Pam ry’n ni’n datblygu polisi erlyn

Mae llawer o sôn wedi bod dros y penwythnos, a ‘chynddaredd’ theatraidd – adroddwyd amdano’n gyntaf yn y Sunday Telegraph – ynghylch cynlluniau’r Comisiwn i gychwyn ymgymryd ag erlyniadau. Yr ymhoniad yw ein bod ni’n bwriadu symud i fynd ag achosion pwysig drwy’r llysoedd, ac mewn naid anghredadwy, y byddai grwpiau sy’n cefnogi Gadael yn cael eu “targedu’n annheg”.

Mae’r gwirionedd yw – fel sy’n aml yn wir – yn llawer mwy diflas nag y mae’n ymddangos i ddechrau. Dros y 18 mis diwethaf, ry’n ni wedi cymryd camau cymedrol i ddatblygu polisi erlyn. Byddai hyn yn ein galluogi ni i ddelio gyda throseddau o radd lai mewn modd cyflym a chymesur, gan ryddhau adnoddau’r heddlu ac erlynyddion, a sicrhau rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn fwy effeithiol i gefnogi hyder y cyhoedd. Y prif ffocws yw’r ‘cynffon hir’ o bleidiau llai sy’n llenwi rhan fawr o’n gwaith, ond nad yw byth yn bennawd newyddion.

Mae hyn yn gynnydd naturiol yn y gwaith ry’n ni’n ei wneud ar hyn o bryd, ac yn llwybr cyfarwydd i reoleiddwyr cyhoeddus, ac a gefnogir gan yr Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron. Mae wedi’i osod yn ein cynllun corfforaethol pum mlynedd, gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2018, ac a gymeradwywyd gan Senedd y DU, drwy ein pwyllgor goruchwylio o ASau. Ry’n ni hefyd wedi bod yn trafod gyda phrif bleidiau San Steffan ynghylch y gwaith yma am beth amser drwy sianelu ffurfiol, yn ogystal â’r Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron. Er nad yw’r newid yma yn ein hymdriniaeth yn gofyn am newid i ddeddfwriaeth, byddwn yn ymgynghori arno.

Nid dyma’r tro cyntaf yn y misoedd diwethaf y mae materion dadleuon ffug wedi’u cyfeirio at y Comisiwn. Mae llawer o densiwn yn yr amgylchedd gwleidyddol sydd ohoni. Ry’n ni wedi ein cyhuddo ar gam o fod â thuedd. Efallai nad yw hi’n syndod mai un o ffynonellau’r feirniadaeth yw Matthew Elliot, cyn brif weithredwr Vote Leave. Mae hi wedi dod i’r amlwg bod y sefydliad wedi torri cyfraith etholiadol yn sylweddol. Mae hi’n brin iawn bod y rhai a reoleiddir ac a gosbir yn gefnogol o roi mwy o bwerau i’r awdurdodau.

Mae gweision sifil, swyddogion seneddol a barnwyr oll wedi derbyn beirniadaeth o’r fath. Ry’n ni, fel nhw, yn cymryd tryloywder a chraffu o ddifrif; a hefyd fel nhw, ry’n ni’n parhau i wneud ein gwaith yn arbenigol, yn ddiduedd ac yn fanwl gywir. Ry’n ni’n gorff seneddol annibynnol, ac yn cynnal ein dyletswyddau’n deg a manwl. Ry’n ni’n croesawu craffu adeiladol, ond dylai’r gwleidyddol hynny a’r rhannau o’r cyfryngau sy’n gwneud honiadau digynsail at ddiben agenda gwleidyddol ar adeg benodol, ystyried eu dyletswydd wleidyddol i siarad yn gyfrifol.

Yn ein gwaith ni, nid yw ymdriniaeth gyfartal ar gychwyn ymchwiliad yn golygu, wrth gwrs, canlyniadau hafal. Ry’n ni wedi gwneud oddeutu hanner cant o ymchwiliadau ar ymgyrchwyr yr ymgyrchoedd gadael ac aros, ac wedi dilyn tystiolaeth i nodi achosion o gamwedd i lefel troseddol o brawf. Mae’n ffaith syml, lle bo troseddau wedi’u canfod, mae’r rhain wedi’u pwysoli’n fwy tuag at ymgyrchwyr canlyniad gadael.

Yn ein trafodaethau gydag Aelodau Seneddol, ry’n ni’n clywed galw cryf am reoleiddio cyllid gwleidyddol yn rhagweithiol ac yn wydn. Mae cefnogaeth am fwy o rymoedd gorfodi ac adnoddau i’r Comisiwn, gan gynnwys y gallu i roi cosbau ariannol uwch. Oherwydd y gefnogaeth hon, byddwn yn parhau i ddefnyddio ymdriniaeth ragweithiol a chymedrol i’n gwaith, i gefnogi proses ddemocrataidd gref a budd y cyhoedd. Nid yw’n gwleidyddiaeth ni’n llwgr, ac ar y mwyaf mae ein gwleidyddion yn onest ac yn ddeddfgadwol. Does dim i’w ofni gan reoleiddiwr yn cymryd camau lle bo tystiolaeth o gamwedd, a chosbau’n cael eu rhoi i’r rheiny sy’n torri’r gyfraith.

Bob Posner, Prif Weithredwr, Comisiwn Etholiadol

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Democratiaeth ar waith yn etholiadau’r DU trwy ein cynllun arsylwi etholiadau wedi moderneiddio

Mae arsylwi annibynnol yn rhan hanfodol o’n proses etholiadol. Mae’n helpu sicrhau bod etholiadau yn cael eu cynnal mewn modd tryloyw, hygyrch, diduedd a diogel.

Yn 2006, cyflwynodd y DU gynllun oedd yn caniatáu i unigolion a sefydliadau arsylwi mewn etholiadau. Wedi dros ddeng mlynedd, fe wnaethom benderfynnu adolygu’r cynllun, gan ystyried gwersi a ddysgwyd am sut mae wedi gweithio hyd heddiw.

Dros yr haf fe gynhaliom ymgynghoriad i gael barn pobl ar y cynllun a’n newidiadau arfaethedig i’r Cod Ymarfer i arsyllwyr. Clywsom gan nifer o randdeiliaid – o’r rheiny gyda phrofiad o gymryd rhan yn y cynllun i’r rheiny sy’n gweinyddu etholiadau. Roedd yr holl ymatebwyr yn croesawu’r newidiadau a gynigwyd ar y cyfan. Yn seiliedig ar eu hadborth, ry’n ni wedi gwneud newidiadau i foderneiddio’r cynllun arsylwi etholiadol, gan ei gwneud hi’n haws i bobl gymryd rhan.

Mae’r newidiadau hyn yn cynnwys:

  • Proses ar-lein newydd
  • Bathodyn adnabod arsyllwr etholiadol newydd i ddangos y gwahaniaeth rhwng staff y Comisiwn Etholiadol ac arsyllwyr etholiadol.
  • Gwell canllawiau i arsyllwyr etholiadol a’r rheiny sy’n cynnal etholiadau.
  • Cyflwyno system adborth wirfoddol i arsyllwyr etholiadol i’w ddefnyddio o’r etholiadau nesaf sydd wedi’u trefnu ym mis Mai 2019.

Dod yn Arsyllwr Etholiadol

Mae arsylwi etholiadol yn gyfle gwych i weld sut mae etholiadau’r DU yn cael eu cynnal. O roi papurau pleidleisio post i orsafoedd pleidleisio a chyfrif pleidleisiau, gall arsyllwyr etholiadol weld ein democratiaeth ar waith. Gallant ddewis p’un a i roi gwybod i’r swyddogion etholiadol yn eu hardal eu bod yn bwriadu arsylwi – ond mae gyda nhw opsiwn i ymweld heb roi gwybod os dymunant.

Mae arsylwi yn fwy na gwylio pobl yn gweithio – gall arsyllwyr gael effaith ar sut caiff etholiadau eu cynnal. Er enghraifft, gallant ddewis rhoi adborth i bobl drefnodd yr etholiad yn eu hardal neu i’r Comisiwn Etholiadol ar beth wnaethant weld helpu gwella etholiadau’r dyfodol.

Gall unrhyw un sydd yn 16 oed neu’n hŷn, gan gynnwys pobl tu allan i’r DU, wneud cais i fod yn arsyllwr etholiadol. FOdd bynnag mae’n rhaid i bob arsyllwr gynna cyfrinachedd y bleidlais a bod yn wleidyddol niwtral drwy’r amser.

Fel rhan o’r newidiadau i’r cynllun, gallwch nawr gwblhau eich cais ar-lein ar ein gwefan.

Ailsa Irvine, Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth Etholiadol a Chanllawiau

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Fy myfyrdodau ar dair blynedd yn Brif Weithredwr y Comisiwn Etholiadol

Claire I vote

Claire Bassett, Prif Weithredwr

Mae hi wedi bod yn fraint ac anrhydedd arwain y Comisiwn Etholiadol dros y tair blynedd ddiwethaf a chwarae rhan yng ngoruchwylio ei esblygiad i reoleiddiwr modern.

Yn ogystal â darparu nifer digynsail o ddigwyddiadau etholiadol, mae hi wedi bod yn bwysig iawn i ni gyd, sydd â diddordeb mewn democratiaeth, i gadw llygad ar y darlun mawr, ac ry’n ni wedi parhau i foderneiddio ein system er mwyn cyrraedd disgwyliadau pleidleiswyr.

Yn fy amser fel Prif Weithredwr, ry’n ni wedi bod yn galw’n gyson i’r gyfraith sy’n tanategu etholiadau i gael ei diwygio. Mae bron yn anodd credu bod rhai o’r cyfreithiau sy’n dweud sut y dylid cynnal ein hetholiadau yn dyddio yn ôl i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Er bod rhai mân newidiadau wedi’u gwneud, ac rwy’n eu croesawu, hoffem weld diwygio ar raddfa ehangach. Mae diweddaru’r system etholiadol fel ei fod yn cyd-fynd â sut mae pobl yn byw eu bywydau yn cael ei ystyried o ddifrif yng Nghymru a’r Alban yn benodol, a byddaf yn gwneud yn siŵr fy mod yn cadw llygad ar ddatblygiadau.

Mae newidiadau mewn ymgyrchu digidol wedi eu hamlygu yn ystod y cyfnod yma, ac rwy’n falch o’r modd y mae’r Comisiwn a’i staff wedi cwrdd â’r heriau sy’n wynebu rheoleiddwyr mewn nifer o sectorau gwahanol. Ry’n ni wedi chwarae rôl flaenllaw yn cyfrannu at y drafodaeth ynghylch sut i gynnal tryloywder i bleidleiswyr mewn cyfnod digidol. Mae angen gwneud mwy, ac mae angen mynd i’r afael â’r rhannau mwyaf pigog o hyd, ond rwy’n hyderus y bydd hyn yn digwydd, os gwnaiff rheoleiddwyr, rhai sy’n llunio polisi a’r rheiny sy’n cynrychioli pleidleiswyr gydweithio.

Dechreuodd y flwyddyn gyda nodi canrif ers i rai merched gael yr hawl i bleidleisio. Mae hi wedi bod yn bleser gweld cynifer o sefydliadau, ysgolion, awdurdodau lleol a chynrychiolwyr etholedig yn nodi hyn drwy gydol y flwyddyn. Mae dal llawer i’w wneud i sicrhau fod y broses ddemocrataidd yn hygyrch i bawb, a rhaid gwneud gwelliannau fel bod unrhyw bleidleisiwr gydag anabledd yn cael dweud eu dweud yn hyderus, fel nodwyd yn ein hadroddiad yn ddiweddar.

Rwy’ am orffen drwy dalu teyrnged i staff etholiadol ledled y DU sy’n sicrhau bod pleidleisiau’n cael eu rhedeg yn dda; gan alluogi pleidleiswyr i gael hyder yn y broses etholiadol wrth farcio’u papur pleidleisio. Bydd angen gwaith caled ac ymroddiad gan nifer o wirfoddolwyr i gynnal etholiad – o glercod gorsaf bleidleisio i’r bobl sy’n cyfri’r pleidleisiau hyd oriau mân y bore yn y ganolfan chwaraeon leol. Un o fy uchafbwyntiau personol yw’r croeso cynnes rwy wedi ei gael gan weinyddwyr etholiadol wrth i mi arsylwi pleidleisiau ledled y DU. Dyw pethau byth yn aros yn eu hunfan yn y byd etholiadol, ond mae un peth yn sicr, mae ymrwymiad staff etholiadol yn sicrhau bod pleidleiswyr yn gallu dweud eu dweud ac arfer eu hawl ddemocrataidd. Am hynny, diolch wrtha i a’r Comisiwn.

Claire Bassett, Prif Weithredwr

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Dathlu mis hanes pobl dduon

Gan Mark Nyack, Uwch Swyddog Cyfathrebu (Gwybodaeth y Cyhoedd)

mark-bme-blog.jpg

Caiff cyfraniadau difesur pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig i academai, ymchwil, celf, cerdd, gwleidyddoaeth a thechnoleg ai anghofion’ aml. Mae hanes pobl dduon yn rhan o’n hanes ni i gyd, ond mae’n am wedi bod ar goll o’n hymwybyddiaeth ddiwylliannol.

Amcan mis hanes pobl dduon yw mynd i’r afael â hyn. Mae’n ein haddysgu ni i gyd drwy amlygu a dathlu llwyddiannau a chyfraniadau’r gymued bobl dduon dros y blynyddoedd. Wrth i fis hanes pobl dduon dynnu at ei derfyn, mae’n gyfle gwych i ddathlu amrywiaeth yn ehanagach a’r camau y mae’n cymdeithas wedi’u gwneud.

Yn y Comisiwn Etholiadol, ry’n ni’n  cydnabod y cyfraniadau a wnaed gan bob adran o’n cymdeithas, a phwysigrwydd sicrhau bod pawb y cael dweud eu dweud. Ry’n ni am sicrhau bod ein neges o gofrestru pleidleiswyr yn cyrraedd pawb, yn arbennog grwpaiu sydd wedi tangofrestru. Mae hyn yn arbennig o bwysig yr adeg hyn o’r flwyddyn, gan bod pob awdurdod lleol ledledl  y Du yn cynnal y canfas blynyddol, i sicrhau bod eu cofrestrau etholiadol mor gywir â diweddar â phosibl.

Mae’r 2017 British Election Study yn dangos bod lleiafrifoedd ethnig yn gyffredinol llai tebygol o bleidleisio na phobl wynion. Amcangyfrifir bod i nifer o bobl BAME sy’n pleidleisio yn tua 59%, 11 y cant yn is na’r nifer o bobl wynion sy’n pleidleisio – tua 70%.

Y cam cyntaf i ddweud eich dweud mewn etholiad neu refferendwm ys gwneud yn siŵr bod eich enw ar y gofrestr etholiadol.

Mae ein hymchwil yn nodi bod pobl dduon ac o leiafrifoedd ethnig yn grŵp sydd wedi tangofrestru’n ddifrifol yn y DU. Mae ein hadroddiad sy’n edrych ar gyfanrwydd a chywirdeb y gofrestr etholiadol a gyhoeddwyd yn 2016 yn dangos bod 25% o bobl dduon, 20% o bobl Asiaidd a 23% o bobl o dras ethnig cymysg ddim ar y gofrestru etholiadol yn y DU.

Ar gyfer etholiadau Mai 2018, roedd y Comisiwn yn bartner i sefydliadu BME i helpu rhannu’r neges o gofrestru i bleidleisio, drwy rannu adnoddau oedd yn hyrwyddo cofrestru i bleidleisio.

Fe wnaeth hyn dargedu grwpiau tangofrestredig a sicrhau bod pob adran o’r gymuned yn cael gweld ein gweithgareddau ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Mae gwleidyddiaeth yn effeithio pob agwedd ar ein bywyd. Os nad ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio, does dim llais gyda chi. Mae’n syml ac yn gyflym a gallwch gofrestru ar-lein yn http://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Golwg ffres ar gofrestru myfyrwyr prifysgol

Gan Melanie Davidson, Pennaeth Cefnogaeth a Gwella

Mae pobl ifanc yn llawer llai tebygol o fod wedi cofrestru i bleidleisio na phobl hŷn – ledled y DU, mae 1 o bob 3 o bobl dan 24 sydd â hawl i bleidleisio, heb gofrestru. Yn ogystal, mae’r rhai sydd wedi symud yn ddiweddar a phobl sy’n byw mewn eiddo rhent preifat yn llawer llai tebygol o fod wedi cofrestru na phobl sydd wedi byw mewn cartref sy’n berchen iddyn nhw ers cyfnod hir.

Mae myfyrwyr prifysgol yn ifanc, symudol ac yn debygol iawn o fyw mewn llety rhent, ac yn grŵp o bobl sy’n aml yn peri her i Swyddogion Cofrestru Etholiadol – sydd â’r dasg o sicrhau bod y gofrestru yn gywir a chyflawn. Er gwaethaf hyn, mae nifer o ffyrdd i chi a’ch tîm ymgysylltu â myfyrwyr.

Gall prifysgolion fod yn bartneriaid hanfodol i annog cofrestru myfyrwyr. Gallai creu partneriaethau gyda staff prifysgolion eich helpu i nodi lle gallent helpu. Er enghraifft, efallai bod cyfleoedd iddyn nhw gynnwys gwybodaeth cofrestru i bleidleisio mewn dogfennau cofrestru’r brifysgol, neu gyflwyno’r peth mewn sesiynau croeso.

Students blog welsh

Yn ogystal gallech gysylltu gyda neuaddau preswyl a chwilio am y posibilrwydd o rannu gwybodaeth y myfyrwyr sy’n byw yn yr eiddo. Gallai monitor neuaddau hefyd godi’r pwnc wyneb yn wyneb gyda myfyrwyr a bod yn llysgennad ar gyfer eich neges.

Gallwch hefyd ymchwilio i ddefnyddio data sydd ar gael i chi, megis dogfennaeth y dreth gyngor. Mae’r rhain yn cynnwys eiddo sydd wedi’u heithrio gan eu bod yn gartref i fyfyrwyr, felly gallwch gychwyn mapio ardaloedd i ganolbwyntio’ch ymdrechion.

Gallwn ddarparu nifer o adnoddau o’ch helpu chi i annog y myfyrwyr yn eich ardal i gofrestru i bleidleisio. Mae gyda ni dudalen we ar rannu arfer da ar gyrraedd myfyrwyr, yn ogystal â chanllawiau manwl ar adolygu a diweddaru eich strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd a chynllun cofrestru.

I gael ein hadnoddau diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr, Y Gofrestr nawr.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Y Comisiwn Etholiadol yn lansio ymgynghoriad ar wariant etholiadol

Codes of practice consultation image Welsh

Bob Posner, Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio a Chwnsler Cyfreithiol y Comisiwn Etholiadol

Heddiw ry’n ni wedi lansio ein hymgynghoriad newydd ar Godau Ymarfer ar wariant etholiadol i ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol. Ry’n ni am gael eich mewnbwn chi i wneud yn siŵr eu bod yn gynhwysfawr, yn hyrwyddo cysondeb, ac yn rhoi’r eglurder angenrheidiol i chi.

Gobeithiwn y bydd y Codau yn ei gwneud hi’n haws i chi gyflwyno cofnodion eich plaid chi, gan symleiddio’r broses a chael gwared ar unrhyw amwysedd sydd wedi bod yn y gorffennol. Bydd hefyd yn helpu gwella tryloywder gwariant ac adrodd treuliau mewn etholiadau, ac yn ei dro yn helpu gwella hyder y cyhoedd yn y system cyllid gwleidyddol ac etholiadol.

Gyda dau etholiad cyffredinol Senedd y DU yn syth ar ôl ei gilydd, ry’n ni’n deall bod y galw ar ymgeiswyr, asiantiaid a phleidiau wedi bod yn uchel. Ar ôl etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017, fe dderbyniom dros 3,300 o gofnodion gwariant ymgeiswyr gyda chyfanswm o dros £14 miliwn. Fe wnaethom hefyd dderbyn 69 o gofnodion pleidiau gwleidyddol, gyda dros £39 miliwn o wariant ynddynt. Felly byddai symleiddio’r broses hon yn elwa nifer enfawr o bobl sydd ynghlwm â chofnodion gwariant.

Drwy ymateb i’r ymgynghoriad yma byddwch chi’n ein helpu ni i wella’r broses ymhellach a chael gwared ar unrhyw ddryswch sydd gyda chi neu’ch plaid ynghylch y broses o adrodd ar ymgyrchu.

I greu’r Codau, ry’n ni wedi defnyddio’n profiadau fel rheoleiddiwr yn ogystal â barn pleidiau, ymgeiswyr ac asiantiaid i wneud yn siŵr fod y Codau mor ddefnyddiol i chi â phosibl.

Amcanion y Codau

Ry’n ni wedi cyflwyno’r Codau:

  • i roi canllawiau clir i ymgeiswyr, eu hasiantiaid a phleidiau gwleidyddol ynghylch pa eitemau o wariant sy’n cyfrif tuag at derfynau gwariant ac sydd angen eu hadrodd.
  • i’w gwneud hi’n glir i bleidiau gwleidyddol ac ymgeiswyr pryd ddylai gwariant fod yng nghofnod gwariant ymgeisydd neu yng nghofnod gwariant y blaid.
  • i sicrhau bod adrodd gwariant, gan gynnwys ymgyrchu digidol gan bleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr, yn glir a chyson.

Mae’r Codau yn gosod beth sydd a beth sydd ddim wedi’u cynnwys yn y categorïau gwariant ar gyfer etholiadau, ac maent yn caniatáu i ni roi canllawiau ar achosion a sefyllfaoedd lle bydd gwariant yn cael ei ystyried fel cyfraniad at ethol ymgeisydd neu hyrwyddo plaid.  Ry’n ni wedi gosod nifer o gwestiynau i gynorthwyo gydag ymatebion i’r ymgynghoriad, gan gynnwys ‘A yw’r Codau’n hawdd eu deall?’ ac ‘Ydy’r Codau’n cynnwys yr holl fathau o wariant ar ymgyrchu digidol mewn etholiadau?’ ond ry’n ni’n croesawu ac annog unrhyw adborth arall sy’n berthnasol.

Camau nesaf

Unwaith iddynt fod yn barod bydd Gweinidog Swyddfa’r Cabinet yn eu hystyried ac yna byddant yn cael eu cyflwyno gerbron Senedd y DU i’w cymeradwyo. Pan fyddant yn weithredol, bydd yn rhaid i bleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr ac asiantiaid lynu wrth y Codau wrth iddynt drefnu eu hymgyrchoedd a chwblhau eu cofnodion gwariant ar ôl etholiad.

Mae gan Senedd yr Alban gyfrifoldeb dros y gyfraith ar etholiadau i Senedd yr Alban ac etholiadau llywodraeth leol yn yr Alban, ac mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyfrifoldeb dros y gyfraith ar etholiadau i’r Cynulliad ac etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru. Ry’n ni’n rhagweld datblygu Codau addas i’r etholiadau hynny, fydd yn destun ymgynghoriad hefyd.

Sut allwch chi gymryd rhan

Ry’n nhin croesawu ymatebion cyn dydd Mawrth 4 Rhagfyr. Mae cwestiynau’r ymgynghoriad ar dudalen 7 y ddogfen ymgynghori. Gallwch hefyd weld Codau Ymarfer ymgeiswyr a Codau Ymarfer pleidiau gwleidyddol.

Anfonwch eich atebion ac unrhyw sylwadau eraill at:

Codes@electoralcommission.org.uk

Gellir hefyd anfon ymatebion drwy’r post:

Codes of Practice Consultation

Y Comisiwn Etholiadol

3 Bunhill Row

London EC1Y 8YZ

Gellir hefyd cyflwyno ymatebion dros y ffôn i Denise Bottom  ar 020 7271 0638.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Gwneud y system etholiadol yn fwy hygyrch i bawb

Polling station 1-02Ailsa Irvine, Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth Etholiadol a Chanllawiau’r Comisiwn Etholiadol

Dylai pawb allu cymryd rhan mewn etholiadau, a bwrw eu pleidlais yn hyderus, ond dyw hyn ddim wastad yn wir. Er bod gyda nhw’r hawl i bleidleisio, mae rhai pobl yn wynebu rhwystrau i gymryd rhan yn ein proses ddemocrataidd.

Mae angen i’n system etholiadol fod yn hygyrch i bawb. Dyna pam ry’n ni’n croesawu argymhellion Llywodraeth y DU, gyhoeddwyd heddiw, ac yn awyddus i weld gwelliannau yn eu lle cyn gynted â phosibl.

Mae’r argymhellion, sydd am geisio gwneud etholiadau mor hygyrch â phosibl i bleidleiswyr ag anabledd, yn dod yn sgil galwad am dystiolaeth gan Lywodraeth y DU.

Ar ôl etholiad cyffredinol Senedd y DU llynedd, fe wnaethom gynnal ymchwil gyda phleidleiswyr gydag anableddau i hysbysu ein hadroddiad, ‘Etholiadau i bawb’. [WELSH link] Fe glywsom dystiolaeth gan bleidleiswyr gydag anableddau dysgu a chorfforol, a phobl sy’n byw gyda salwch meddwl, am eu profiadau o gofrestru i bleidleisio a phleidleisio. Fe wnaethom hefyd siarad gyda nifer o elusennau fel rhan o’n hymchwil. Er bod y mwyafrif o bleidleiswyr yn hapus gyda chofrestru i bleidleisio a phleidleisio yn y DU, ni chafodd pob pleidleisiwr ag anabledd brofiad da. Mae’n rhaid gwella hyn.

Fe wnaethom gyflwyno ein hadroddiad fel tystiolaeth, a gwneud argymhellion i Lywodraeth y DU, pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr, gweinyddwyr etholiadol, gofalwyr a gweithwyr cymorth ar beth allent wneud i wneud etholiadau’n fwy hygyrch. Ry’n ni hefyd wedi ymrwymo i weithio mwy gyda phawb sy’n rhan o gynnal etholiadau i sicrhau nad oes rhwystrau i bleidleisio.

Ry’n ni’n falch fod llywodraeth y DU wedi defnyddio’r dystiolaeth a ddarparwyd gennym ar gyfer yr argymhellion a ryddhawyd yr wythnos hon. Byddwn yn parhau i wneud beth allwn ni i weld bod yr argymhellion yn cael eu gweithredu. Mae hyn yn cynnwys cryfhau’r gefnogaeth yr ydym yn ei rhoi i weinyddwyr er mwyn iddyn nhw helpu pobl gydag anableddau i gofrestru a phleidleisio.

Mae sicrhau nad oes neb yn wynebu rhwystr i bleidleisio yn bwysig, a bydd cydweithio yn hanfodol i oresgyn y problemau mae pleidleiswyr wedi dweud wrthym amdanynt a sicrhau bod etholiadau i bawb.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw