Y Comisiwn ac Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2017

AV4A0719Daeth y cyhoeddiad am Etholiad Cyffredinol 8 Mehefin ychydig cyn i’r bopeth lonyddu ar rai agweddau ar reoleiddio ymgyrch 2015. Dyna natur gwleidyddiaeth ddemocrataidd. Ond mewn unrhyw achos, roedd gan y Comisiwn Etholiadol gynlluniau wrth gefn yn eu lle. Ry’n ni eisoes yn chwarae’n rhan yn helpu awdurdodau lleol ac eraill i wneud yn siŵr bod y broses etholiadol yn rhedeg yn llyfn. Byddwn yn gweithio i sicrhau bod ymgyrchu ymgeiswyr a phleidiau yn cael eu cynnal yn unol â’r rheolau a’r rheoliadau a osodir gan y Senedd y DU yn unol â Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 ac yn fwy diweddar yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 – y Ddeddf greodd y Comisiwn.

Ry’n ni hefyd yn gyfrifol am yr ymgyrch i geisio cofrestru pleidleiswyr cyn y bleidlais. Bydd hyn yn cychwyn ar 8 Mai ac yn rhedeg nes y dyddiad cau cofrestru ddydd Llun 22 Mai. Bydd y gymysgedd arferol o hysbysebu a gwaith gyda phartneriaid megis Facebook. Ry’n ni am geisio cyrraedd cynulleidfa gyffredinol a grwpiau tangofrestredig, megis pobl ifanc, myfyrwyr a phobl sy’n symud cartref. Mae’r digwyddiadau etholiadol diweddar wedi codi lefelau cofrestru, ond does dim lle i ni fod yn hunanfodlon. Byddwn yn parhau i annog y rheiny sy’n gymwys ond nad ydynt eisoes ar y gofrestr etholiadol i gofrestru.

Mae cryfderau mawr i’n system etholiadol. Anaml iawn y caiff canlyniadau etholiadau eu herio. Caiff prosesau cofrestru pleidleiswyr a bwrw a chyfrif pleidleisiau eu profi drosodd a thro ac fe’u cyflenwir mewn modd tryloyw. Wrth gwrs, mae gwelliannau y gellir eu gwneud, mewn meysydd megis cofrestru awtomatig a gwell amddiffyniad rhag twyll. Mae’r Comisiwn Etholiadol wedi gwneud argymhellion o’r fath dros y blynyddoedd. Byddwn yn parhau i wneud hynny lle gwelwn achos cryf dros newid. Ond yn sicr nid yw’r system yn doredig.

Yn yr un modd mae gennym un o’r cyfundrefnau mwyaf tryloyw yn y byd yn llywodraethu rhoddion i bleidiau gwleidyddol a’u gwariant yn ystod ymgyrchoedd etholiadol. Mae hefyd lle i wella yn y maes yma, ac mae’r Comisiwn wedi gwneud argymhellion tebyg yn unol â hyn. Mae rhai wedi’u mabwysiadau, ond mae eraill yn dal yn aros. Byddwn yn parhau i geisio diwygiadau pellach yn y dyfodol. Yn benodol, mae natur ymgyrchoedd yn newid wrth i’r oes ddigidol fynd rhagddi. Mae arian yn cael ei wario mewn ffyrdd gwahanol, ac mae angen i ni sicrhau bod hyn yn cael ei adrodd yn gywir.

Felly, gall pleidleiswyr fod yn siŵr y byddwn yn monitro’r ymgyrch bresennol yn agos. Ni fyddwn yn oedi cyn ymyrryd os fyddwn yn credu bod rheolau a rheoliadau yn cael eu torri, neu ar fin cael eu torri. Byddwn hefyd yn edrych yn ofalus iawn ar ôl y bleidlais ar gofnodion gwariant pleidiau ac eraill i sicrhau eu bod wedi dilyn y rheolau. Ry’n ni’n anfon canllawiau wedi’u diweddaru at y pleidiau cyn i’r ymgyrch ddechrau o ddifrif, o ran beth a sut y dylent adrodd, a byddwn yn siarad gyda phobl i leihau’r posibilrwydd o gamddealltwriaeth. Gobeithiwn y bydd hyn yn osgoi’r angen i ymchwilio a rhoi dirwyon fel y gwelwyd ar ôl Etholiad Cyffredinol 2015.

Byddwn yn talu sylw agos i’r gwariant manwl rhwng pleidiau ar lefel genedlaethol ac ymgeiswyr mewn etholaethau unigol. Byddwn hefyd yn cadw llygad ar y moss y mae cyfryngau cymdeithasol a theclynnau digidol eraill yn cael eu defnyddio. Nid ydym am gyfyngu ar ymgyrchu arferol mewn unrhyw ffordd. Ymgyrchu yw hanfod unrhyw etholiad. Ry’n ni’n ymwybodol bod technegau newydd yn cael eu defnyddio o hyd. Mae angen i ni fod ar flaen y gad i sicrhau na chaiff tegwch y broses ei danseilio.

Canolbwynt arall bydd gweithgarwch ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Mae’n rhaid iddyn nhw gofrestru gyda ni os, rhwng 9 Mehefin y llynedd a’r diwrnod pleidleisio o 8 Mehefin eleni eu bod wedi neu’n debygol o wario mwy na £10,000 yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon neu mwy na £20,000 yn Lloegr. Unwaith eto, nid yr amcan yw rhoi stop ar y math yma o ymgyrchu, ond yn hytrach i sicrhau ei fod yn dryloyw.

Yn y Comisiwn, ry’n ni’n hyderus y bydd yr etholiad yma’n cael ei redeg yn dda a ry’n ni’n arfaethu y bydd yn cael ei frwydro’n deg, hyd yn oed os yw’r dadlau rhwng pleidiau yn danbaid ar adegau. Ond ry’n ni hefyd yn sylweddoli na allwn ni fyth cymryd hyn yn ganiataol. Pris democratiaeth yw gwyliadwriaeth dragwyddol. Dyna pam fod angen i ni fod yn ymwybodol a gweithgar yn ystod ac ar ôl yr ymgyrch. Allwn ni ddim gadael i hyder y cyhoedd yn ein democratiaeth a’n system etholiadol ballu.

Sir John Holmes, Cadeirydd

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Twyll etholiadol: cosbau uchel yn cael eu hamlygu mewn adroddiad newydd

Cafwyd nifer fawr o etholiadau yn 2016 gydag etholiadau pwysig yn cael eu cynnal ledled y DU ym mis Mai, refferendwm ar aelodaeth y DU o’r UE ym mis Mehefin, a nifer o isetholiadau Senedd y DU.

Yn ddiweddar ry’n ni wedi cyhoeddi data ar honiadau o dwyll etholiadol a’u canlyniadau adroddwyd gan yr heddlu yn ystod 2016, yn amlygu lefelau cymharol isel o dwyll, ac nad oedd achosion ar raddfa fawr o dwyll etholiadol wedi profi.

Yn fwyaf pwysig, mae’n hadroddiad yn dangos y gallwn fod yn hyderus bod honiadau o dwyll etholiadol yn cael eu cymryd o ddifrif. Bydd dedfrydau sylweddol yn cael eu rhoi os caiff cyfraith etholiadol ei thorri, a gall y rheiny sy’n gyfrifol am dwyll etholiadol wynebu carchar.

Electoral-Fraud-Data-Report-Quote-Welsh

Mae’r adroddiad yn dangos yr achosion hynny gafodd erlyniad llwyddiannus neu rybuddion gan yr heddlu, gan gynnwys dau arweiniodd at gosbau sylweddol i droseddwyr.

  • Cafwyd ymgeisydd llywodraeth leol a etholwyd yn llwyddiannus yn euog o gyflwyno cais cofrestru etholiadol a ffurflen enwebu dwyllodrus, a chafodd ddau fis o garchar a’i wahardd rhag sefyll mewn etholiad am bum mlynedd.
  • Plediodd pleidleisiwr yn Refferendwm yr UE yn euog i bleidleisio ddwywaith yn yr un orsaf bleidleisio, a rhoddwyd Gorchymyn Gwneud yn Iawn â’r Gymuned o 300 awr iddo a’i wahardd rhag sefyll mewn etholiad am bum mlynedd.

Mae’r data yn dangos bod 2016 wedi gweld cynnydd yn y gyfran o achosion o ran troseddau pleidleisio, gan gynnwys personadu mewn gorsafoedd pleidleisio, o’i gymharu â mathau eraill o drosedd etholiadol, ac ar yr un pryd lleihad yn y gyfran o achosion oedd yn berthnasol i droseddau cofrestru etholiadol, gyda lleihad mwy sylweddol yn 2015 a 2016.

fraud blog welsh 1

Ry’n ni’n edrych ymlaen at barhau i gefnogi a gweithio gyda gweinyddwyr etholiadol a lluoedd heddlu cyn yr etholiadau ym mis Mai ac yn y blynyddoedd i ddod, ac i fynd i’r afael â gwendidau yn ein systemau etholiadol a’r lefelau o bryder sydd gan y cyhoedd yn yr ardal hon, yn arbennig mewn perthynas â lefelau o dwyll nad yw’n cael ei adrodd.

Byddwn hefyd yn cydweithio’n agos gyda’r Llywodraeth a phartneriaid eraill gan gynnwys Comisiynau’r Gyfraith y DU i nodi sut i ddiweddaru a chryfhau troseddau, cosbau a’r broses herio gyfreithiol etholiadol, er mwyn sicrhau bod hyder y cyhoedd yn hygrededd system etholiadol y DU.

Os hoffech ddarllen yr adroddiad yn ei gyfanrwydd, a darllen ein hargymhellion, mae ar gael ar ein gwefan.

Katy Knock
Rheolwr Polisi

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Cefnogi’r rheiny heb garreg y drws i gofrestru i bleidleisio

Gan Jess Cook, Swyddog Cyfathrebu, y Comisiwn Etholiadol

Ydych chi’n sefydliad sy’n gweithio’n agos gyda phobl ddigartref neu sy’n byw mewn llety dros dro? Gallwch ddarganfod sut i’w cefnogi i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiadau lleol ar 4 Mai.

Fis Mai, bydd Etholiadau lleol yn cael eu cynnal ledled Cymru, Lloegr a’r Alban. Mae’r etholiadau yma’n effeithio sut mae amryw wasanaethau lleol fel tai, rhwystro digartrefedd, trafnidiaeth gyhoeddus a gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu darparu.

Prif neges ein hymgyrch cofrestru pleidleiswyr yw bod ‘yr etholiadau lleol yma #ArGarregyDrws’. Ond ry’n ni am sicrhau bod y rheiny sydd heb garreg y drws eu hun yn ymwybodol y gallant gofrestru i bleidleisio heb gyfeiriad sefydlog.

Does dim carreg y drws gan bawb, ond mae hawl ganddynt i bleidleisio.

NFA misconception quote - WELSH.jpg

Gallwch chi’n helpu ni i sicrhau bod pobl ddigartref neu sy’n byw mewn llety dros dro yn gwybod bod eu pleidlais yn cyfri a bod hawl gyda nhw i bleidleisio, fel unrhyw un arall.

Os ydych chi’n cefnogi rhywun sy’n ddigartref neu’n byw mewn llety dros dro, dyma beth sydd angen i chi wybod…

Gall pobl heb gartref parhaol, gofrestru mewn cyfeiriad lle maent yn treulio rhan sylweddol o’u hamser, yn ystod y dydd neu’r nos. Gallai hyn fod yn lloches neu’n rhywle lle maent yn cysgu neu’n treulio rhan helaeth o’u diwrnod.

Gallir gwneud hyn drwy lenwi ffurflen o’r enw ‘Datganiad o gysylltiad lleol’. Mae dwy ffurflen wahanol – un i bobl yn yr Alban ac un i bobl yng Nghymru a Lloegr.

I wneud cais i gofrestru gallwch lawrlwytho ffurflen cofrestru i bleidleisio (dim cyfeiriad penodol o gov.uk. Neu mae’r ffurflen hon ar gael o’ch swyddfa gofrestru etholiadol lleol.

Gall pobl sy’n byw mewn llety dros dro gofrestru yn y cyfeiriad yna, cyn belled nad oes gyda nhw gyfeiriad parhaol rhywle arall. Os nad ydynt yn siŵr, dylent gysylltu â’u swyddog cofrestru etholiadol lleol.

Mae manylion cyswllt eich swyddog cofrestru etholiadol ar gael yma.

Y dyddiad cau cofrestru yng Nghymru a Lloegr yw canol nos Iau 13 Ebrill.

Yn yr Alban y dyddiad cau cofrestru yw nos Lun 17 Ebrill.

Mae mwy o wybodaeth ar fod yn gymwys i gofrestru a phleidleisio yn dybleidlaisdi.co.uk

Steps quote NFA blog - WELSH

Mae cydweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau digartrefedd yn golygu y gallwn gyrraedd mwy  o bobl ddigartref neu sy’n byw mewn llety rhent neu dros dro gyda’n neges cofrestru i bleidleisio.

“Un o’r pethau mwyaf trawiadol am weithio ar yr ymgyrchoedd hyn yw gweld yr hyder y gall cofrestru i bleidleisio roi i bobl. Yn aml, mae’r digartref neu rhai sy’n symud o un darparwr llety dros dro i’r llall yn teimlo nad yw eu barn o bwys; nad oes gyda nhw lais, a bod eu grym wedi ei gymryd oddi wrthynt.

Mae cael clywed eu bod yn gallu cofrestru i bleidleisio a bod eu pleidlais yn cyfri cymaint ag un unrhyw un arall yn gallu rhoi grym i rywun, a gall fod yn gam cyntaf at adeiladu eu hyder unwaith eto.” – Jonny Mitchell, Y Comisiwn Etholiadol

Rhannwch y blog ar gyfryngau cymdeithasol nawr! Mae mwy o wybodaeth am gofrestru i bleidleisio heb gyfeiriad penodol ar gael yn dybleidlaisdi.co.uk

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio | Rhowch sylw

Tri maes i’w newid cyn y refferendwm nesaf

Adrian Fryer, Uwch Ymgynghorydd Polisi

Mae canlyniad Refferendwm yr UE wedi sbarduno trafodaeth am nifer o agweddau ar y bleidlais, ac yn ddiweddar mae hynny wedi cynnwys canolbwyntio ar y rheolaethau ariannol a oedd ar waith yn ystod y bleidlais ac ar ei hôl. Fel y rheoleiddiwr yn y maes hwn, gall y Comisiwn roi arweiniad ar sut y gall y fframwaith rheoleiddio ar gyfer refferenda yn y dyfodol barhau i fod yn effeithiol, yn berthnasol ac yn gymesur.

Ar ôl y refferendwm, roedd yn ofynnol i ymgyrchwyr a wariodd fwy na £10,000 gyflwyno ffurflen gwariant a rhoddion, gan restru faint y gwnaethant ei wario ar weithgareddau ymgyrchu ac o ble y cawsant eu harian. Yn ogystal â darparu tryloywder i bleidleiswyr fel ein bod i gyd yn gallu gweld sut y cafodd arian ei godi a’i wario er mwyn ennill pleidleisiau, gwnaeth hefyd alluogi’r Comisiwn i ystyried pa mor dda y gweithiodd y fframwaith rheoleiddio.

Dyma dri maes o fewn y fframwaith rheoleiddio y dylid eu newid ar gyfer refferenda yn y dyfodol:

1) Tryloywder o ran ffynonellau rhoddion a benthyciadau yw’r norm newydd. Bellach, mae rhoddion a benthyciadau wedi cael eu cofnodi gan ymgyrchwyr cyn y bleidlais yn llwyddiannus ddwywaith, yn y cyfnodau cyn refferendwm yr UE a’r refferendwm ar annibyniaeth yn yr Alban. Ar y ddau achlysur hyn, gallai pleidleiswyr weld o ble y daeth cyllid ymgyrchwyr cyn iddynt fwrw eu pleidlais. Ar hyn o bryd, mae’r rheolau hyn ond i’w cael yn y ddeddfwriaeth benodol ar gyfer y ddwy bleidlais hyn, a dyna pam ein bod yn argymell eu bod yn cael eu cynnwys yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (Deddf 2000), sef y ddeddfwriaeth sy’n sail i’r rheolau ar gyfer refferenda ledled y DU.

2) Gall ymgyrchwyr gyflogi staff i gyflawni gweithgareddau ymgyrchu heb i’r gost gael ei chynnwys yn y terfynau gwario. Er ein bod yn gwybod hyn eisoes, nododd ein gwaith monitro ar ymgyrch refferendwm yr UE sylwebaeth yn y cyfryngau fod y ddau ymgyrchydd arweiniol eisoes wedi cyflogi 50 o aelodau o staff rhyngddynt erbyn diwedd 2015. Hefyd, cafwyd sylw yn y cyfryngau bod Vote Leave Ltd yn cyflogi 46 o aelodau o staff proffesiynol i weithio ar yr ymgyrch ‘ar lawr gwlad’, a bod The In Campaign Ltd wedi recriwtio o leiaf bum aelod o dîm etholiad y Blaid Geidwadol i gyflawni rolau o fewn y cwmni. Dyna pam y dylai’r bwlch hwn mewn cyfran fawr o wariant ar ymgyrchu mewn refferenda gael ei gau.

3) Gallai rheolaethau ar wariant ar y cyd gael eu hegluro’n ddefnyddiol. Er y bu rheolau ynghylch gwariant ar y cyd ar gyfer pob refferendwm ers 2011, gallai Llywodraeth a Senedd y DU ei gwneud yn haws i’r Comisiwn ddarparu cyngor ac arweiniad penodol i ymgyrchwyr ar y rheolau hyn drwy egluro beth yw ystyr gwariant ar y cyd. Byddai hyn hefyd yn helpu i leddfu pryderon ymgyrchwyr mewn unrhyw refferendwm yn y dyfodol.

Dim ond tri o’r rheolaethau rheoleiddiol yr ydym wedi llunio argymhellion yn eu cylch yn ein hadroddiad ar reoleiddio Refferendwm yr UE yw’r rhain; os hoffech ddarllen yr adroddiad llawn a gweld ein holl argymhellion eraill, mae ar gael ar ein gwefan.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Mae’r system gofrestru newydd wedi bod yn gweithio’n iawn, ond mae angen diwygiadau mwy uchelgeisiol yn yr hirdymor.

Davide.Tiberti                                                                                                                                      Rheolwr Ymchwil a Gwerthuso, Comisiwn Etholiadol

Mae 1 Rhagfyr yn ddyddiad pwysig yn y calendar etholiadol: caiff cofrestrau diwygiedig eu cyhoeddi ar ddiwedd canfas yr hydref a cheir cipolwg ar bob cofrestr sydd gan awdurdodau lleol ledled y wlad. Wedyn, caiff y data yma ei gasglu ar lefel genedlaethol i’w defnyddio ar gyfer ystadegau swyddogol, adolygiadau ffiniau ac fel dangosydd o effeithiolrwydd gweithgarwch a wneir gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol.

Heddiw fe wnaethom gyhoeddi ein hasesiad o gofrestrau Rhagfyr 2016. Mae’r data’n dangos cynnydd (+2.5%) ym maint yr etholaeth llywodraeth leol ers Rhagfyr 2015, yn bennaf o ganlyniad i’r nifer fawr o gofrestriadau a wnaed cyn etholiadau Mai 2016 a Refferendwm yr UE.

Yn fwy cadarnhaol fe gynyddodd y nifer o gyrhaeddwyr gan 18% a, gan fod hyn yn gynnydd sylweddol, mae’r ffigwr yn parhau i fod oddeutu 30% yn llai na’r nifer oedd wedi eu cofrestru ym mis Chwefror/Mawrth 2014, cyn i’r cyfnod pontio i’r system gofrestru newydd gychwyn.

Ar y cyfan, mae ein dadansoddiad o ganfyddiadau ein hastudiaeth yn haf 2016 ar gywirdeb a chyfanrwydd cofrestrau Rhagfyr 2015, y prif ddangosyddion o ansawdd y cofrestrau.

Yn yr adroddiad hwnnw, ein hasesiad terfynol ar y cyfnod pontio i’r system newydd o Gofrestr Etholiadol Unigol (IER), darganfyddom od y cywrdb wed cynyddu gan 4 pwynt canrannol yn ystod y cyfnod pontio (Mehefin 2014 i Ragfyr 2015) tra bod y cyfanrwydd wedi bod yn sefydlog ar y cyfan, gyda lleihad o lai nag 1 pwynt canrannol.

Mae’r tuedd sydd wedi’i weld er hynny yn dangos bod nifer o bobl wedi cofrestru i bleidleisio cyn etholiadau Mai 2016 a Refferendwm yr UE ac, o ganlyniad, cynyddodd y cofnodion ar y gofrestr rhwng Rhagfyr 2015 a Mehefin 2016. Yn ystod canfas yr hydref, fe wnaeth Swyddogion Cofrestru Etholiadol ymgymryd â gweithgarwch o dŷ i dŷ, a chan fod nifer o gofnodion diangen wedi eu tynnu, lleihaodd maint y gofrestr gan 1.5% ers mis Mehefin 2016.

Mae’r tuedd yma’n cadarnhau bod IER yn system gydol y flwyddyn go iawn, a bod etholaeth mis Rhagfyr yn gipolwg yn unig. Mae’r cofnodion yn codi a gostwng drwy gydol y flwyddyn: maent yn cynyddu adeg etholiad gan fod pobl yn fwy tebygol o gofrestru yn y cyfnod cyn etholiadau nag yn ystod canfas yr hydref, ond maent yn lleihau ar gyfer cyhoeddi’r cofrestrau diwygiedig ym mis Rhagfyr, gan fod gweithgarwch o dŷ i dŷ yn helpu Swyddogion Cofrestru Etholiadol i archwilio cywirdeb eu cofrestr.

O ganlyniad, mae’r cofrestrau a ddefnyddir adeg etholiadau yn fwy tebygol o fod yn gyfan, tra bod rhai mis Rhagfyr yn fwy tebygol o fod yn fwy cywir.

Mae’r lefel uchel o ychwanegiadau a dileadau yn 2016 yn nodi bod ansawdd y cofrestrau wedi bod yn sefydlog dros y flwyddyn ddiwethaf (91% cywir a 84% cyfan ym mis Rhagfyr ) er bod hyn yn golygu bod tua 8 miliwn o bobl heb eu cofrestru’n gywir.
Capture-ig2
Yn ogystal, helpwyd y system yn sylweddol gan y nifer uchel o bobl a bleidleisiodd ym mis Mai 2015 a 2016. Mewn gwirionedd, mae arwyddion na fyddai’r system yn gynaliadwy yn yr hirdymor, fel heb ddigwyddiadau etholiadol proffil uchel, gallai cywirdeb a chyfanrwydd ddioddef. Fe wnaeth nifer o’r darpariaethau IER newydd – yn bennaf y broses canfas dau gam – gynyddu cost canfas yr hydref ac effeithio ar ei effeithiolrwydd.

Mae cyflwyno cofrestru ar-lein wedi newid y ffordd mae pobl yn cofrestru yn sylweddol, gyda bron i 80% o geisiadau yn cael eu cyflwyno ar-lein a dwy ran o dair o geisiadau’n cael eu gwneud tu allan i gyfnod y canfas.

Gallai cynlluniau peilot Swyddfa’r Cabinet, i brofi’r ffyrdd gwahanol o ganfasio pobl, fod yn ffordd ddefnyddiol o weld sut i wella effeithiolrwydd canfas yr hydref; fodd bynnag yn yr hirdymor, credwn ei bod hi’n amser symud i ffwrdd oddi wrth system lle mae angen i unigolion ail-gofrestru bob tro maent yn symud, a thuag at system fwy awtomatig o gofrestru. Un agwedd benodol o’r math yma o system fyddai cofrestru cyrhaeddwyr 16 ac 17 oed pan fyddai Rhif Yswiriant Gwladol yn cael ei roi.

Mae ein hymchwil barn y cyhoedd yn dangos byddai’r cyhoedd yn cefnogi newid o’r fath: tra bod 80% o bobl yn fodlon gyda’r system gofrestru, mae bodlonrwydd yn is gyda’r grwpiau oedran iau sy’n lleiaf tebygol o fod wedi cofrestru (63% o 18-24 oed o’i gymharu â 89% ar gyfer rhai dros 65).

Mae dros hanner (56%) yn cefnogi ffurf mwy ‘uniongyrchol’ o gofrestru – un ai cofrestru pobl yn awtomatig pan fyddan nhw’n cyrraedd oed pleidleisio (36%) neu ddiweddaru cofnod pan fo rhywun yn symud cartref (20%).

Mae Cofrestru Etholiadol Unigol wedi bod yn ei le ers blwyddyn ac mae wedi gwneud y system gofrestru’n fwy diogel gyda phobl yn gorfod rhoi eu dyddiad geni a Rhif Yswiriant Gwladol pan eu bod yn gwneud cais i gofrestru i bleidleisio. Nawr, mae angen mwy o waith i wneud cofrestru etholiadol yn fwy cyfleus ac mor gost-effeithiol â phosibl. Bydd y Comisiwn, drwy weithio gyda Swyddfa’r Cabinet yn ceisio moderneiddio’r broses gofrestru fel ei fod yn gyson gyda datblygiadau technegol.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Dangoswch beth sydd #ArGarregyDrws!

Wythnos nesa ry’n ni’n lansio ymgyrch #ArGarregyDrws. Beth, pam a sut i gymryd rhan!

Mae oddeutu 8 miliwn o bobl ym Mhrydain Fawr heb eu cofrestru’n gywir. Llawer gormod?! Helpwch ni newid hyn!

Mae etholiadau lleol yn digwydd ledled Cymru, Lloegr a’r Alban ym mis Mai. I sicrhau bod pobl yn gallu pleidleisio yn yr etholiadau hyn, ry’n ni’n lansio #ArGarregyDrws i gael pobl wedi cofrestru i bleidleisio.

Mae’r etholiadau yn cael effaith ar eich ardal leol; eich parc lleol, yr ysgol leol a’r bws ry’ch chi ei dal bob dydd. Dyma’ch cyfle chi i ddweud eich dweud ar bwy sy’n eich cynrychioli chi, felly peidiwch â cholli allan!

welshimg

Dydd Mawrth 7 Mawrth yw diwrnod #ArGarregyDrws, ac ry’n ni’n gofyn: Beth y’ch chi’n caru fwyaf am eich cymuned leol?

Ar ddiwrnod #ArGarregyDrws fe gewch chi weld cynghorau lleol ledled Prydain Fawr yn rhannu’r gwahanol bethau maen nhw’n ei wneud. O raeanu’r strydoedd ar fore rhewllyd, i gadw’r parciau’n lan; yn aml ry’n ni’n anghofio’r gweithgareddau cudd hyn, ond ry’n ni am eu hamlygu nhw.

Cadwch lygad allan ddydd Mawrth nesaf ar gyfer #ArGarregyDrws a phopeth i’w wneud â llywodraeth leol…ac efallai gallwch chi rannu rhywbeth eich hun!

collated-infographics-welshSut alla i gymryd rhan?

Ble bynnag sy’n gartref i chi, dangoswch i ni beth ry’ch chi ei garu fwyaf am eich cymuned leol drwy rannu llun neu ddau ddydd Mawrth! Efallai fod ‘na ardd lysiau yn y gymuned, neu gyrtiau pêl fasged rownd y gornel…a chofiwch ddefnyddio’r hashnod #ArGarregyDrws.

Fyddai’r un lansiad yn gyflawn heb thunderclap…felly, wrth gwrs, mae un gyda ni! Cofrestrwch ar gyfer ein thunderclap ni i’n helpu ni i ddechrau’r diwrnod bant gyda bang!

Ac yn olaf, cofiwch rannu’r blog yma gyda’ch teulu a’ch ffrindiau!

thunderclap-image_welsh_web-res

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Helpu i wneud yr anweledig yn weladwy

Mae etholiadau ddydd Iau 4 Mai rownd y gornel. Ond mae miliynau yn dal i fod heb lais. Darllenwch y blog i weld sut allwch chi helpu newid hyn…

Gan Ashleigh Yardy, Uwch Swyddog Cyfathrebu, Comisiwn Etholiadol

partnership-resources-blog_welsh

Does gan tua wyth miliwn o bobl ym Mhrydain Fawr ddim llais mewn materion sy’n eu heffeithio. Maent fwy neu lai yn anweledig.

Pam? Gan nad ydyn nhw wedi cofrestru i bleidleisio.

Mae rhai grwpiau’n dal i fod yn llai tebygol o gofrestru nag eraill. Mae pobl ifanc, rhai sy’n symud cartref a rhentwyr, myfyrwyr a chymunedau BME yn parhau i fod ar frig y rhestr anweledig. Oeddech chi’n gwybod bod un o bob tri o bobl 18-24 oed heb gofrestru? Neu mai dim ond 27% o bobl sydd wedi byw lle maen nhw nawr am hyd at flwyddyn sydd ar y gofrestr etholiadol?

Os ydych chi’n credu bod wyth miliwn heb hawl ddemocrataidd i bleidleisio yn ormod, yna helpwch ni i newid hyn.

Bydd yr etholiadau ddydd Iau 4 Mai yn helpu penderfynu pwy sy’n eich cynrychioli chi yn eich cyngor lleol a phwy sy’n gwneud y penderfyniadau ar ddarpariaeth gwasanaethau lleol, fel addysg, tai a thrafnidiaeth gyhoeddus. Mae prif neges ein hymgyrch yn syml; mae’r etholiadau lleol yma #ArGarregyDrws.

Ry’n ni wedi creu nifer o adnoddau i annog cyfranogiad yn yr etholiadau lleol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Gallwch lawrlwytho posteri, baneri, ffeithluniau a chanllaw sy’n esbonio hyn i gyd a llawer mwy o’n gwefan.

Lawrlwythwch ein hadnoddau nawr.

Mae’n hawdd. Gallwch rannu postiad o’n tudalen Facebook neu ail-drydar ein negeseuon neu ddefnyddio un o’n hadnoddau i greu eich neges eich hun. Argraffwch boster a’i osod yng nghegin y staff – peidiwch anghofio; mae aros i’r tegell ferwi yn adeg perffaith i gofrestru ar-lein. Blogiwch amdano neu ysgrifennwch bost ar gyfer eich mewnrwyd. Gallwn ni gyd wneud rhywbeth i ledaenu’r neges.

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i gyrraedd y rheiny sy’n lleiaf tebygol o fod wedi cofrestru i bleidleisio. Cyn etholiadau Mai 2016 fe wnaethom weithio gyda sefydliadau megis The WallichShelter Scotland a RNIB Cymru i hyrwyddo cofrestri pleidleiswyr. Os oes diddordeb gan eich sefydliad yn cymryd rhan, mae mwy o wybodaeth ar ein tudalen partneriaid.

Cofiwch ddweud wrth eich ffrindiau, teulu, cymdogion a’ch cydweithwyr. Sicrhewch fod y bobl sy’n bwysig i chi yn cael dweud eu dweud ddydd Iau 4 Mai.

O bawb yn y Comisiwn Etholiadol, diolch am eich cefnogaeth.

Lawrlwythwch ein hadnoddau i hyrwyddo cyfranogiad yn etholiadau Mai 2017 nawr.

Noder: Mae bod 1 o bob 6 o bobl heb gofrestru ym Mhrydain Fawr yn amcangyfrif yn seiliedig ar y nifer o bobl sydd wedi cofrestru’n anghywir fel cyfran o’r boblogaeth bleidleisio gymwys wedi amcangyfrif (wedi’i gyfrifo o amcangyfrifon poblogaeth ONS). Mae mwy o wybodaeth (yn Saesneg) ar gael yn ein hadroddiad Cofrestrau etholiadau Rhagfyr 2015 ym Mhrydain Fawr.

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio | Rhowch sylw