Wyneb newydd hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr

Pennaeth Ymgyrchoedd, Emma Hartley yn blogio am ein hunaniaeth newydd i hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr…

Ry’n ni wëid bod yn newid y ffordd ry’n ni’n gwneud pethau o ran Cyfathrebu yn y Comisiwn. Efallai eich bod chi wedi sylwi ein bod ni wedi lansio ein hymgyrch newydd Mae dy Bleidlais yn Cyfrif ar Twitter yn Saesneg ac yn Gymraeg, ac wedi ail-frandio ein tudalen Facebook.

Mae’r platfformau hyn nawr yn fannau i ni roi’r holl wybodaeth ddiweddaraf ar gofrestru a phleidleisio yn y DU. Drwy wahanu ein hunaniaethau corfforaethol ac ymgyrchu, mae’n golygu y gallwn ymgysylltu’n well gyda phleidleiswyr a rhannu’r gwaith gwych mae awdurdodau lleol a phartneriaid yn ei wneud, wrth iddynt sicrhau bod pobl yn y DU yn gallu arfer eu hawl ddemocrataidd. Ac ar yr un pryd, sicrhau bod gyda ni lais cryf ar faterion megis cyllid pleidiau ac etholiadau a gweinyddiaeth etholiadol trwy ein cyfrif Twitter corfforaethol.

Doedd hi ddim yn benderfyniad ysgafn i symud oddi wrth ein teitl swyddogol, Y Comisiwn Etholiadol, ond mae’n rhywbeth ry’n ni’n teimlo’n gryf amdano. Ry’n ni’n byw mewn byd lle mae’r tirlun cyfryngol yn llawn ac mae ystod sylw yn gynyddol fyrrach. Diolch i’r arfer o aml-sgrîn, fel defnyddwyr, ry’n ni gwasgu bron i 11 o gyfryngau a chyfathrebu i mewn i nawr awr mewn diwrnod.

Mae’n anodd amgyffred, ond mae un peth yn sicr, mae perthnasedd yn allweddol. Rhywbeth ry’n ni’n meddwl amdanon ni ddyddiol yma yn y CE wrth geisio annog pobl i gymryd rhan – cofrestru i bleidleisio – sy’n aml yn mynd yn angof am ganran fawr o’r flwyddyn.

Dangosodd ein hadroddiad diweddaraf bod bron i wyth miliwn o bobl ym Mhrydain Fawr heb gofrestru’n gywir i bleidleisio. Mae hynny’n golygu nad oes gan un o bob chwech o bobl lais ar faterion sy’n eu heffeithio. Ledled y DU, mae pobl ifanc, myfyrwyr a rhai sy’n symud cartref yn parhau i fod ymysg y lleiaf tebygol o fod wedi cofrestru i bleidleisio.

www-gifcreator-me_mm8ijsY grwpiau tangofrestredig hyn ry’n ni’n eu targedu yn ein hymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd cyn etholiadau. Ond ry’n ni am gadw’r pwnc yn fyw drwy gydol y flwyddyn. Mae ein platfform Mae Dy Bleidlais Yn Cyfri yn rhoi’r cyfle i ni roi gwybodaeth bwysig mewn modd hygyrch ac wedi’i deilwra i’r rheiny sydd wedi’u tangofrestru. Mae hefyd yn fan lle gallwn ni gwrdd â sefydliadau newydd sydd am hyrwyddo cofrestru i bleidleisio ac annog newid yn y DU (os mai chi yw hwnna, e-bostiwch ni!)

Ynghyd â’r platfformau yma, ry’n ni hefyd wedi lansio ein cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr newydd, Y Gofrestr. Mae’n ffordd i ni rannu ein hadnoddau diweddaraf gydag awdurdodau lleol a phartneriaid ledled y DU ac iddyn nhw rannu’r ffyrdd arloesol o’n helpu ni i gyrraedd yr un o bob chwech sy’n anweledig. Byddem yn dwlu pe bae chi’n ymuno hefyd.

Ydych chi’n cytuno bod llawer gormod o bobl wedi’u tangofrestru yn y DU ac am newid hynny? Cofrestrwch ar gyfer Y Gofrestr i gael yr adnoddau diweddaraf.

Dilynwch ni @YourVote_UK, @DyBleidlaisDi ac ar Facebook!

Emma Hartley,
Pennaeth Ymgyrchoedd

 

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio | Rhowch sylw

Blwyddyn ‘mewn – Myfyrio ar Etholiadau

Heddiw fydda i wedi bod am flwyddyn gron gyda’r Comisiwn Etholiadol. Wrth edrych yn ôl ar beth sydd wedi bod yn 12 mis prysur iawn, mae tri pheth yn dod i’r amlwg…

1/ Parhau i ganolbwyntio ar y pleidleisiwr – Mae’n anodd meddwl am flwyddyn lawnach o ran y calendr etholiadol na 2016. Mae dros 54 miliwn o bleidleisiau wedi’u bwrw drwy gydol 2016 i gyd. Mae etholiadau wedi’u cynnal ym mhob cwr a chornel o’r DU – o bleidleisiau cenedlaethol, yn Llundain ac yn lleol i etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a phwy allai anghofio Refferendwm yr UE?

claire-bassett-2015-web

Mae fy mlwyddyn gyntaf wedi dangos faint o waith sydd mewn gwirionedd yn mynd i mewn i redeg etholiadau a refferenda, heb sôn am yr her o gynllunio ar gyfer nifer o etholiadau yn cael eu cynnal ar yr un pryd. Ar y cyfan, mae’r holl bleidleisiau wedi mynd yn dda. Mae’r canlyniadau wedi eu derbyn ac mae profiad y pleidleiswyr o bleidleisio yn parhau i fod yn un cadarnhaol ar gyfer y mwyafrif llethol o bleidleiswyr. Ond dyw hynny ddim yn digwydd drwy siawns yn unig. Mae gwneud yn siŵr ei fod i gyd yn mynd yn iawn yn cymryd llawer o waith caled, ymroddiad a sylw at fanylion gan y cannoedd o weinyddwyr etholiadol ledled y wlad. Hebddyn nhw, yn syml, fydden ni’ ddim yn gallu bwrw’r un bleidlais. Pwynt amlwg, efallai, ond un na ddylem ei gymryd yn ganiataol.

Mae hyder pleidleiswyr yn y broses etholiadol yn rhan bwysig o’n prif ffocws yn y Comisiwn, ac mae’n rhywbeth ry’n ni’n cydweithio arno gyda’n partneriaid i’w ddarparu. Dyma le mae ein gwaith ar dwyll, a’n hymgyrchoedd ynghylch pwysigrwydd cofrestru i bleidleisio ac adroddiadau affeithiolrwydd etholiadau diweddar a’r refferendwm oll wedi chwarae rhan allweddol. Rwy’n awyddus ein bod ni’n parhau i weithio gyda phartneriaid, gan gynnwys elusennau, sefydliadau cymunedol ac eraill i gyrraedd pleidleiswyr mewn ffyrdd newydd ac arloesol. Mae’r gwaith allanol yma yn allweddol i sicrhau bod gan bleidleiswyr y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i fwrw’u pleidlais yn hyderus.

2/ Gweithredu mewn tirwedd sy’n newid – Wrth i mi edrych yn ôl ar yr amgylchedd allanol dros y 12 mis diwethaf, rwy’n gweld y newidiadau y mae pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr yn eu hwynebu. Yn ystod fy wythnosau cyntaf, fe wnes i flaenoriaethu mynd allan i gyfarfod pleidiau gwleidyddol ledled y DU. Roedd hi’n amlwg bod telerau ymgysylltu yn newid yn sylweddol a bod y modd y mae pleidiau yn cyfathrebu yn esblygu drwy’r amser, fel y mae’r modd y mae pleidleiswyr yn derbyn gwybodaeth. Mae hyn yn rhywbeth sy’n rhaid i ni fod yn ymwybodol ohono. Er enghraifft, sut fydd cyd-destun ymgyrchu modern yn parhau i gael ei adlewyrchu yn ein hymdriniaeth fel rheoleiddiwr yn y blynyddoedd i ddod? Yn wir mae’n un o’r themâu sy’n codi o’n Hadolygiad Strategol, lle ry’n ni wedi bod yn gofyn am eich barn chi ar y Comisiwn Etholiadol a’n ffocws ni rhwng nawr a 2020 a thu hwnt. Ry’n ni wedi cael ystod eang o ymatebion o ledled y wlad, felly diolch i’r rheiny ohonoch chi wnaeth gymryd amser i anfon eich barn atom ni.

3/ Cydweithio i foderneiddio – Mae ein prosesau etholiadol ond yn addas os ydyn nhw’n gweithio yn yr unfed ganrif ar hugain. Yn anffodus, nid yw cyfraith etholiadol y DU wedi addasu a moderneiddio gyda ni. Dyna pam ry’n ni’n cefnogi prosiect diwygio cyfraith etholiadol Comisiynau’r Gyfraith. Ry’n ni’n hyderus y bydd diwygio yn arwain at gyfraith symlach a mwy modern, gan alluogi etholiadau i gael eu rhedeg yn dda a’i gwneud yn haws i ymgeiswyr a phleidleiswyr gymryd rhan. Eto, mae moderneiddio yn bwnc canolog yn nifer o’r ymatebion ry’n ni wedi eu derbyn yn rhan o’r Adolygiad Strategol – gyda nifer yn pendroni sut allwn ni sicrhau fod ein proses ddemocrataidd yn addas i’w ddefnyddio ac ymateb i anghenion y pleidleiswyr?

Mae amlwg fod gan y teulu etholiadol (gan gynnwys ni) gyfle go iawn i gydweithio a chipio’r posibilrwydd o ddiweddaru ein sylfeini etholiadol, er budd pleidleiswyr y dyfodol. Mae angen i ni fod yn barod ar gyfer heriau mawr o’n blaenau a deall pa rai o’r sylfeini hyn sydd angen eu newid. Er enghraifft, fydd pleidleiswyr yn 2025 yn disgwyl gallu pleidleisio’n bersonol yn unig, mewn man penodol, ar ddiwrnod penodol gyda phensil bychan? Os na, beth yw’r dewis arall, a beth sydd angen i ni wneud i gyflawni hyn?

Claire Bassett
Prif Weithredwr

Cyhoeddwyd yn Etholiadau | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Refferendwm yr UE wedi’i redeg yn dda, ond gwersi i’w dysgu

THE EU REFERENDUM at Manchester Town Hall and CentralDros y blynyddoedd diweddar mae llawer o drafodaeth wedi bod o ran p’un a bod cyfranogiad democrataidd ar i lawr. Yn sicr nid dyna ddigwyddodd yn Refferendwm yr UE mis Mehefin. Pleidleisiodd 72.2%, sef y nifer uchaf mewn etholiad ledled y DU ers Etholiad Cyffredinol 1992, a bron i 6% yn uwch nag Etholiad Cyffredinol 2015.

Fel Prif Swyddog Cyfrif ar gyfer y refferendwm, rwy’n falch pan fo pleidleiswyr yn bwrw’u pleidlais, ac fe wnaeth y mwyafrif llethol hynny’n hyderus.

Yn sicr, mae pleidlais lwyddiannus yn un lle nad oes fawr neb yn gwneud sylwadau ar weinyddiaeth yr etholiad, a bod y drafodaeth sy’n dilyn yn canolbwyntio ar effaith canlyniad. Mae’r adroddiad ry’n ni wedi ei gyhoeddi heddiw yn cadarnhau bod rheoli risgiau posibl yn ofalus o ran amseru a phroffil y bleidlais, bod y refferendwm wedi cael ei gyflenwi heb broblemau mawrion, a bod y canlyniad wedi ei gyhoeddi’n glir ac yn amserol.

Yn dilyn set o etholiadau cymhleth ym mis Mai, lle cynhaliwyd etholiad ym mhob rhan o’r DU, aeth y gymuned etholiadol yn syth at i gyflenwi Refferendwm yr UE. Deliodd Swyddogion Cofrestru Etholiadol gyda 2.1 miliwn o geisiadau ychwanegol i gofrestru i bleidleisio, olygodd mewn etholaeth fwyaf erioed, sef 46,500,001 Fodd bynnag, ry’n ni’n gwybod erbyn hyn fod 38% o’r ceisiadau a wnaed yn ystod yr ymgyrch yn rhai dyblyg, gan roi straen enfawr ar adnoddau awdurdodau lleol. Dyna pam ry’n ni’ wedi galw ar i Lywodraeth y DU ddatblygu gwasanaeth ar-lein i ganiatáu i bobl wirio os ydynt eisoes wedi cofrestru’n iawn i bleidleisio cyn iddynt gyflwyno cais newydd i gofrestru.

Ar y diwrnod pleidleisio ei hun, roedd 382 o Swyddogion Cyfrif ledled y DU a Gibraltar, ynghyd â dros 100,000 o staff yn gweithio mewn tua 41,000 o orsafoedd pleidleisio, yn delio gyda nifer fawr o bobl yn pleidleisio. Mae’n bwysig ein bod ni’n dathlu gwaith y miloedd o unigolion hyn. Oherwydd eu proffesiynoldeb, dywedodd 77% o bobl y gwnaethom siarad â nhw ar ôl y bleidlais eu bod yn credu bod y refferendwm wedi ei rhedeg yn dda.

Rhan hanfodol arall o’n democratiaeth yw’r ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu etholiadau a refferenda. Mae angen diwygio’r maes yma ddybryd. Mae ein hadroddiad yn galw am newidiadau pwysig sydd wedi’u gosod ar y fframweithiau cyfreithiol gwahanol ar gyfer refferenda diweddar i’w hymgorffori i Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, sy’n gosod y fframwaith safonol ar gyfer refferenda. Yn ogystal, dylid cyflwyno Gorchymyn generig ar gyfer cynnal refferenda gael ei gyflwyno gan y Llywodraeth nawr. Byddai hyn yn cael gwared ar yr amwysedd o ran rheolau cynnal refferenda bob tro bod pleidlais o’r fath yn cael ei galw.

Eglurder a rhesymoliaeth yw amcanion prosiect adolygiad etholiadol Comisiynau’r Gyfraith. O ganlyniad maent hefyd wedi argymell sy’n cefnogi galwad y Comisiwn i gael fframwaith a rheolau cynnal clir a safonol ar gyfer refferenda. Byddai cefnogaeth y Llywodraeth i’r diwygiadau hyn yn elwa llywodraethau’r dyfodol, gweinyddwyr etholiadol, ac yn rhoi sicrwydd i bleidleiswyr o ran sut i gynnal refferenda’r dyfodol.

Jenny Watson, Cadeirydd y Comisiwn Etholiadol a Phrif Swyddog Cyfrif Refferendwm yr UE

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, Uncategorized | Rhowch sylw

Gyda’n gilydd! Gwaith partneriaeth yn hysbysu ymwybyddiaeth y cyhoedd cyn etholiadau mis Mai 2016 yng Nghymru

ballot-box-wales

Ar 5 Mai 2016, aeth dros 1 miliwn o bleidleiswyr i’r gorsafoedd pleidleisio ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Dros yr haf ry’n ni wedi bod yn edrych yn ôl ar fis Mai 2016 a heddiw ry’n ni’n cyhoeddi ein hadroddiad ar etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sy’n dangos eu bod wedi eu rhedeg yn dda, heb fawr broblemau.

Yn y blog yma rwy am edrych ar y gwahanol sefydliadau ddaeth at ei gilydd i gydweithio gyda ni mewn partneriaeth cyn y digwyddiad.

  • Cyn mis Mai 2016, gwelsom fod gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill yn ffordd bwerus iawn o godi ymwybyddiaeth ynghylch cofrestru etholiadol. Roedd yn gyfle i ni gyrraedd y bobl hynny sy’n lleiaf tebygol o heb fod wedi cofrestru. Roedd hyn yn cynnwys pobl ifanc, myfyrwyr, rhai sy’n byw mewn llety rhent a phobl heb gyfeiriad penodol.
  • Bydd rhai grwpiau o bobl na allwn ni eu cyrraedd drwy ein hysbysebion teledu, radio ac ar-lein, ac felly mae’r gwaith partneriaeth wedi ein helpu ni i estyn ein cyrhaeddiad.
  • Mae gweithio gyda sefydliadau eraill wedi golygu ein bod ni wedi gallu rhannu arbenigedd a chynhyrchu adnoddau ar y cyd gyda phartneriaid fel RNIB Cymru, Mencap Cymru ac elusennau sy’n gweithio gyda’r digartref. Fe wnaeth yr adnoddau arbennig ar gyfer pleidleisio a chofrestru i bleidleisio gyrraedd y cynulleidfaoedd cywir drwy ein partneriaid. Ni fyddai’r Comisiwn wedi gallu gwneud hyn yr un mor effeithiol heb help ein partneriaid.
  • Fe wnaeth gweithgareddau gyda phartneriaid hefyd greu cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus, a chawsom fwy o sylw yn y cyfryngau. Efallai eich bod wedi gweld rhai o’n props enfawr yn y wasg, neu wrth ymyl tirnod amlwg yn eich ardal chi. Bu partneriaid yn eu defnyddio mewn nifer o ddigwyddiadau ac fe wnaethant hefyd ymddangos ar BBC Wales Today a The Sharp End ar ITV Wales. Gobeithiwn y gallwn eu defnyddio eto cyn etholiadau lleol sy’n cael eu cynnal yng Nghymru ym Mai 2017 – cadwch lygad allan.
  • Rhwng 1 Chwefror 2016, pan ddechreuodd ein gweithgareddau partneriaeth a’r dyddiad cau cofrestru o 18 Ebrill, gwnaed 96,036 o geisiadau i gofrestru yng Nghymru. Golygodd hyn 46,779 o ychwanegiadau i’r gofrestr yng Nghymru, oedd yn uwch na’n targed o 43,500 ar gyfer yr ymgyrch yma.
  • Mae ein gwaith partneriaeth wedi bod yn un o lwyddiannau ein gwaith ymwybyddiaeth y cyhoedd, a gobeithiaf fod y llwyddiant yma yn parhau wrth i ni symud tuag at etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.

O edrych ar rai o ganfyddiadau eraill yr adroddiad, mae’n werth nodi bod cyfuno etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru wedi bod yn her sylweddol. I fynd i’r afael â’r heriau hyn, sefydlodd y Comisiwn Grŵp Cyflawni oedd yn ceisio gwella a symleiddio cynllunio ar gyfer etholiadau Mai 2016. Roedd aelodaeth y grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Comisiwn, Uwch Swyddogion Canlyniadau, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, AEA Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Un o brif argymhellion yr adroddiad, felly yw y dylai Grŵp Cyflawni Cymru barhau i fodoli i gynorthwyo gyda chynllunio digwyddiadau etholiadol y dyfodol yn llwyddiannus.

Gan edrych tu hwnt i Gymru, mae datblygu gwasanaeth ar-lein i bleidleiswyr wirio statws eu cofrestriad yn argymhelliad pwysig y mae’r Comisiwn wedi ei wneud i Lywodraeth y DU. Byddai hyn yn lleihau’r baich ar weinyddwyr etholiadol o brosesu ceisiadau dyblyg yn ogystal â’i gwneud hi’n llawer haws i bleidleiswyr ddiweddaru eu manylion a lleihau dryswch o ran p’un a bod rhywun wedi cofrestru ai peidio.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i’r rheiny sydd wedi sicrhau bod yr etholiadau hyn wedi eu rhedeg yn dda. Mae hyn yn cynnwys Grŵp Cyflawni Cymru, Swyddogion Canlyniadau, staff etholiadol, pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr, yr heddlu a phleidleiswyr yng Nghymru.

Rhydian Thomas
Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Dyfodol y Comisiwn Etholiadol: Dweud eich dweud!

Mae hi bellach yn 15 mlynedd ers sefydlu’r Comisiwn Etholiadol gan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda, ac ry’n ni wedi gweithio’n galed i addasu i newidiadau sylweddol dros y cyfnod hwnnw. Mae natur gwleidyddiaeth ac ymgyrchu wedi newid dros y 15 mlynedd diwethaf, ac mae newid wedi bod hefyd yn y modd y mae disgwyl i etholwyr gysylltu â’r broses wleidyddol.

Nawr bod etholiadau mis Mai a Mehefin tu ôl i ni, ry’n ni wedi bachu ar y cyfle i gymryd stoc ac edrych yn ôl ar beth efallai neu y gallai rôl y Comisiwn fod yn y dyfodol.

Ry’n ni felly wedi cychwyn adolygiad strategol llawn o beth ry’n ni’n wneud, pam ry’n ni ei wneud e a sut ry’n ni’n cyflawni ein gwaith, i’n helpu ni i fod yn sefydliad sector cyhoeddus safon fyd-eang sy’n arloesi ac yn arwain. Drwy gyflawni hyn, gallwn sicrhau bod pleidleiswyr yn parhau i gael hyder a ffydd yn ein prosesau etholiadol a’n gweithdrefn cyllido pleidiau am y 15 mlynedd nesaf a thu hwnt.

Ry’n ni’n ystyried cwestiynau ynghylch dyfodol pleidleisio, gan gynnwys sut fydd pleidleisio’n edrych yn 2020, sut allwn symud tuag at hyn a sut yr ydym i ymgorffori’r newidiadau mewn technoleg i gyd-fynd â darparu etholiadau.

Ry’n ni am glywed gan gynifer ohonoch â phosibl i gael eich barn ar y tri chwestiwn penodol yma:

  1. Gan feddwl am eich cyswllt gydag etholiadau, beth yw eich prif risgiau, heriau a chyfleoedd?
  2. Gan feddwl am y rhan mae pleidleiswyr yn ei chwarae mewn etholiadol, beth ydych chi’n credu bydd blaenoriaethau pleidleiswyr erbyn 2020?
  3. Nodwch dri maes y dylai’r Comisiwn Etholiadol fod yn arwain ar ddatblygu syniadau a/neu bolisi yn y pum mlynedd nesaf.

Gallwch roi eich atebion a’ch barn drwy ein harolwg ar-lein neu drwy anfon e-bost at strategicreview@electoralcommission.org.uk.

Mae’r cyfnod ymgynghori yn rhedeg nes 2 Medi 2016. Yn dilyn hyn, byddwn yn cynhyrchu adroddiad ymgynghoriad.  Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynghylch yr adolygiad strategol, cysylltwch â ni ar y cyfeiriad e-bost uchod.

Claire Bassett, Prif Weithredwr

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Pleidleiswyr tramor – oes angen pleidlais ddirprwy arnoch chi?

passportOs ydych yn ddinesydd y DU sy’n byw tramor ac wedi cymryd y cam hollbwysig o wneud cais i gofrestru i bleidleisio, mae angen i chi feddwl am fwrw eich pleidlais o dramor os nad ydych wedi eto. Mae’r dyddiad cau cais am bleidlais bos wedi mynd heicio ac felly eich unig opsiwn yw pleidleisio drwy ddirprwy (penodi rhywun arall i bleidleisio ar eich rhan). Mae mwy o wybodaeth ynghylch sut i gofrestru i bleidleisio yma.

Gan y bydda i ffwrdd o adref ar y diwrnod pleidleisio, rwy hefyd wedi gwneud cais i ddirprwy bleidleisio ar fy rhan. Efallai ei bod hi’n amlwg, ond y peth cyntaf oedd rhaid i fi wneud oedd dod o hyd i rywun ar y gofrestr etholiadol ro’n i’n ymddiried ynddyn nhw, allai bleidleisio yn fy ngorsaf bleidleisio i ar 23 Mehefin. Roedd rhaid ei bod nhw’n gymwys i bleidleisio yn y refferendwm. Yr unig ffordd all dirprwy bleidleisio yw yn bersonol yn eich gorsaf bleidleisio gan bod y dyddiad cau gwneud cais am bleidlais bost wedi mynd heibio. Yn ffodus fe ddes i o hyd i wirfoddolwr, oedd yn golygu fy mod felly yn gallu gwneud cais am y bleidlais ddirprwy. Fe wnes i argraffu cais ei gwblhau gyda fy manylion a manylion fy nirprwy, ei lofnodi a’i sganio a’i anfon yn ôl at fy swyddfa etholiadau lleol (roedd eu manylion ar www.fymhleidlaisi.co.uk.) Fe wnaethon nhw gadarnhau bod fy nghais wedi bod yn llwyddiannus ac y byddai hi’n derbyn cerdyn pleidlais ddirprwy sy’n nodi pa orsaf bleidleisio y dylai hi fynd iddi i bleidleisio ar fy rhan. Yn olaf, fe wnes i ddweud wrthi sut i bleidleisio ar fy rhan ar y diwrnod.

Gan fy mod i’n gweithio i’r Comisiwn Etholiadol ro’n i’n gwybod yn union beth i’w wneud, ond ry’n ni’n gwybod bod rhai dinasyddion y DU sy’n byw tramor ddim yn sylweddol fod angen iddyn nhw wneud cais am bleidlais absennol ar wahân i’w cofrestriad. Ry’n ni’n gwybod hyn gan ein bod ni wedi gofyn i rai o’r tua 5.5 miliwn o ddinasyddion y DU sy’n byw tramor, sawl cam oedd i’r broses gofrestru a phleidleisio. O’r dros 4,700 o ymatebwyr, dim ond 46% oedd yn sylweddoli bod proses dau gam i gymryd rhan mewn etholiadau. Fodd bynnag, does dim angen i chi aros i’ch cofrestriad gael ei gadarnhau cyn gwneud cais am bleidlais ddirprwy.

Os ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio mewn awdurdod lleol ym Mhrydain Fawr ond heb ddewis sut i bleidleisio, yna dylech wneud cais am bleidlais ddirprwy erbyn 5pm ar 15 Mehefin. Does dim amser i’w golli, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu cymryd rhan a gwnewch eich cais am bleidlais ddirprwy heddiw.

Mazida Khatun
Uwch Swyddog Cyfathrebu

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Digwyddiad Briffio Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd – Dydd Mawrth 21 Mehefin

007326_Ballot Station 009Cyn refferendwm hanesyddol mis Mehefin ar Refferendwm yr UE, mae’r Comisiwn Etholiadol yn cynnal Digwyddiad Briffio ar gyfer ymwelwyr rhyngwladol sy’n bwriadu dod i arsylwi Refferendwm yr UE, gan gynnwys Uwch Swyddogion o Gyrff Etholiadol ledled y byd. Os ydych yn academydd, yn gweithio i gorff rhyngwladol sy’n arsylwi etholiadau neu â diddordeb mewn etholiadau a refferenda, yna dyma’r digwyddiad perffaith i chi.

Mae Dods yn cydlynu ac yn cyflwyno’r diwrnod ar ein rhan a bydd yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 20 Mehefin yng Nghanol Manceinion, DU.

Er bod y briffiad wedi’i anelu’n bennaf at ymwelwyr rhyngwladol, mae hefyd ar agor i’r rheiny sydd yn y DU.  Bydd y briffiad yn gyfle unigryw i glywed gan Brif Swyddog Cyfrif y refferendwm, Jenny Watson, yn y diwrnodau olaf cyn y bleidlais hanesyddol. Bydd hefyd nifer o arbenigwyr yn siarad ynghylch cefndir y refferendwm a’r gweithgarwch ymgyrchu sydd wedi digwydd dros y misoedd diwethaf.

Manylion y Digwyddiad Pryd: Dydd Mawrth 21 Mehefin

Ble: Canol Manceinion, DU

Amser: 10.00-17.00 (i’w ddilyn gan dderbyniad byr) 

Print mân: Mae’r digwyddiad am ddim (gan gynnwys cinio). Fodd bynnag, nid yw’r Comisiwn Etholiadol na Dods yn gallu bwcio na thalu am unrhyw drafnidiaeth, llety na chynhaliaeth.

Mae llefydd yn gyfyngedig a byddant yn cael eu rhoi ar sail cyntaf i’r felin. Os oes diddordeb gyda chi neu gydweithiwr, cysylltwch â Referendum2016@dods.co.uk i wneud cais am le neu i ddarganfod mwy. 

Os hoffech fwy o wybodaeth ynghylch arsylwi etholiadau a refferenda yn y DU, gan gynnwys manylion y broses achredu, mae popeth sydd angen i chi wybod ar ein gwefan.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Suzanne King
Uwch Swyddog Cyfathrebu

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw