.

Mae’r Comisiwn Etholiadol yn gyfrifol am reoleiddio a gorfodi’r rheolau a wneir gan y Senedd sy’n rheoli’r modd y caiff ymgyrchoedd gwleidyddol eu cyllido yn y DU. Er mai rôl pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr yw nodi’r ffyrdd gorau o ddefnyddio’r technegau ymgyrchu sydd ar gael erbyn hyn, ein blaenoriaeth ni yw sicrhau bod tryloywder priodol yn cael ei gynnal a bod gan bleidleiswyr hyder yn y system.

Mae’r rheolau cyfredol sy’n ymwneud â chyllid gwleidyddol yr un mor berthnasol i ddulliau ymgyrchu modern â rhai traddodiadol, ac mae gan bleidleiswyr yr hawl i ddisgwyl yr un tryloywder. Nid oes modd i daflenni, bilfyrddau na mathau eraill o hysbysebion gwleidyddol mwy cyfarwydd gystadlu â dulliau ymgyrchu digidol o ran graddfa, cyflymder a phenodolrwydd, ond caiff ymgyrchu digidol ei reoleiddio yn yr un ffordd yn union. Dim ond rhoddion a ganiateir y gellir eu defnyddio i gyllido’r gwaith ymgyrchu hwn, rhaid i ni gael gwybod am unrhyw daliadau a wneir ar gyfer y fath ymgyrchu, a byddwn yn cyhoeddi’r taliadau hynny fel y gwnawn gydag unrhyw wariant ar ymgyrchu.

Mae gennym gyfrifoldeb i orfodi’r rheolau sy’n ymwneud â chyllid gwleidyddol ac mae gennym bwerau penodol i wneud hynny. Ochr yn ochr â hyn, mae gennym gyfrifoldeb ehangach hefyd i edrych i’r dyfodol a chynghori Llywodraeth y DU a’r Senedd ar sut y gellid gwella neu foderneiddio cyfraith etholiadol er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn technegau ymgyrchu. Rydym wedi gwneud rhai cynigion pwysig yn y maes hwn eisoes, gan gynnwys y dylid ei gwneud yn ofynnol, yn ôl y gyfraith, i ddeunydd ymgyrchu ar-lein – fel deunydd argraffedig cyfatebol – gynnwys gwasgnod i ddangos pwy sydd wedi’i gyhoeddi. Rydym hefyd wedi argymell sut y gellid diwygio’r gyfraith er mwyn sicrhau bod ymgyrchwyr yn rhoi dadansoddiad manylach o wariant, yn cynnwys gwariant ar fathau gwahanol o hysbysebion. Mae’n amser nawr i’r materion pwysig hyn ddod yn ofynion cyfreithiol.

Gan ddefnyddio ein profiad o reoleiddio Refferendwm Annibyniaeth yr Alban, Refferendwm yr UE a’r etholiadau cyffredinol diweddar, rydym wrthi’n ystyried y defnydd sy’n cael ei wneud o ddulliau ymgyrchu digidol ochr yn ochr â’n system etholiadol. Rydym yn defnyddio diffiniad eang o ymgyrchu digidol mewn perthynas â’r ymholiadau hyn, gan gynnwys y defnydd o ddata a ddelir gan bleidiau, ymgyrchwyr a chwmnïau cyfryngau cymdeithasol i dargedu negeseuon ymgyrchu, sut y defnyddir hysbysebion gwleidyddol ar gyfryngau cymdeithasol, a’r defnydd o botiau wedi’u hawtomeiddio.

Os bydd ein hymholiadau’n dangos bod y rheolau ymgyrchu presennol sy’n ymwneud â chyllid gwleidyddol wedi’u torri o bosibl, yna byddwn yn cynnal ein hymchwiliad ein hunain fel y nodir yn ein Polisi Gorfodi. Yn ôl yr arfer, os credwn fod troseddau eraill wedi’u cyflawni, yna byddwn yn eu hatgyfeirio i’r heddlu er mwyn ymchwilio iddynt. Os credwn fod angen newid ehangach i’r gyfraith, neu fod angen i eraill weithredu, byddwn yn rhoi gwybod i Lywodraeth y DU a’r Senedd, fel sy’n ofynnol i ni ei wneud.

Ni fyddwn yn ystyried cynnwys negeseuon na hysbysebion ymgyrchu gwleidyddol, gan gynnwys gwybodaeth anghywir; er gwaethaf yr hyn a dybir, nid yw hyn o fewn cylch gorchwyl y Comisiwn Etholiadol. Nid yw hynny’n golygu na fydd y llywodraeth a’r Senedd yn dymuno ystyried materion o’r fath.

Mae ein hymholiadau’n seiliedig ar yr hyn rydym wedi’i ddysgu o’n hymchwiliadau ac adroddiadau a luniwyd ar ôl etholiadau. Maent yn cynnwys trafodaethau â phleidiau ac ymgyrchwyr sy’n defnyddio dulliau ymgyrchu digidol a thrafodaethau â chwmnïau cyfryngau cymdeithasol ynghylch sut y caiff eu llwyfannau eu defnyddio a sut y byddai unrhyw drefn hunanreoleiddio arfaethedig yn gweithredu. Mae hyn yn cynnwys siarad â Facebook a Twitter ynghylch hysbysebion gwleidyddol yn ystod y refferendwm a’r etholiad cyffredinol. Rydym eisoes yn gweithio gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar yr ymchwiliad y mae’n ei gynnal i’r defnydd o ddata personol ym maes gwleidyddiaeth, a gyda chyrff eraill, a byddwn hefyd yn mynd ati i weithio gydag eraill sy’n arbenigo yn y byd newidiol hwn. Bydd y gwaith hwn yn ein helpu wrth i ni fynd ati i ystyried y goblygiadau i’r ffordd y mae rheolau sy’n ymwneud â chyllid ymgyrchu yn berthnasol i ymgyrchu digidol.

Y Llywodraeth, a’r Senedd yn y pen draw, fydd yn penderfynu a ddylid newid y gyfraith ac, os felly, pa newidiadau y dylid eu gwneud;  ond, wrth fynd ati i gyflawni ein gwaith, rydym yn benderfynol o sicrhau bod cyfreithiau sy’n ymwneud â chyllid ymgyrchu yn addas at y diben ac y bydd pleidiau ac ymgyrchwyr yn cydymffurfio â nhw.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Sut caiff elusennau eu heffeithio gan ‘”y Ddeddf Lobïo”?

Bob Posner, Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio a Chwnsler Cyfreithiol y Comisiwn Etholiadol

Yn ddiweddar fe ddarllenais flog gan y Gweinidog dros Gymdeithas Sifil, Tracey Crouch AS oedd yn awgrymu bod canfyddiadau ynghylch “y Ddeddf Lobïo” yn fwy niweidiol i ymgyrchu elusennau na’r gwirionedd.

Yn y Comisiwn Etholiadol, ry’n ni’n cytuno gyda Llywodraeth y DU mai canfyddiadau anghywir o’r rheolau yn hytrach na’r rheolau eu hunain sy’n achosi problemau i ymgyrchwyr. Mae penawdau a sylwadau yn y cyfryngau sy’n gor-ddweud beth gall ac na all ymgyrchwyr wneud yn ystod cyfnod etholiad yn creu mwy o ddryswch. Fodd bynnag, ry’n ni cydnabod na fydd nifer o ymgyrchwyr trydydd sector yn croesawu’r argymhelliad nad oes gan y Llywodraeth amser seneddol i weithredu cynigion yr Arglwydd Hodgson o 2016 i newid sut mae ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn cael eu rheoleiddio yn ystod cyfnodau etholiad. Er ein bod ni’n credu bod y system yn gweithio, dyw hynny ddim yn un peth â dweud nad oes lle i wella.

Mae elusennau ac ymgyrchwyr eraill nad ydynt yn bleidiau yn hanfodol i ddemocratiaeth iach, ac fel cymdeithas, mae’n rhaid i ni annog eu cyfranogiad yn ystod, yn ogystal â thu allan i gyfnodau ymgyrchu etholiadau. Mae’r rheolau ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau wedi bod yn eu lle ers y flwyddyn 2000 ac nid ydynt yn rhwystro trydydd partïon rhag ymgyrchu nac ymgysylltu mewn trafodaethau cyhoeddus.” Mae’r rheolau’n rheoleiddio faint gaiff ei wario ar ymgyrchu y gellir ei ystyried yn rhesymol fel y’i bwriadwyd i ddylanwadu ar benderfyniadau pleidleiswyr a chanlyniad etholiad: lle bo swm sylweddol o arian yn cael ei wario ar y math yma o ymgyrchu, mae’r rheolau yn gofyn bod unigolion a sefydliadau yn cofrestru gyda ni ac yn datgan eu gwariant.

Mae’n iawn fod pleidleiswyr yn gallu gweld pwy sy’n gwario’r arian. Mae’n anodd gweld y ddadl yn erbyn hyn. A dyna yw bwriad y rheolau: Eu prif fwriad yw rhoi elfen o dryloywder i bleidleiswyr a’r cyhoedd, yn hytrach na chyfyngu ar allu ymgyrchwyr i ymgysylltu.

Yn etholiad cyffredinol Mehefin, cofrestrodd 53 o unigolion a sefydliadau gyda ni fel ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau, a byddwn yn cyhoeddi cofnodion gwariant y rheiny wnaeth wario dros y trothwy gwario o £20,000 cyn hir. Felly mae’n hi’n glir bod ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn parhau i ymgyrchu ar ôl etholiadau. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni fod yn ymwybodol o’r risg bod rhai yn datgyweddu rhag ymgyrchu yn ystod etholiadau, oherwydd eu bod yn poeni’n ddiangen am y rheolau – yn arbennig o ganlyniad i newyddion diweddar ynghylch cynnydd tuag at weithredu cynigion yr Arglwydd Hodgson.

Y gwirionedd mewn nifer o achosion, yw na fydd nifero ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau hyd yn oed yn gwario digon i orfod cydymffurfio â’r rheolau. Pan fyddant, dim ond rhai mathau o ymgyrchu a gynhwysir, felly ni fydd costau rhai gweithgareddau fel gwario ar lobïo Gweinidogion i wneud newidiadau i bolisi’r Llywodraeth, neu ar weithgareddau ar gyfer aelodau, yn cyfrif at eu terfyn gwariant.

Ry’n ni hefyd yn gwybod bod gweithredu’r cyfnod a reoleiddir ôl-weithredol o 365 diwrnod yn peri pryder i rai ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn ystod etholiad mis Mehefin, ond mewn nifer o achosion, byddai nifer fach neu ddim o weithgareddau’r sefydliad a gynhaliwyd cyn galwyd yr etholiad wedi bodloni’r profion i gyfri fel gwariant a reoleiddir.

Yn amlwg, mae’n annhebygol iawn y gellid ystyried bod ymgyrchydd nad yw’n blaid wedi bwriadu dylanwadu pobl i bleidleisio mewn etholiad pan nad oeddent yn gwybod bod etholiad yn digwydd.  Felly, mae’n annhebygol bod gweithgarwch yn bodloni’r profion ac yn gallu cael eu cyfri fel gwariant a reoleiddir o ran etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017 os ddigwyddodd cyn i Theresa May  gyhoeddi’r etholiad.

Er , ry’n ni hefyd yn deall y byddai rhai o’i gynigion wedi bod yn anymarferol i’w gweithredu. Ni fydd diwygiad deddfwriaethol i’r rheolau, mae’n rhaid i’r Llywodraeth ac eraill – sy’n ein cynnwys ni – chwilio am ffyrdd i weithio gydag ymgyrchwyr i fynd newid y canfyddiadau anghywir am y ddeddfwriaeth fel bod elusennau a sefydliadau eraill yn gallu parhau â’u hymgyrchu yn hyderus. Mae Tracey Crouch  wedi dweud ei bod hi am weithio gyda’r sector i fynd i’r afael ag unrhyw ddryswch neu ganfyddiadau anghywir ynghylch y rheolau, ac ry’n ni’n hapus i barhau i chwarae ein rhan yn hyn.

Ry’n ni’n hyderus bod y canllawiau yr ydym yn eu cyhoeddi cyn digwyddiadau etholiadol yn adlewyrchu’r fframwaith cyfreithiol ac yn esbonio’r rheolau’n glir. Ein bwriad yw sicrhau bod y rheolau o ran cyllid pleidiau ac etholiadau yn cael eu dilyn, a bod pobl ledled y DU yn hyderus yn hygrededd a thryloywder cyllid pleidiau ac etholiadau’r DU. Ry’n ni am weithio’n effeithiol gyda rhanddeiliaid a’r rheiny yr ydym yn eu rheoleiddio i annog hyder yn y system reoleiddiol ac i geisio rheoleiddio mewn modd effeithiol, cymesur a theg, gwan ystyried y ffeithiau perthnasol bob tro.

Fel ag erioed, ry’n ni yma i gynnig cyngor a chanllawiau i ymgyrchwyr trydydd parti ynghylch y rheolau a byddwn yn parhau i weithio gyda nhw i sicrhau eu bod yn deall beth allan nhw wneud. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar reolau i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn ein canllawiau.

Ym mis Tachwedd byddwn yn cyhoeddi adroddiad ar etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017, a bydd rhan ohono’n edrych ar rôl ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Ry’n nhin’ eich annog chi i gadw llygad allan am hyn ac yn annog ymgyrchwyr i siarad â ni os oes gyda chi gwestiynau ynghylch y rheolau. Gobeithio fod hyn yn sicrhau ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau, er gwaethaf y newidiadau a gyflwynwyd gan Ddeddf 2014 i’r rheolau sydd wedi bod yn eu lle ers 2000, byddant yn parhau i allu ymgyrchu yn ystod cyfnodau etholiadau.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

2017: Blwyddyn arwyddocaol ar gyfer cyfranogiad democrataidd yn y DU

Cewch wybod am ein hadroddiad newydd sy’n archwilio etholiadau 2017 o safbwynt y rhai a bleidleisiodd, yn ogystal â’r rhai a ddewisodd beidio. Beth gallwn ei ddysgu ar gyfer 2018?

Gan Craig Westwood, Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymchwil, y Comisiwn Etholiadol

Mae 2017 wedi bod yn flwyddyn arwyddocaol ar gyfer democratiaeth yn y DU. Trefnwyd etholiadau lleol ar gyfer 4 Mai ledled Prydain Fawr, yn ogystal ag etholiadau maerol awdurdodau cyfunedig newydd mewn rhannau o Loegr. Dim ond ychydig o wythnosau ar ôl dechrau’r flwyddyn, ar 16 Ionawr, cyhoeddwyd etholiad brys Cynulliad Gogledd Iwerddon ar gyfer 2 Mawrth. Yna, ar 18 Ebrill, cyhoeddwyd etholiad cyffredinol brys yn y DU ar 8 Mehefin.

Mae ein hadroddiad Pleidleisio yn 2017 yn rhoi trosolwg o agweddau’r cyhoedd tuag at y broses o bleidleisio a democratiaeth yn y DU. Dyma’r tro cyntaf rydym wedi llunio’r math hwn o adroddiad, sy’n edrych ar ddigwyddiadau pleidleisio gwahanol – gan gynnwys ardaloedd gwahanol, etholfreiniau gwahanol a systemau pleidleisio gwahanol – er mwyn dod i gasgliadau am farn ac agweddau dinasyddion y DU. Mae’r adroddiad yn seiliedig ar arolygon sy’n cynnwys mwy na 6,000 o aelodau’r cyhoedd yn dilyn y digwyddiadau pleidleisio a gynhaliwyd yn 2017, yn ogystal â mewnwelediadau o ddata a gasglwyd mewn perthynas â digwyddiadau pleidleisio 2017.

Yn 2017, bwriwyd mwy na 44 miliwn o bleidleisiau mewn chwe digwyddiad pleidleisio gwahanol. Yn hynod, gwelwyd cynnydd yn y nifer a bleidleisiodd ym mhob digwyddiad pleidleisio o gymharu â’r etholiad cyfatebol blaenorol – etholiadau Cynulliad Gogledd Iwerddon a chynghorau’r Alban yn bennaf.

Yn etholiad cyffredinol y DU, y prif reswm y tu ôl i’r cynnydd yn y nifer a bleidleisiodd oedd cymell pobl ifanc. Canfu ein hymchwil fod 18% o bobl 18-24 oed wedi dweud mai hwn oedd y tro cyntaf iddynt bleidleisio, tra mai dim ond 3% o’r bobl 18-24 oed hynny a honnodd fod hynny oherwydd nad oeddent wedi bod yn gymwys o’r blaen.

Thursday 1 WELSH

Er ei bod yn uwch nag etholiadau blaenorol, roedd y nifer a bleidleisiodd yn yr etholiadau lleol ym mis Mai yn sylweddol is nag yn yr etholiad cyffredinol nac yn etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon. Fel mae Siart 1 yn ei ddangos, cawsom fod pobl ifanc yn dal i fod yn llawer llai tebygol na’u cymheiriaid hŷn o ddweud eu bod wedi pleidleisio.

Mae cael pleidleiswyr hyddysg yn sylfaenol i’r broses ddemocrataidd. Gwyddom fod cysylltiad agos rhwng teimlo’n hyddysg a phenderfynu pleidleisio.

Mae ein canfyddiadau yn nodi gwahaniaeth clir yn y lefelau o ymwybyddiaeth yn etholiadau lleol 2017, rhwng pleidleiswyr iau a hŷn a rhwng y rhai sydd â mwy a llai o ymgysylltiad etholiadol. Er enghraifft, gofynnwyd i bobl yn Lloegr lle y cynhaliwyd etholiadau llywodraeth leol a oeddent o’r farn eu bod wedi cael digon o wybodaeth i wneud dewis hyddysg ynghylch pwy i bleidleisio drosto – anghytunodd un rhan o dair o’r holl ymatebwyr, gan gynnwys bron hanner y bobl 18-34 oed.

Wed 4 Awarness WELSH

Wrth gwrs, mae cymhelliant yn bwysig; gwyddom y bydd y rhai sydd am bleidleisio yn ceisio gwybodaeth. Yn absenoldeb yr holl sylw a roddir i etholiad cyffredinol yn y cyfryngau cenedlaethol, roedd yr etholwyr a oedd yn teimlo fwyaf hyddysg am etholiadau lleol mis Mai yn dibynnu ar daflenni gan bleidiau gwleidyddol (62%), awdurdod lleol (14%) a gwefannau ymgeiswyr (15%) yn ogystal â siarad â’u teulu a’u ffrindiau (14%) er mwyn cael digon o wybodaeth i fwrw eu pleidlais yn hyderus.

Mae hyn yn tanlinellu pwysigrwydd ffurfiau cyfathrebu uniongyrchol a gwaith pleidiau ac ymgyrchwyr. Gyda rhagor o etholiadau lleol i ddod yn Lloegr ym mis Mai 2018 – gan gynnwys ym mhob rhan o Lundain – mae’n amlwg bod angen gwneud mwy o waith er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am yr etholiadau hyn ac am yr ymgeiswyr sy’n sefyll yn cyrraedd cynulleidfa ehangach.

Yn gadarnhaol, mae’r rhan fwyaf o bobl yn parhau i ddweud bod etholiadau yn y DU yn cael eu cynnal yn effeithiol – gyda’r hyder mwyaf ymhlith y rhai sy’n pleidleisio ac yn defnyddio’r system eu hunain. Fodd bynnag, ni ddylid llaesu dwylo ac amlygodd ein hymchwil feysydd lle rydym o’r farn bod angen rhagor o waith.

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn parhau i fod yn fodlon ar y system o gofrestru i bleidleisio, ceir cefnogaeth hefyd i ragor o welliant, gyda dwy ran o dair yn cefnogi’r syniad y dylai etholwyr gofrestru’n awtomatig pan gânt rif Yswiriant Gwladol. Yn ddiweddar, cyhoeddwyd ein hasesiad o’r system gofrestru etholiadol gan amlygu nifer o feysydd i’w gwella.

Yn olaf, mae’r canfyddiad o dwyll etholiadol yn broblem mewn etholiadau yn y DU o hyd. Er bod y mwyafrif helaeth o’r farn bod pleidleisio’n broses ddiogel ar y cyfan, mae lefel o bryder, er ei bod yn seiliedig ar y sylw yn y cyfryngau yn fwy nag ar brofiad uniongyrchol. Ym mis Mehefin, roedd 15% o’r rhai a oedd yn credu bod twyll wedi digwydd yn meddwl bod diffyg prawf adnabod wedi cyfrannu at y gred honno. Rydym wedi nodi ein hargymhelliad o’r blaen ar gyfer cyflwyno gofyniad i bleidleiswyr mewn gorsafoedd pleidleisio ym Mhrydain Fawr ddangos prawf adnabod, gan adlewyrchu’r hyn sydd eisoes yn digwydd yn llwyddiannus yng Ngogledd Iwerddon ers rhai blynyddoedd. Croesewir cynllun peilot arfaethedig llywodraeth y DU i bleidleiswyr ddangos prawf adnabod mewn gorsafoedd pleidleisio yn yr etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai 2018; byddwn yn cyhoeddi gwerthusiad llawn, annibynnol o hyn erbyn haf 2018.

Darllenwch fwy yn ein hadroddiad Pleidleisio yn 2017 neu dilynwch ni @ElectoralWales.

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio, Uncategorized | Rhowch sylw