Refferendwm yr UE wedi’i redeg yn dda, ond gwersi i’w dysgu

THE EU REFERENDUM at Manchester Town Hall and CentralDros y blynyddoedd diweddar mae llawer o drafodaeth wedi bod o ran p’un a bod cyfranogiad democrataidd ar i lawr. Yn sicr nid dyna ddigwyddodd yn Refferendwm yr UE mis Mehefin. Pleidleisiodd 72.2%, sef y nifer uchaf mewn etholiad ledled y DU ers Etholiad Cyffredinol 1992, a bron i 6% yn uwch nag Etholiad Cyffredinol 2015.

Fel Prif Swyddog Cyfrif ar gyfer y refferendwm, rwy’n falch pan fo pleidleiswyr yn bwrw’u pleidlais, ac fe wnaeth y mwyafrif llethol hynny’n hyderus.

Yn sicr, mae pleidlais lwyddiannus yn un lle nad oes fawr neb yn gwneud sylwadau ar weinyddiaeth yr etholiad, a bod y drafodaeth sy’n dilyn yn canolbwyntio ar effaith canlyniad. Mae’r adroddiad ry’n ni wedi ei gyhoeddi heddiw yn cadarnhau bod rheoli risgiau posibl yn ofalus o ran amseru a phroffil y bleidlais, bod y refferendwm wedi cael ei gyflenwi heb broblemau mawrion, a bod y canlyniad wedi ei gyhoeddi’n glir ac yn amserol.

Yn dilyn set o etholiadau cymhleth ym mis Mai, lle cynhaliwyd etholiad ym mhob rhan o’r DU, aeth y gymuned etholiadol yn syth at i gyflenwi Refferendwm yr UE. Deliodd Swyddogion Cofrestru Etholiadol gyda 2.1 miliwn o geisiadau ychwanegol i gofrestru i bleidleisio, olygodd mewn etholaeth fwyaf erioed, sef 46,500,001 Fodd bynnag, ry’n ni’n gwybod erbyn hyn fod 38% o’r ceisiadau a wnaed yn ystod yr ymgyrch yn rhai dyblyg, gan roi straen enfawr ar adnoddau awdurdodau lleol. Dyna pam ry’n ni’ wedi galw ar i Lywodraeth y DU ddatblygu gwasanaeth ar-lein i ganiatáu i bobl wirio os ydynt eisoes wedi cofrestru’n iawn i bleidleisio cyn iddynt gyflwyno cais newydd i gofrestru.

Ar y diwrnod pleidleisio ei hun, roedd 382 o Swyddogion Cyfrif ledled y DU a Gibraltar, ynghyd â dros 100,000 o staff yn gweithio mewn tua 41,000 o orsafoedd pleidleisio, yn delio gyda nifer fawr o bobl yn pleidleisio. Mae’n bwysig ein bod ni’n dathlu gwaith y miloedd o unigolion hyn. Oherwydd eu proffesiynoldeb, dywedodd 77% o bobl y gwnaethom siarad â nhw ar ôl y bleidlais eu bod yn credu bod y refferendwm wedi ei rhedeg yn dda.

Rhan hanfodol arall o’n democratiaeth yw’r ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu etholiadau a refferenda. Mae angen diwygio’r maes yma ddybryd. Mae ein hadroddiad yn galw am newidiadau pwysig sydd wedi’u gosod ar y fframweithiau cyfreithiol gwahanol ar gyfer refferenda diweddar i’w hymgorffori i Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, sy’n gosod y fframwaith safonol ar gyfer refferenda. Yn ogystal, dylid cyflwyno Gorchymyn generig ar gyfer cynnal refferenda gael ei gyflwyno gan y Llywodraeth nawr. Byddai hyn yn cael gwared ar yr amwysedd o ran rheolau cynnal refferenda bob tro bod pleidlais o’r fath yn cael ei galw.

Eglurder a rhesymoliaeth yw amcanion prosiect adolygiad etholiadol Comisiynau’r Gyfraith. O ganlyniad maent hefyd wedi argymell sy’n cefnogi galwad y Comisiwn i gael fframwaith a rheolau cynnal clir a safonol ar gyfer refferenda. Byddai cefnogaeth y Llywodraeth i’r diwygiadau hyn yn elwa llywodraethau’r dyfodol, gweinyddwyr etholiadol, ac yn rhoi sicrwydd i bleidleiswyr o ran sut i gynnal refferenda’r dyfodol.

Jenny Watson, Cadeirydd y Comisiwn Etholiadol a Phrif Swyddog Cyfrif Refferendwm yr UE

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, Uncategorized | Rhowch sylw

Gyda’n gilydd! Gwaith partneriaeth yn hysbysu ymwybyddiaeth y cyhoedd cyn etholiadau mis Mai 2016 yng Nghymru

ballot-box-wales

Ar 5 Mai 2016, aeth dros 1 miliwn o bleidleiswyr i’r gorsafoedd pleidleisio ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Dros yr haf ry’n ni wedi bod yn edrych yn ôl ar fis Mai 2016 a heddiw ry’n ni’n cyhoeddi ein hadroddiad ar etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sy’n dangos eu bod wedi eu rhedeg yn dda, heb fawr broblemau.

Yn y blog yma rwy am edrych ar y gwahanol sefydliadau ddaeth at ei gilydd i gydweithio gyda ni mewn partneriaeth cyn y digwyddiad.

 • Cyn mis Mai 2016, gwelsom fod gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill yn ffordd bwerus iawn o godi ymwybyddiaeth ynghylch cofrestru etholiadol. Roedd yn gyfle i ni gyrraedd y bobl hynny sy’n lleiaf tebygol o heb fod wedi cofrestru. Roedd hyn yn cynnwys pobl ifanc, myfyrwyr, rhai sy’n byw mewn llety rhent a phobl heb gyfeiriad penodol.
 • Bydd rhai grwpiau o bobl na allwn ni eu cyrraedd drwy ein hysbysebion teledu, radio ac ar-lein, ac felly mae’r gwaith partneriaeth wedi ein helpu ni i estyn ein cyrhaeddiad.
 • Mae gweithio gyda sefydliadau eraill wedi golygu ein bod ni wedi gallu rhannu arbenigedd a chynhyrchu adnoddau ar y cyd gyda phartneriaid fel RNIB Cymru, Mencap Cymru ac elusennau sy’n gweithio gyda’r digartref. Fe wnaeth yr adnoddau arbennig ar gyfer pleidleisio a chofrestru i bleidleisio gyrraedd y cynulleidfaoedd cywir drwy ein partneriaid. Ni fyddai’r Comisiwn wedi gallu gwneud hyn yr un mor effeithiol heb help ein partneriaid.
 • Fe wnaeth gweithgareddau gyda phartneriaid hefyd greu cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus, a chawsom fwy o sylw yn y cyfryngau. Efallai eich bod wedi gweld rhai o’n props enfawr yn y wasg, neu wrth ymyl tirnod amlwg yn eich ardal chi. Bu partneriaid yn eu defnyddio mewn nifer o ddigwyddiadau ac fe wnaethant hefyd ymddangos ar BBC Wales Today a The Sharp End ar ITV Wales. Gobeithiwn y gallwn eu defnyddio eto cyn etholiadau lleol sy’n cael eu cynnal yng Nghymru ym Mai 2017 – cadwch lygad allan.
 • Rhwng 1 Chwefror 2016, pan ddechreuodd ein gweithgareddau partneriaeth a’r dyddiad cau cofrestru o 18 Ebrill, gwnaed 96,036 o geisiadau i gofrestru yng Nghymru. Golygodd hyn 46,779 o ychwanegiadau i’r gofrestr yng Nghymru, oedd yn uwch na’n targed o 43,500 ar gyfer yr ymgyrch yma.
 • Mae ein gwaith partneriaeth wedi bod yn un o lwyddiannau ein gwaith ymwybyddiaeth y cyhoedd, a gobeithiaf fod y llwyddiant yma yn parhau wrth i ni symud tuag at etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.

O edrych ar rai o ganfyddiadau eraill yr adroddiad, mae’n werth nodi bod cyfuno etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru wedi bod yn her sylweddol. I fynd i’r afael â’r heriau hyn, sefydlodd y Comisiwn Grŵp Cyflawni oedd yn ceisio gwella a symleiddio cynllunio ar gyfer etholiadau Mai 2016. Roedd aelodaeth y grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Comisiwn, Uwch Swyddogion Canlyniadau, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, AEA Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Un o brif argymhellion yr adroddiad, felly yw y dylai Grŵp Cyflawni Cymru barhau i fodoli i gynorthwyo gyda chynllunio digwyddiadau etholiadol y dyfodol yn llwyddiannus.

Gan edrych tu hwnt i Gymru, mae datblygu gwasanaeth ar-lein i bleidleiswyr wirio statws eu cofrestriad yn argymhelliad pwysig y mae’r Comisiwn wedi ei wneud i Lywodraeth y DU. Byddai hyn yn lleihau’r baich ar weinyddwyr etholiadol o brosesu ceisiadau dyblyg yn ogystal â’i gwneud hi’n llawer haws i bleidleiswyr ddiweddaru eu manylion a lleihau dryswch o ran p’un a bod rhywun wedi cofrestru ai peidio.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i’r rheiny sydd wedi sicrhau bod yr etholiadau hyn wedi eu rhedeg yn dda. Mae hyn yn cynnwys Grŵp Cyflawni Cymru, Swyddogion Canlyniadau, staff etholiadol, pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr, yr heddlu a phleidleiswyr yng Nghymru.

Rhydian Thomas
Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Dyfodol y Comisiwn Etholiadol: Dweud eich dweud!

Mae hi bellach yn 15 mlynedd ers sefydlu’r Comisiwn Etholiadol gan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda, ac ry’n ni wedi gweithio’n galed i addasu i newidiadau sylweddol dros y cyfnod hwnnw. Mae natur gwleidyddiaeth ac ymgyrchu wedi newid dros y 15 mlynedd diwethaf, ac mae newid wedi bod hefyd yn y modd y mae disgwyl i etholwyr gysylltu â’r broses wleidyddol.

Nawr bod etholiadau mis Mai a Mehefin tu ôl i ni, ry’n ni wedi bachu ar y cyfle i gymryd stoc ac edrych yn ôl ar beth efallai neu y gallai rôl y Comisiwn fod yn y dyfodol.

Ry’n ni felly wedi cychwyn adolygiad strategol llawn o beth ry’n ni’n wneud, pam ry’n ni ei wneud e a sut ry’n ni’n cyflawni ein gwaith, i’n helpu ni i fod yn sefydliad sector cyhoeddus safon fyd-eang sy’n arloesi ac yn arwain. Drwy gyflawni hyn, gallwn sicrhau bod pleidleiswyr yn parhau i gael hyder a ffydd yn ein prosesau etholiadol a’n gweithdrefn cyllido pleidiau am y 15 mlynedd nesaf a thu hwnt.

Ry’n ni’n ystyried cwestiynau ynghylch dyfodol pleidleisio, gan gynnwys sut fydd pleidleisio’n edrych yn 2020, sut allwn symud tuag at hyn a sut yr ydym i ymgorffori’r newidiadau mewn technoleg i gyd-fynd â darparu etholiadau.

Ry’n ni am glywed gan gynifer ohonoch â phosibl i gael eich barn ar y tri chwestiwn penodol yma:

 1. Gan feddwl am eich cyswllt gydag etholiadau, beth yw eich prif risgiau, heriau a chyfleoedd?
 2. Gan feddwl am y rhan mae pleidleiswyr yn ei chwarae mewn etholiadol, beth ydych chi’n credu bydd blaenoriaethau pleidleiswyr erbyn 2020?
 3. Nodwch dri maes y dylai’r Comisiwn Etholiadol fod yn arwain ar ddatblygu syniadau a/neu bolisi yn y pum mlynedd nesaf.

Gallwch roi eich atebion a’ch barn drwy ein harolwg ar-lein neu drwy anfon e-bost at strategicreview@electoralcommission.org.uk.

Mae’r cyfnod ymgynghori yn rhedeg nes 2 Medi 2016. Yn dilyn hyn, byddwn yn cynhyrchu adroddiad ymgynghoriad.  Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynghylch yr adolygiad strategol, cysylltwch â ni ar y cyfeiriad e-bost uchod.

Claire Bassett, Prif Weithredwr

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Pleidleiswyr tramor – oes angen pleidlais ddirprwy arnoch chi?

passportOs ydych yn ddinesydd y DU sy’n byw tramor ac wedi cymryd y cam hollbwysig o wneud cais i gofrestru i bleidleisio, mae angen i chi feddwl am fwrw eich pleidlais o dramor os nad ydych wedi eto. Mae’r dyddiad cau cais am bleidlais bos wedi mynd heicio ac felly eich unig opsiwn yw pleidleisio drwy ddirprwy (penodi rhywun arall i bleidleisio ar eich rhan). Mae mwy o wybodaeth ynghylch sut i gofrestru i bleidleisio yma.

Gan y bydda i ffwrdd o adref ar y diwrnod pleidleisio, rwy hefyd wedi gwneud cais i ddirprwy bleidleisio ar fy rhan. Efallai ei bod hi’n amlwg, ond y peth cyntaf oedd rhaid i fi wneud oedd dod o hyd i rywun ar y gofrestr etholiadol ro’n i’n ymddiried ynddyn nhw, allai bleidleisio yn fy ngorsaf bleidleisio i ar 23 Mehefin. Roedd rhaid ei bod nhw’n gymwys i bleidleisio yn y refferendwm. Yr unig ffordd all dirprwy bleidleisio yw yn bersonol yn eich gorsaf bleidleisio gan bod y dyddiad cau gwneud cais am bleidlais bost wedi mynd heibio. Yn ffodus fe ddes i o hyd i wirfoddolwr, oedd yn golygu fy mod felly yn gallu gwneud cais am y bleidlais ddirprwy. Fe wnes i argraffu cais ei gwblhau gyda fy manylion a manylion fy nirprwy, ei lofnodi a’i sganio a’i anfon yn ôl at fy swyddfa etholiadau lleol (roedd eu manylion ar www.fymhleidlaisi.co.uk.) Fe wnaethon nhw gadarnhau bod fy nghais wedi bod yn llwyddiannus ac y byddai hi’n derbyn cerdyn pleidlais ddirprwy sy’n nodi pa orsaf bleidleisio y dylai hi fynd iddi i bleidleisio ar fy rhan. Yn olaf, fe wnes i ddweud wrthi sut i bleidleisio ar fy rhan ar y diwrnod.

Gan fy mod i’n gweithio i’r Comisiwn Etholiadol ro’n i’n gwybod yn union beth i’w wneud, ond ry’n ni’n gwybod bod rhai dinasyddion y DU sy’n byw tramor ddim yn sylweddol fod angen iddyn nhw wneud cais am bleidlais absennol ar wahân i’w cofrestriad. Ry’n ni’n gwybod hyn gan ein bod ni wedi gofyn i rai o’r tua 5.5 miliwn o ddinasyddion y DU sy’n byw tramor, sawl cam oedd i’r broses gofrestru a phleidleisio. O’r dros 4,700 o ymatebwyr, dim ond 46% oedd yn sylweddoli bod proses dau gam i gymryd rhan mewn etholiadau. Fodd bynnag, does dim angen i chi aros i’ch cofrestriad gael ei gadarnhau cyn gwneud cais am bleidlais ddirprwy.

Os ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio mewn awdurdod lleol ym Mhrydain Fawr ond heb ddewis sut i bleidleisio, yna dylech wneud cais am bleidlais ddirprwy erbyn 5pm ar 15 Mehefin. Does dim amser i’w golli, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu cymryd rhan a gwnewch eich cais am bleidlais ddirprwy heddiw.

Mazida Khatun
Uwch Swyddog Cyfathrebu

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Digwyddiad Briffio Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd – Dydd Mawrth 21 Mehefin

007326_Ballot Station 009Cyn refferendwm hanesyddol mis Mehefin ar Refferendwm yr UE, mae’r Comisiwn Etholiadol yn cynnal Digwyddiad Briffio ar gyfer ymwelwyr rhyngwladol sy’n bwriadu dod i arsylwi Refferendwm yr UE, gan gynnwys Uwch Swyddogion o Gyrff Etholiadol ledled y byd. Os ydych yn academydd, yn gweithio i gorff rhyngwladol sy’n arsylwi etholiadau neu â diddordeb mewn etholiadau a refferenda, yna dyma’r digwyddiad perffaith i chi.

Mae Dods yn cydlynu ac yn cyflwyno’r diwrnod ar ein rhan a bydd yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 20 Mehefin yng Nghanol Manceinion, DU.

Er bod y briffiad wedi’i anelu’n bennaf at ymwelwyr rhyngwladol, mae hefyd ar agor i’r rheiny sydd yn y DU.  Bydd y briffiad yn gyfle unigryw i glywed gan Brif Swyddog Cyfrif y refferendwm, Jenny Watson, yn y diwrnodau olaf cyn y bleidlais hanesyddol. Bydd hefyd nifer o arbenigwyr yn siarad ynghylch cefndir y refferendwm a’r gweithgarwch ymgyrchu sydd wedi digwydd dros y misoedd diwethaf.

Manylion y Digwyddiad Pryd: Dydd Mawrth 21 Mehefin

Ble: Canol Manceinion, DU

Amser: 10.00-17.00 (i’w ddilyn gan dderbyniad byr) 

Print mân: Mae’r digwyddiad am ddim (gan gynnwys cinio). Fodd bynnag, nid yw’r Comisiwn Etholiadol na Dods yn gallu bwcio na thalu am unrhyw drafnidiaeth, llety na chynhaliaeth.

Mae llefydd yn gyfyngedig a byddant yn cael eu rhoi ar sail cyntaf i’r felin. Os oes diddordeb gyda chi neu gydweithiwr, cysylltwch â Referendum2016@dods.co.uk i wneud cais am le neu i ddarganfod mwy. 

Os hoffech fwy o wybodaeth ynghylch arsylwi etholiadau a refferenda yn y DU, gan gynnwys manylion y broses achredu, mae popeth sydd angen i chi wybod ar ein gwefan.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Suzanne King
Uwch Swyddog Cyfathrebu

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

#BarodAmYRefferendwm mewn dau gam

passportYchydig dros fis sydd tan Refferendwm hanesyddol yr UE, ond mae rhai o ddinasyddion y DU sy’n byw dramor nad ydynt yn #BarodAmYRefferendwm o hyd. Dim ond dau gam sydd i’w cymryd cyn bod yn barod am y refferendwm – cofrestru i bleidleisio a dewis sut i bleidleisio.

Nid yw llawer o bobl yn ymwybodol ei bod yn bosibl cofrestru fel pleidleisiwr tramor ar gyfer etholiadau penodol yn y DU, gan gynnwys Refferendwm yr UE sydd ar droed. Mae llawer o alltudion yn gymwys i bleidleisio a gallant gymryd y cam cyntaf drwy fynd ar-lein i gofrestru i bleidleisio yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Gwnaethom ofyn i rai o’r 5.5 miliwn amcangyfrifedig o ddinasyddion y DU sy’n byw dramor p’un a oeddent yn gwybod ei bod yn bosibl cofrestru ar-lein i bleidleisio. O blith mwy na 4700 o ymatebwyr, ddim ond hanner oedd yn gwybod y gallant bellach gofrestru ar-lein i bleidleisio. Cyn i’r broses gofrestru ar-lein ddechrau ym mis Mehefin 2014, roedd yn rhaid i ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais bapur cyn ei phostio yn ôl at y Swyddog Cofrestru Etholiadol ar gyfer yr awdurdod lleol lle roeddent wedi’u cofrestru ddiwethaf yn y DU. Nid oes angen i bleidleiswyr tramor gyflwyno ardystiad gan ddinesydd arall o’r DU sy’n byw yn yr un ardal dramor mwyach pan ddarperir manylion penodol. Gallwch bellach wneud yr hyn a oedd yn arfer bod yn drafferth fawr ar-lein mewn pum munud gyda dim ond eich rhif Yswiriant Gwladol a’ch pasbort.

Peidiwch â phoeni os nad oes gennych rif Yswiriant Gwladol oherwydd gallwch gofrestru o hyd, ond gellir gofyn i chi roi rhagor o wybodaeth i gadarnhau pwy ydych chi. Os nad oes gennych basbort Prydeinig gofynnir i chi gyflwyno datganiad ychwanegol fel rhan o’ch cais.

Mae dros 275,000 o geisiadau i ddod yn bleidleisiwr tramor eisoes wedi’u cyflwyno drwy’r broses gofrestru haws hon ers i’r system gofrestru ar-lein ddechrau ym mis Mehefin 2014. Rydym wedi derbyn 80,000 o geisiadau ers dechrau ein hymgyrch i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd ynglŷn â phleidleiswyr tramor ganol mis Mawrth, ond gwyddom fod llawer mwy o alltudion y DU sydd heb gofrestru eto. Mewn gwirionedd, pan wnaethom ofyn i alltudion am eu rhesymau dros beidio â phleidleisio, dywedodd 21% o’r ymatebwyr oedd heb bleidleisio yn 2015 nad oeddent yn gwybod eu bod yn gallu gwneud hynny.  Pan ofynnwyd iddynt am eu rhesymau dros beidio â phleidleisio, dywedodd 21% arall o’r ymatebwyr oedd heb bleidleisio yn 2015 nad oeddent yn gwybod sut y gallant gofrestru a phleidleisio, ac eto mae’n llawer haws erbyn hyn.

I fod yn #BarodAmYRefferendwm, nid oes rhaid i chi aros am gadarnhad eich bod wedi cofrestru hyd yn oed cyn symud ymlaen at y cam nesaf, sef dewis sut rydych am bleidleisio. Gan eich bod yn byw dramor mae’n annhebygol y byddwch yn gallu pleidleisio’n bersonol yn ôl yn y DU, felly’r dewis yw pleidleisio drwy’r post neu drwy ddirprwy (pleidleisio drwy benodi rhywun rydych yn ymddiried ynddo i bleidleisio ar eich rhan).

Gwyddom fod ychydig o bryder na fydd pleidleiswyr tramor yn gallu pleidleisio drwy’r post mewn pryd yn seiliedig ar eu profiad yn Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2015. Os byddwch yn cofrestru i bleidleisio erbyn 16 Mai, dylai fod yn haws pleidleisio drwy’r post oherwydd bydd pleidleisiau post ar gyfer y refferendwm yn cael eu hanfon yn gynt nag arfer, gan roi ychydig mwy o amser i chi dderbyn, cwblhau a dychwelyd eich pecyn pleidleisio i’r DU.

Os na chredwch y gallwch ddychwelyd eich papurau pleidleisio drwy’r post mewn pryd, neu os byddwch yn gwneud cais ar ôl 16 Mai, dylech ystyried pleidleisio drwy ddirprwy. Os ydych am bleidleisio rwy ddirprwy, cofiwch fod yn rhaid i’r person rydych yn ei ddewis i bleidleisio ar eich rhan fod wedi cofrestru ac yn gymwys i bleidleisio yn y refferendwm.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r ail gam hwn byddwch yn #BarodAmYRefferendwm ar 23 Mehefin. Gan y bydd Refferendwm yr UE yn refferendwm mor arwyddocaol y bydd llawer o ddinasyddion y DU am gymryd rhan ynddo, rhowch wybod i alltudion eraill o Brydain am hyn. Rydym hyd yn oed wedi creu canllaw er mwyn eich helpu i ledaenu’r neges felly edrychwch arno a meddyliwch am wneud o leiaf un o’r pethau a restrir.

Alex Robertson
Cyfarwyddwr Cyfathrebu

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Polisi gorfodi newydd

coins

© Anna Chelnokova | Dreamstime Stock Photos

Yn flaenorol ar y blog ry’n ni wedi siarad am ein hymgynghoriad ar adnewyddu ein Polisi Gorfodi cyllid pleidiau. Mae’r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben ac mae’r polisi newydd mewn grym, mewn da bryd ar gyfer etholiadau mis Mai a refferendwm yr UE. Gallwch ddod o hyd i’r polisi newydd ar ein gwefan ac ry’n ni hefyd yn cyhoeddi adroddiad byr ar yr ymgynghoriad.

Ar y cyfan, roedd yr ymatebion a dderbyniwyd i’r ymgynghoriad yn gefnogol iawn o’r newidiadau a gynigwyd, ond roedd sylwadau ac awgrymiadau defnyddiol yr ydym wedi’u hymgorffori i’r polisi terfynol hefyd. Rhai o’r prif newidiadau yn y modd yr ydym yn rheoleiddio cyllid o dan y polisi newydd:

 • Byddwn yn defnyddio’n pwerau i gael gwybodaeth yn amlach, fel ein bod ni’n gallu delio gyda phroblemau yn gyflymach ac mewn modd mwy cynhwysfawr
 • Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth fanylach am achosion lle’r ydym yn teimlo y byddai hi’n ddefnyddiol i bleidleiswyr a’r rheiny yr ydym yn eu rheoleiddio i hysbysu eu dealltwriaeth o’r rheolau a sut rydym yn eu rhoi ar waith.
 • Byddwn yn gwirio’r rheiny yr ydym yn eu rheoleiddio’n amlach ac yn sicrhau fod ganddynt systemau da yn eu lle
 • Byddwn yn llymach gyda’r rheiny nad ydynt yn dilyn eu dyletswyddau statudol heb esgus da
 • Byddwn yn sicrhau bod pleidiau ac eraill yn cadw eu manylion cyswllt yn gyfredol, ac yn rhoi dirwyon i’r rheiny nad ydynt, fel nad oes amser yn cael ei wastraffu yn chwilio amdanynt

Maer 2016 am fod yn flwyddyn brysur iawn i’r Comisiwn, gydag etholiadau ym mis Mai a refferendwm yr UE ym mis Mehefin. Byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau bod pawb sy’n rhan o’r digwyddiadau pwysig hyn yn gwybod am eu dyletswyddau statudol a sut i’w dilyn. Lle na fydd pleidiau ac ymgyrchwyr yn dilyn y rheolau, byddwn yn cymryd camau gan ddefnyddio’r Polisi Gorfodi newydd, gan roi budd y pleidleiswyr yn gyntaf.

Majella La Praik a Dan Adamson

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw