Wnaeth y Comisiwn Etholiadol wir awgrymu gwahardd pobl rhag pleidleisio?

Gan Syr John Holmes, Cadeirydd y Comisiwn Etholiadol

Mae rhai adroddiadau diweddar yn y cyfryngau wedi awgrymu bod y Comisiwn Etholiadol wedi galw ar i ‘trolls cyfryngau cymdeithasol’ gael eu gwahardd rhag pleidleisio mewn ymateb i ymholiad presennol Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cymdeithasol (PSBC) i frawychu ymgeiswyr i Senedd y DU. Er bod y drafodaeth wedi bod yn ddefnyddiol yn amlygu bod cyfraith etholiadol bresennol yn methu ag adlewyrchu bywyd go iawn yr unfed ganrif ar hugain, fe aeth rhai o’r penawdau llawer pellach o ran beth ddywedwyd gennym nag oedd yn rhesymol.

Nid ydym yn syml wedi argymell bod ‘trolls’ ar y rhyngrwyd nag unrhyw un arall, yn colli eu hawl i bleidleisio. Nid ydym chwaith yn ceisio, nac yn meddwl bod pobl am i ni fod yn ‘Gomisiynydd Gwirionedd’ yn penderfynu beth all gael ei ddweud neu ddim ei ddweud mewn ymgyrchoedd etholiadol. Fel yr oedd rhai sylwebyddion yn gyflym i ddweud wythnos yma, byddai’r ffordd honno’n un beryglus i’w theithio. Allwn i ddim cytuno mwy.

Beth wnaethom ni nodi oedd bod rhai troseddau etholiadol yn golygu canlyniadau arbennig i’r rheiny a geir yn euog ohonynt, gan gynnwys tynnu oddi ar y gofrestr etholiadol neu eu rhwystro rhag pleidleisio am hyd at bum mlynedd. Bod cyn lleied yn deall hyn yn ddangosydd da o ba mor oroedol ac amherthnasol yw llawer o’r ddeddfwriaeth sy’n ddegawdau neu ganrifoedd oed erbyn heddiw.

Aethom ymlaen i awgrymu y byddai hi’n werth ystyried, wrth edrych ar unrhyw ddeddfwriaeth newydd, p’un a byddai canlyniadau arbennig tebyg yn ataliol mewn sefyllfaoedd modern. Mae p’un a byddent yn addas yn gwestiwn i’r arbenigwyr cyfreithiol yn y lle cyntaf ac yna i Senedd y DU. Nid ydym yn ceisio ffurfio barn y naill ffordd neu’r llall.

Fodd bynnag mae’n safbwynt ehangach yn glir: Mae traddodiad cryf y DU o etholiadau rhydd yn rhan hanfodol o ddemocratiaeth iach, a dylai pobl fod yn gallu sefyll i’w hethol ac ymgyrchu heb ofni camdriniaeth neu frawychu. Fodd bynnag, mae tystiolaeth nawr nad yw hyn wastad yn wir, nid yw’r ffaith nad yw nifer o droseddau cyfraith etholiadol wedi’u hadolygu neu eu diweddaru ers iddynt eu creu gyntaf yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn helpu pethau a dweud y lleiaf.

Fel cam cyntaf, ry’n ni’n parhau i annog llywodraethau’r DU i weithredu cynigon wnaed y llynedd gan Gomisiynau’r Gyfraith y DU i’w gwneud hi’n haws i bawb ddeall a chydymffurfio gyda chyfreithiau etholiadol, ac i’r heddlu ac erlynyddion eu gorfodi.

Fe wnaeth ein cyflwyniad amlygu adran 115 Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, sy’n nodi trosedd o roi dylanwad gormod ar bleidleiswyr (er enghraifft drwy fygwth neu ddefnyddio trais) – mae hwn yn ddarpariaeth arbennig o gymhleth y mae Comisiynau’r Gyfraith yn bwriadu diwygio. Ar hyn o bryd, nid oes trosedd debyg o ran brawychu ymgeiswyr.

Efallai nad oes angen cael trosedd newydd gan fod y gyfraith droseddol gyffredinol yn ddigonol. Mae cyfreithiau’n bodoli sy’n ei gwneud hi’n drosedd i fygwth, aflonyddu ar neu gam-drin rhywun neu i wneud sylwadau hiliol, homoffobaidd neu rywiaethol ar-lein. Dylai’r PSBC, ac mae’n siŵr y bydd yn, ceisio cyngor arbenigol gan heddluoedd ac erlynwyr i benderfynu p’un a byddai unrhyw ataliaeth ychwanegol yn gymesur neu’n ddefnyddiol pan ei bod hi’n dod at ymgeiswyr ac ymgyrchwyr etholiadol.

Byddwn yn parhau i ddilyn yr adolygiad â diddordeb ac edrychaf ymlaen at ddarllen yr adroddiad terfynol. Ond beth bynnag fo argymhellion terfynol y Pwyllgor, mae’n amlwg bod angen dirfawr i foderneiddio cyfreithiau etholiadol. Er bod llawer o bethau eraill i’w cadw’n brysur, ry’n ni’n credu y dylai hyn fod yn uchel ar restr blaenoriaethau’r Llywodraeth.

Gallwch ddarllen ein hymateb llawn i’r Pwyllgor ar ein gwefan.

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Sut wnaethom ni gychwyn ymgyrchu mewn 12 diwrnod gwaith

Gan Emma Hartley, Pennaeth Ymgyrchoedd y Comisiwn Etholiadol

Wythnos yma ry’n ni wedi cyhoeddi ein gwerthusiad o’r ymgyrch cofrestru pleidleiswyr wnaethom ni gynnal ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ym mis Mehefin. Yn ogystal â hyn roeddem ni am rannu sut wnaethom ni greu a chychwyn yr ymgyrch mor gyflym.

Dyma’r stori sut wnaethom ni fynd o gyhoeddi’r etholiad i lansio’r ymgyrch mewn 12 diwrnod gwaith…

General election campaign blog - team image small

18 Ebrill 2017: Mae’n ddydd Mawrth tawel yn nhîm ymgyrchoedd y Comisiwn Etholiadol. Ry’n ni nôl ar ôl y Pasg wedi gorffen ein hymgyrch cofrestru pleidleiswyr cyn etholiadau lleol 4 Mai.

Mae’n 11am ac mae Prif Weinidog y DU yn gwneud cyhoeddiad annisgwyl.

Bydd etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin. Saith wythnos a deuddydd o heddiw.

Y dyddiad cau cofrestru bydd 22 Mai, sy’n rhoi ychydig yn llai na phum wythnos i gynllunio ymgyrch. Fe wnaethom ni drefnu galwad gyda’n hasiantaethau hysbysebu cyn i’r Prif Weinidog orffen ei haraith, gan gychwyn y 12 diwrnod gwaith cyn lansio.

Yr Ymgyrch

Gyda chyn lleied o amser i baratoi, doedd dim amser i ailfeddwl popeth, felly fe wnaethom ni ddefnyddio elfennau llwyddiannus o ymgyrchoedd blaenorol, gan edrych am ffyrdd cyflym i gadw pethau’n ffres. Roedd y ffaith ein bod ni wedi cynnal gwerthusiadau trwyadl o’n hymgyrchoedd blaenorol yn golygu bod gyda ni syniad da iawn o beth fyddai’n gweithio.

Ein ffocws oedd torri drwyddo i gynulleidfaoedd tan gofrestredig, gan gynnwys myfyrwyr a phobl ifanc, rhai sydd wedi symud cartref yn ddiweddar, dinasyddion y DU yn byw tramor a’r lluoedd arfog.

Mae etholiad cyffredinol Senedd y DU yn gymharol hawdd cyfathrebu amdano: mae pobl yn tueddu i wybod sut i bleidleisio ac yn awyddus i gofrestru cyn belled â’u bod yn gwybod bod angen iddynt wneud. Fe wnaethom ddefnyddio natur annisgwyliedig y bleidlais, gan bwysleisio pwysigrwydd cofrestru i bleidleisio yn yr amser cyfyngedig sydd ar ôl.

Fe wnaethom ddiweddaru ein hysbyseb teledu – byddai hi wedi bod yn amhosib recordio un newydd mewn pythefnos. Fe wnaethom hefyd recordio dau hysbyseb radio newydd i fyfyrwyr a’r rhai sy’n symud cartref, a chreu GIFs i’w defnyddio ar gyfryngau cymdeithasol.

Ond doedd ein gweithgarwch ddim yn dod i ben ar y dyddiad cau cofrestru. O 23 Mai ymlaen, fe wnaethom sicrhau bod gan bobl y wybodaeth angenrheidiol i fwrw eu pleidlais, trwy bartneriaid, rhanddeiliaid a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol ni.

Tu hwnt i’r Comisiwn Etholiadol

Gwthiwyd ein hysbysebu gan bartneriaethau cyfryngau cymdeithasol gyda Facebook, Snapchat, Instagram a Nextdoor, yn ogystal â gwaith cysylltiadau cyhoeddus o ran cerrig milltir pwysig, gan greu cyhoeddusrwydd ychwanegol.

Fe wnaethom alw ar ein rhwydwaith o lywodraeth leol a chanolog, elusennau a sefydliadau corfforaethol a gwirfoddol. Roeddem yn cadw mewn cysylltiad drwy rifynnau rheolaidd o’r Gofrestr, ein cylchlythyr ymwybyddiaeth y cyhoedd, a chreu adnoddau iddyn nhw eu defnyddio, gan arbed amser i sefydliadau ledled y wlad.

Stakeholder image - Welsh

Bu Swyddfa’r Cabinet yn codi cefnogaeth adrannau’r llywodraeth i rannu negeseuon cofrestru ar gyfryngau cymdeithasol a sianeli mewnrwyd. Fe wnaethant hefyd roi hysbysebion atgoffa ar draws gov.uk gan gynnwys ar ddiwedd ceisiadau pasbort a thrwydded yrru. Fe wnaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn a’r Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad ein helpu i gyrraedd sianeli i gyrraedd y lluoedd arfog a dinasyddion y DU sy’n byw tramor.

Trwy ein partneriaeth gyda Democracy Club  fe wnaethom ddarparu gwybodaeth am ymgeiswyr a gorsafoedd pleidleisio ar wefan Dy Bleidlais Di. Defnyddiwyd ein chwiliwr cod post, oedd yn rhoi manylion ymgeiswyr, sut i gysylltu â’u hawdurdod lleol, ac mewn nifer o achosion eu gorsaf bleidleisio, 390,000 o weithiau o 23 Mai.

Sut wnaethom ni weithio

Roedd pob aelod o’r tîm yn arwain ar ffrwd o waith, gyda chyfarfodydd dyddiol i’n cadw ni ar y trywydd cywir.

Gyda faint o waith oedd i’w wneud, roedd yn rhaid cychwyn yn syth, ac roedd pawb yn helpu ei gilydd ac yn bwyta digon o snacs melys. Byddem ni’n cydweithio i drafod materion gan nad oedd llawer o amser i ystyried y penderfyniadau mawr, felly roedd hi’n bwysig i ni helpu’n gilydd.

Ar ôl rhai wythnosau prysur iawn, fe wnaethom lansio ein hygyrch tramor ar 28 Ebrill a’n hymgyrch y DU ar 8 Mai, rhyw fath o record mae’n siŵr.

Un peth oedd yn sicr yn record oedd y nifer o bobl oedd wedi cofrestru i bleidleisio – y nifer fwyaf erioed ar gyfer etholiad ledled y DU, gydag amcangyfrif bod 46.8 miliwn o bobl yn gallu pleidleisio.

Diolch yn fawr iawn i bawb fu’n rhan o wneud hyn ar fyr-rybudd – bydden ni heb allu gwneud heb eich help chi.

Mae mwy o wybodaeth am ein hymgyrch ar ein gwefan.

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio | Rhowch sylw

Pam bod y canfas blynyddol yn sicrhau eich bod yn cael dweud eich dweud yn ein democratiaeth

Efallai eich bod wedi derbyn ffurflen yn ddiweddar (neu byddwch yn ei derbyn yn y man), yn gofyn i chi wirio cywirdeb y wybodaeth sydd gan staff etholiadau yn eich awdurdod lleol. Mae hyn yn rhan o broses a elwir yn ‘ganfas blynyddol’, a’r amcan yw helpu’ch awdurdod lleol i ddiweddaru’r gofrestr etholiadol.

Beth yw’r canfas blynyddol?

Mae cyfrifoldeb cyfreithiol gan y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn eich awdurdod lleol dros gynnal cofrestr etholiadol gywir; mae’r canfas blynyddol, sy’n cael ei gynnal bob blwyddyn rhwng 1 Gorffennaf a 30 Tachwedd, yn caniatáu cywiro unrhyw gamgymeriadau.

Gelwir y ffurflen yn ffurflen ymholiad y cartref. Nid ffurflen gofrestru mohono, ond os byddwch yn ychwanegu enwau pobl sy’n byw yn yr eiddo nad ydynt eisoes ar y ffurflen, bydd eich awdurdod lleol yn gwybod i anfon ffurflen gofrestru ar wahân atynt.

Gellid ychwanegu pobl ifanc 16 ac 17 oed i’r ffurflen, ni fyddant yn gallu pleidleisio hyd nes eu bod yn 18 oed, ond gallant gael eu hychwanegu at y gofrestr.

Mae’n arbennig o bwysig cadw llygad am ffurflen y canfas os ydych wedi symud i’ch eiddo yn ddiweddar. Mae ein hymchwil yn nodi bod rhai sydd wedi symud tŷ yn ddiweddar yn llawer llai tebygol o fod wedi’u cofrestru na’r rheiny sydd wedi byw yn yr un cyfeiriad am amser hir. Dros Brydain Fawr, dim on 27% o’r rheiny sydd wedi byw yn eu cyfeiriad am lai na blwyddyn oedd wedi cofrestru i bleidleisio, o’i gymharu â 96% o bobl sydd wedi bod yn eu heiddo am fwy nag un flynedd ar bymtheg.

Oes rhaid i mi ymateb?

Oes. Mae’n rhaid, yn gyfreithiol, i Swyddogion Cofrestru Etholiadol ymgymryd â’r canfas blynyddol ac i gynnal cywirdeb cofrestrau etholiadol. Drwy gwblhau a dychwelyd y ffurflen, ry’ch chi’n eu helpu i wneud hyn, ond ry’ch chi hefyd yn sicrhau eich bod ar y gofrestr etholiadol, ac felly yn cael dweud eich dweud mewn etholiadau a refferenda. Os na dderbynnir ymateb ar ôl anfon tair ffurflen ymholiad y cartref, bydd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn ymweld â’r cartref i gadarnhau’r manylion. Os byddwch yn parhau i fethu ag ymateb, efallai y cewch chi ddirwy.  Os nad ydych ar y gofrestr etholiadol, ni fyddwch yn gallu pleidleisio mewn unrhyw etholiad.

Pam fod blwch yn gofyn a ydw i dros 76 oed?

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn defnyddio’r gofrestr etholiadol i nodi aelodau’r cyhoedd sy’n gymwys i fod ar reithgor. Nid oes gofyn bod y rheiny sydd dros 76 oed yn gwasanaethu ar reithgor, ac mae’r cyngor yn rhoi’r wybodaeth hon i nodi’r rheiny sy’n gymwys ac anghymwys.

Alla i gofrestru i bleidleisio unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn?

Wrth gwrs! Gallwch gofrestru i bleidleisio ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, drwy wneud cais ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu drwy ofyn am ffurflen gan y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn eich awdurdod lleol.

Ers cyflwyno cofrestru etholiadol unigol yn 2014, mae pob person bellach yn gyfrifol am eu cofrestriad eu hun, yn hytrach na ‘phennaeth y cartref’ fel oedd yn arfer digwydd. Mae hyn yn golygu na all eraill yn eich cartref eich cofrestru chi, mae’n rhaid i chi wneud eich hun.

Mae’n broses syml, ond os oes angen cymorth arnoch, mae digon o wybodaeth ddefnyddiol ynghylch cofrestru i bleidleisio ar ein gwefan www.dybleidlaisdi.co.uk

Melanie Davidson, Pennaeth Cefnogaeth a Gwella yn y Comisiwn Etholiadol

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Angen newid cofrestru pleidleiswyr cyn yr etholiad cyffredinol nesaf

Yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ym mis Mehefin oedd y nifer mwyaf o bobl ar y gofrestr etholiadol, gydag amcangyfrif o 46.8 miliwn wedi cofrestru i bleidleisio. Mae parodrwydd y cyhoedd i ymgysylltu mewn democratiaeth yn glir ac yn galonogol, ond mae angen moderneiddio’r system sy’n cefnogi cofrestru pleidleiswyr i gadw i fyny gyda disgwyliadau’r pleidleiswyr.

Mae gallu cofrestru i bleidleisio ar-lein yn parhau i fod yn wasanaeth poblogaidd i bobl ym Mhrydain Fawr. Gwnaethom ddarganfod bod 96% o’r holl geisiadau wedi eu gwneud ar-lein. Ond does dal dim ffordd o gofrestru ar-lein yng Ngogledd Iwerddon. Ry’n ni’n credu bod angen i’r gwasanaeth yma fod ar gael i bawb yn y DU cyn gynted â phosibl.

Mae ein hadroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion i foderneiddio’r system gofrestru etholiadol. Mae data yr ydym wedi’i ddadansoddi yn cadarnhau bod cyfran sylweddol o geisiadau a wnaed yn ystod yr ymgyrch yn rhai dyblygu – hynny yw, bod yr ymgeisydd eisoes wedi cofrestru i bleidleisio yn y cyfeiriad nodwyd ar y cais. Efallai eich bod yn meddwl pam fod hyn yn bwysig – ond mae’r nifer enfawr o geisiadau dyblyg hyn yn golygu mewnbwn sylweddol o adnoddau gan staff yr awdurdodau lleol mewn adeg sydd eisoes yn brysur.

Felly ry’n ni am weithio gyda Llywodraethau’r DU, yr Alban a Chymru; a Swyddogion Cofrestru Etholiadol ledled y DU i nodi ffyrdd o leihau’r nifer ac effaith weinyddol o geisiadau dyblyg fel blaenoriaeth. Ry’n ni’n credu bod angen adolygiad o negeseuon mewn gweithgarwch ymwybyddiaeth y cyhoedd ac ar wefannau’r llywodraeth a gwefannau eraill sy’n anfon pobl i’r gwasanaeth cofrestru ar-lein; a gwella’r geiriad ar y gwasanaeth cofrestru ar-lein i atgoffa ymgeiswyr efallai nad oes angen gwneud cais eto.

Ry’n hefyd am weithio gyda Llywodraethau’r DU i ymgorffori gwiriadau awtomatig i’r gwasanaeth ceisiadau ar-lein i amlygu os oes person eisoes wedi gwneud cais. Ry’n ni wedi derbyn llawer o adborth gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol ac etholwyr eu hunain y byddai hi’n ddefnyddiol pe bai’r system cofrestru ar-lein yn gallu gwirio p’un a bod pobl eisoes wedi cofrestru’n gywir i bleidleisio. Mae cyfleusterau gwirio ar-lein eisoes ar gael i bleidleisio mewn democratiaethau cymharol, gan gynnwys Awstralia, Seland Newydd a Gweriniaeth Iwerddon, fel y gwelir isod.

Capture blog

Ond nid yw’n hargymhellion am gael gwared ar geisiadau dyblyg a lleihau gwastraff – maent hefyd am adlewyrchu ar y ffordd y mae pobl yn byw eu bywydau heddiw a gwneud cofrestru i bleidleisio yn gynt ac yn haws. Ry’n ni’n credu bod argaeledd sianeli ar-lein i gael mynediad at nifer o wasanaethau yn rhoi cyfleoedd yn yr ardal yma. Rhai o’r opsiynau yr ydym yn credu y dylid eu hystyried yw gwella cyfleoedd i roi mynediad i Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddata gan gyflenwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill; galluogi pobl i gofrestru i bleidleisio wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus eraill ar-lein (er enghraifft wrth wneud cais am drwydded yrru neu basbort); ac archwilio sut byddai ymdriniaeth fwy integredig i gofrestru etholiadol yn gallu cynnwys proses gofrestru awtomatig neu uniongyrchol.

Mae’r nifer o bobl oedd wedi cofrestru ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ym mis Mehefin yn dangos nad yw traddodiad cryf y DU o ymgysylltiad democrataidd wedi’i bylu, ac mae’n dangos y gwaith caled gan bawb. Fodd bynnag, os ydym am gadw i fyny gydag arferion modern ac arferion mewn byd digidol, mae’n rhaid i’r system gofrestru barhau i esblygu. Mae posibilrwydd o ddarparu gwelliannau sylweddol i gywirdeb a chyfanrwydd cofrestrau etholiadol, yn ogystal ag effeithiolrwydd ar gyfer awdurdodau lleol a phwrs y wlad.

Os hoffech wybod mwy am ein hargymhellion, mae ein hadroddiad llawn ar gael yma. Byddwn yn cynhyrchu adroddiadau eraill ar weinyddiaeth yr etholiad yn yr hydref.

Mark Williams, Rheolwr Polisi

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

5 peth sydd angen i chi wybod am bleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU

Gan Emma Hartley, Pennaeth Ymgyrchoedd y Comisiwn Etholiadol

Yn ôl ein hymchwil ni, ni wnaeth 21% o bleidleiswyr cymwys bleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU yn 2015 oherwydd diffyg amser*.

Dyna pam fod angen eich help chi i sicrhau bod pleidleiswyr yn cael dweud eu dweud fory. Rhannwch y ffeithiau hyn gyda phleidleiswyr i rannu’r neges.

1. Darganfod ble i bleidleisio

Mae lleoliad eich gorsaf bleidleisio i’w gael ar eich cerdyn pleidleisio. Does dim angen i chi ddod â’ch cerdyn pleidleisio i bleidleisio, ond maent yn ddefnyddiol a gallant arbed amser yn yr orsaf bleidleisio – yn enwedig os ydych yn pleidleisio ar ran rhywun arall.

Os ydych wedi colli eich cerdyn, peidiwch â phoeni! Os nad ydych yn gwybod lle mae eich cerdyn pleidleisio, gallwch ddarganfod lle i fynd drwy roi eich cod post ar ein gwefan.

2. ‘X’ yw’r boi

Yn yr etholiad yma rhowch un ‘X’ yn ymyl yr ymgeisydd yr ydych am bleidleisio drostynt ar eich papur pleidleisio. Gallwch ddefnyddio’r pensil sydd yn y bwth neu feiro eich hun i farcio’r papur pleidleisio.

Gallwch weld pwy sy’n sefyll i’w hethol yn eich ardal chi drwy roi eich cod post yn ein gwefan.

How do I fill in my ballot paper_Welsh

3. Cymorth mewn gorsafoedd pleidleisio

Mae cymorth ar gael mewn gorsafoedd pleidleisio i’r rheiny sydd ei angen.

Os ydych chi’n bleidleisiwr am y tro cyntaf, bydd staff gorsaf bleidleisio yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi.

Os oes gennych anabledd, gallwch ofyn i’r Swyddog Llywyddu eich helpu i farcio’r papur pleidleisio ar eich rhan chi. Gallwch hefyd ofyn i rywun arall ry’ch chi’n adnabod eich helpu.

Os oes gyda chi nam ar eich golwg, gallwch ofyn i weld papur pleidleisio print bras. Gallwch hefyd ofyn am declyn pleidleisio arbennig sy’n caniatáu i chi bleidleisio wrth eich hun yn gyfrinachol.

Webp.net-gifmaker (8)

4. Dod a cherdyn adnabod yng Ngogledd Iwerddon

Yng Ngogledd Iwerddon rhaid i chi ddod â cherdyn adnabod i’r orsaf bleidleisio. Allwch chi ddim pleidleisio hebddo.

Mae pa gardiau adnabod sy’n dderbyniol i weld ar ein gwefan.

Does dim angen cerdyn pleidleisio yng Nghymru, Lloegr na’r Alban.

5. Peidiwch â rhedeg allan o amser

Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm yfory. Peidiwch â’i gadael hi’n rhy hwyr a bod yn un o’r 21% o etholiad cyffredinol Senedd y DU 2015 wnaeth ddim pleidleisio gan iddyn nhw redeg allan o amser.

Os ydych mewn ciw yn eich gorsaf bleidleisio am 10pm byddwch yn gallu pleidleisio.

Rhieni, mae croeso i chi ddod â’ch plant i’r orsaf bleidleisio pan fyddwch chi’n mynd i bleidleisio.

Os nad ydych wedi anfon eich pecyn pleidleisio post yn ôl eisoes, gallwch fynd ag ef i orsaf bleidleisio yn eich ardal chi fory cyn 10pm.

Darllenwch fwy ynghylch pleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar ein gwefan.

Eisiau helpu’ch teulu a’ch ffrindiau i fwrw eu pleidlais ar ôl darllen y blog ‘ma? Rhannwch ein cyfres ffeithiau ar Facebook a Twitter.

*Ymchwil barn y cyhoedd ar ôl etholiad Mai 2015, Comisiwn Etholiadol

Cyhoeddwyd yn Etholiadau, pleidleisio | Rhowch sylw

Partneriaeth Taclo’r Tacle: ennyn hyder wrth ddelio gyda thwyll etholiadol

Blog gwadd gan y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Gareth Cann QPM, West Midlands Police

Pan fo pobl yn mynd i fwrw eu pleidlais ar 8 Mehefin, dylent fod yn hyderus y gallant bleidleisio’n rhydd ac yn hyderus bod eu pleidlais yn ddiogel.

Dylai pleidleiswyr hefyd deimlo’n ddiogel adrodd unrhyw bryderon os fyddant yn teimlo fod pethau ddim yn iawn.

Dyna pam fod lluoedd heddlu ledled y DU yn cefnogi ymgyrch Taclo’r Tacle ‘don’t stand for electoral fraud’ sy’n cael ei redeg ar y cyd gyda’r Comisiwn Etholiadol, sy’n galluogi pobl i adrodd am y math o drosedd yn ddienw.

Mae heddluoedd ledled y DU yn gyfrifol am ymchwilio i honiadau o dwyll etholiadol a’u cymryd o ddifrif. Ym mhob llu heddlu mae Swyddog Pwynt Cyswllt Unigol (SPOC) ar gyfer twyll etholiadol sy’n rhoi cefnogaeth arbenigol a chyngor i ymchwilwyr.

Fel gwelwyd mewn achosion diweddar sydd wedi mynd i achos, mae’r llysoedd hefyd yn trin twyll etholiadol fel trosedd ddifrifol ac wedi rhoi dedfrydau sylweddol er mwyn atal eraill. Ond ni fyddai’r achosion hyn wedi gallu cael eu dwyn gerbron heb wybodaeth a ddarparwyd i’r heddlu i helpu nodi troseddwyr posibl.

Partneriaeth y Comisiwn Etholiadol gyda Taclo’r Taclau

Mae NPCC yn cefnogi partneriaeth y Comisiwn Etholiadol gyda Taclo’r Tacle i godi ymwybyddiaeth o adrodd yn ddienw gan ein bod ni’n deall nad yw pawb yn gyfforddus yn mynd â’u pryderon yn syth at yr heddlu. Gallai hyn fod gan nad ydynt am ddatgelu pwy ydyn nhw, efallai gan fod cysylltiadau teuluol neu aelodau eraill y gymuned yn rhan ohono. Dyna pam fod y bartneriaeth yn hanfodol – mae’n golygu y gall unrhyw un adrodd am dwyll etholiadol yn hyderus.

Rhannu gwybodaeth

Gobeithiwn y bydd hyn yn golygu y bydd mwy o bobl sy’n dyst i dwyll etholiadol yn gallu rhannu’r wybodaeth hon. Bydd Taclo’r Tacle yn pasio’r wybodaeth ymlaen at swyddogion ar yr heddlu perthnasol heb ddatgelu pwy yw’r person sy’n gwneud y gŵyn. Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o sut i adrodd am dwyll etholiadol, bydd yr ymgyrch hefyd yn helpu addysgu pobl ynghylch beth yw twyll etholiadol a sut i weld ei fod yn digwydd.

Sefwch yn erbyn twyll etholiadol a byddwch yn hyderus yn bwrw’ch pleidlais

Ry’n ni am i bob pleidleisiwr fod yn hyderus y gallant fwrw eu pleidlais yn ddiogel. Gallwch ein helpu ni i sefyll yn erbyn twyll etholiadol a sicrhau bod y bobl fyddai’n ceisio cyflawni’r math hwn o drosedd yn atebol. Peidiwch â gadael i’ch pleidlais gael ei ddwyn a pheidiwch â gadael i’n democratiaeth gan ei thanseilio. Os ydych chi’n gwybod bod twyll etholiadol yn digwydd, yna adroddwch amdano’n syth i’r heddlu, neu’n ddienw i Taclo’r Tacle trwy eu gwefan neu drwy ffonio 0800 555 111.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Rheoleiddio gwariant ymgyrchu etholiadol

Gan Syr John Holmes, Cadeirydd y Comisiwn Etholiadol

Mae’r wythnosau diwethaf wedi denu llawer o sylw o ran materion rheoleiddio ymgyrchu gwleidyddol, llawer ohono’n canolbwyntio ar ddwy set o ymchwiliadau tebyg nad ydynt yn gysylltiedig.

Gwnaeth y Comisiwn Etholiadol y cyntaf o’r rhain yn dilyn Etholiad Cyffredinol yn 2015. Fe wnaethom ymchwilio i’r Democratiaid Rhyddfrydol, y Blaid Llafur a’r Ceidwadwyr ac roedd y tair plaid wedi methu â bodloni’r gofynion cyfreithiol ar gyfer cofnodion gwariant cenedlaethol eu pleidiau yn ganolog. Fe wnaethom roi dirwyon gwahanol i’r tair plaid, gan ddangos difrifoldeb gwahanol y methiannau a’r lefelau o gydweithrediad yn ystod y broses ymchwil. Roedd y rhain yn gosbau sifil oherwydd methiannau’r pleidiau canolog i fodloni gofynion beth ddylid ei gynnwys yn eu cofnodion gwariant, fel nodwyd yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000.

AV4A0719

Yr ail set o ymchwiliadau oedd y rhai a wnaed gan yr heddlu, yn dilyn cwynion iddynt gan aelodau’r cyhoeddi, ac mewn rhai achosion cyfeiriwyd yr achosion at Wasanaeth Erlyn y Goron am benderfyniadau ar p’un a i erlyn ai peidio. Roedd y rhain yn ymchwiliadau troseddol i p’un a bod ymgeiswyr ac asiantiaid wedi torri Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 drwy fethu â chwblhau eu cofnodion gwariant ymgeiswyr lleol yn gywir. Ar gyfer ymgeiswyr mae hyn yn gofyn am safon droseddol o brawf a bwriad hysbys i gamarwain. O ran troseddau plaid genedlaethol ymchwiliwyd gan y Comisiwn Etholiadol nid oedd gofyn bod bwriad o’r fath a rhoddwyd dirwyon sifil.

Gall y gwahaniaeth yma beri dryswch i’r cyhoedd. Ry’n ni wedi cynnig y dylem reoleiddio gwariant ymgeiswyr yn ogystal â gwariant plaid, i sicrhau cysondeb. Fodd bynnag, mae’r deddfau presennol yn sefydledig ac yn glir o ran beth sy’n ofynnol. Mae hi felly yn ofidus bod rhai wedi trin y ddau ganlyniad fel rhai anghymharus neu wedi honni bod un yn tanseilio hygrededd y llall.

Mae’r methiannau nodwyd gan y Comisiwn Etholiadol yng nghofnodion canolog y blaid, yn golygu yn achos y Ceidwadwyr, nad oedd cofnodion gwariant rhai ymgeiswyr unigol yn cynnwys yr holl wariant gofynnol. Yn wir, nododd Gwasanaeth Erlyn y Goron fod hyn yn gyson gyda’u canfyddiadau nhw. Cafodd p’un a bod yr eithriadau hyn yn golygu bod ymgeiswyr wedi cyflawni troseddau wedyn eu hymchwilio gan yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron. Er bod y Comisiwn wedi cyfeirio dau berson at yr heddlu – y ‘person cyfrifol’ yn ganolog ar gyfer y Democratiaid Rhyddfrydol a’r Ceidwadwyr – ni wnaethom gyfeirio unrhyw ymgeiswyr unigol.

Roedd sicrhau tryloywder i’r cyhoedd wrth wraidd penderfyniad Senedd y DU i osod y rheolau y mae’r Comisiwn yn eu goruchwylio. Mae ein hadroddiadau manwl, yn seiliedig ar dystiolaeth i gyd ar gael ar ein gwefan. Ym mhob un o’r achosion diweddar, fe wnaeth y blaid dan sylw dalu’r ddirwy yn brydlon. Ers hynny, ry’n ni wedi darparu canllawiau i bleidiau gwleidyddol yn eu galluogi i gryfhau eu systemau a’u dealltwriaeth o’r gofynion. Mae cydymffurfio yn well na ymchwilio i fethiannau i ddilyn y rheolau.

Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol? Mae gyda ni un o’r systemau mwyaf tryloyw a llym yn y byd, nid yn unig oherwydd cyllid gwleidyddol. Mae etholiadau yn y DU yn cael eu rhedeg yn dda ac yn cael eu parchu’n fawr yn rhyngwladol. Mae’n bwysig bod y rheolau yn cael eu goruchwylio gan Gomisiwn Etholiadol amhleidiol a bod arian yn parhau i beidio â chwarae rhan rhy fawr yn ein prosesau democrataidd, yn rhannol gan ein bod yn gwybod bod y cyhoedd yn poeni am hyn.

Byddwn felly yn gwylio’r etholiad yma’n ofalus hefyd. Ymgyrchu gwleidyddol yw calon unrhyw etholiad neu refferendwm, gan geisio â chyrraedd neu roi gwybodaeth i bleidleiswyr a chreu trafodaeth, ac ni ddylid eu llyffetheirio’n ormodol neu’n ddiangen. Nid ein rôl ni yw sefyll yn y ffordd, ond i ddeall gweithgarwch ymgyrchu, gan gynnwys y posibiliadau newydd a gynigir gan gyfryngau cymdeithasol, ac i sicrhau tegwch a thryloywder ynghylch lle caiff arian ei wario i ddylanwadu ar bleidleisiau pobl.

Byddwn yn parhau i fod yn rhagweithiol wrth roi cyngor a chanllawiau i’r rheiny yr ydym yn eu rheoleiddio, ond yn y pen draw nid ydym yma i’w gwasanaethu nhw. Rhaid i fudd y cyhoedd fod wrth galon popeth ry’n ni’n gwneud. Yn ogystal â monitro’r ymgyrch yn agos, yn yr wythnosau sydd i ddod, byddwn yn cyhoeddi data wythnosol ar roddion a benthyciadau i bleidiau gwleidyddol. Yn dilyn yr etholiad, byddwn yn archwilio ac adrodd ar wariant ymgyrchu, a pha newidiadau i’r gyfundrefn reoleiddiol sy’n ofynnol i ddiogelu a gwella hyder yn ein prosesau democrataidd. Bydd parhau i gynnal hyder y cyhoedd yn hygrededd ein hetholiadau yn parhau i fod yn brif amcan i ni.

 

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw